Hur får vi visshet om frälsning?

Tänk på människans tillstånd innan Jesus gav sitt liv, hur vilsna och fullständigt förlorade vi var. Judarna hade ändå lagen som skulle kunna hjälpa dem, men vi hade ingenting! 


Människan (Adam) hade sålt sig själv till djävulen och därigenom hela människosläktet. Vi hade ingen utväg ur vare sig synden eller döden och med tanke på allt vi gjort av ondska skulle det inte finnas någon annan lösning för oss än att fördömas och förkastas. Tänk på det tillstånd du var i INNAN du kom till tro och se om du var värd att räddas. Hade du något eget du kunde tillföra? Kunde du rädda dig själv? Jag tror ditt svar blir ett nej. Jag var inte värd att räddas. Det fanns inget gott hos mig som gjorde mig speciell. Jag bröt mot alla Guds bud dagligen, drack, slogs, låg runt, ljög, bedrog, och levde i högmod. Visserligen har jag aldrig mördat någon, men om man bryter mot ett bud är man skyldig till allt. Visst, jag hade en liten inbyggd moralisk kompass som dömde mig när jag gjorde fel – mitt samvete. Men jag lyssnade väldigt sällan på det. Jag var duktig på att vitmåla min ondska - ”jag gjorde så därför att han eller hon gjorde det där”, ”jag ljuger men det gör ju alla andra också”, ”jag vet dem som är värre”, osv. 

Om inte Jesus öppnade mitt hjärtas ögon och öron, skulle jag varit död i dag. Om inte Jesus hade gett mig nåd att komma till tro på honom skulle jag varit i en ännu värre situation än innan. Det är genom hans kärlek vi får komma till honom och det är genom hans nåd vi renas från våra synder. Det finns inget vi kan lägga till eller dra bort. Vi kan inte bidra med något annat än vår tro. 

Frälsningsvisshet är inte en känsla, utan en tro på det Han gjort. Vi var alltså slavar. Vi var på väg i döden. Den eviga döden skulle kräva sitt och vi har inte en chans att ändra på det. Det är där Gud kommer in. Hans kärlek drev honom att göra något. Han sände sin Son för att FRIKÖPA oss från djävulen, synden och döden. 
Hebr. 2:14-15 Eftersom nu barnen är delaktiga av kött och blod, blev också han på liknande sätt delaktig av detsamma, för att han genom sin död skulle göra honom maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och göra alla dem fria som av fruktan för döden hade varit underkastade slaveri hela sitt liv. SRB16. 
Om vi tänker på hur många gånger det står att ”Han friköpte” oss bör det leda våra tankar till att vi faktiskt inte var fria, utan slavar. Vi var slavar under fruktan för döden, slavar under begären, slavar under ondskan, och vi kanske kan förstå en liten del av vår egen ondska. 
Rom. 3:23-24 För alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. SRB16. 
Gal. 3:13-14 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för vår skull, för det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Detta för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningarna genom Jesus Kristus och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. SRB16. 
Ef. 1:7-8 I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom, som han har låtit flöda över oss med all visdom och förstånd. SRB16. 
Kol. 1:14 I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. SRB16. 
Hebr. 9:15 Och på grund av detta är han medlare för det nya förbundet, för att de som är kallade kan få löftet om det eviga arvet, sedan han dött för att friköpa dem från överträdelserna under det första förbundet. SRB16. 
Men tänk då hur Gud såg på oss, Han som ser allt, eftersom inget skapat är osynligt inför honom, utan allt är blottat och uppenbart för hans ögon (Hebr. 4:13). Ibland får vi uppleva vår egen ondska, vårt kött och egoism, själviskhet och hårdhet och vi ångrar oss och önskar vi vore annorlunda, att vi inte gjorde det vi gjorde. Men Han ser allt. Han såg oss innan vi föddes, Han såg oss innan vi ens kom till tro, och det är vad Paulus säger: 
Kol. 2:13 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har Han gjort levande med honom, i och med att Han förlät alla era synder. SRB16. 
Vi var döda i våra synder, och även om Han såg oss så, så var det hans kärlek som drev honom att bereda en utväg för oss, det gjorde Han genom att Han förlät oss våra synder. Det kunde Han göra därför att Han har friköpt oss med sitt eget blod. Kolosserbrevet 2:14 säger att Han utplånade den handskrift, de anklagelser, de köpebrev djävulen hade på oss. Och det gjorde Han på korset, Han spikade fast djävulens anklagelser mot dig och mig på korset. Du och jag är förlåtna. Vi är förlåtna. Vi är renade genom tron på Hans verk på korset. DET är evangelium – de goda nyheterna! 
Luk. 24:46-48 Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. SRB16. 
1 Kor. 15:3-5 Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas, sedan av de tolv. SRB16. 

Tro

Tron omfattar ALLT Jesus gjort, Hans beskrivning av hur vi var tidigare, och att vi var i ett enormt stort behov av en Frälsare. Och det är vad vi behöver hålla fast vid, det Han gjort är själens ankare innanför förlåten som Hebreerbrevet säger: 
Hebr. 6:19 Detta hopp har vi som ett själens ankare, som är både säkert och fast och som når till det som är innanför förlåten. SRB16. 
Ingen kunde ta sig till himlen genom sina goda gärningar, utan var och en måste födas på nytt. Både Jakob och Petrus säger att vi blir födda på nytt genom sanningens ord. 
Jak. 1:18 Efter sin vilja har han fött oss genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem han skapat. SRB16. 
1 Petr. 1:23 ...födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. SRB16. 
Genom att vi fick höra evangeliet om Jesu verk på korset, hans lidande – hur han blev slagen, piskad, bespottad och föraktad – kunde Herrens Ande öppna våra hjärtan genom sin nåd, hans oförtjänta barmhärtighet. 

Vi människor är experter på att mäta oss efter våra goda gärningar. ”Jag gjorde det här för Herren idag”, ”Jag brukar vittna för alla jag möter, till Herrens ära”. Vi är formidabla på att ta äran från Jesus genom våra egna gärningar. 

Men vi är lika formidabla på att fördöma oss själva, ”Jag gjorde inte det jag borde gjort”, ”Jag sa saker jag inte borde sagt”, ”Jag blev så arg och kunde inte låta bli att vara elak”. Men båda är lika fel. Vi har ingenting vi kan berömma oss av. Det enda vi har är tron på Hans verk och tron på att Hans nåd är ny varje morgon, tron på Hans blod och tron på Hans ord när Han säger: Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör! Och det är så sant, än i dag. Vi vet inte vad vi gör. Men genom Hans kärlek får vi upprättelse, frihet från våra synder och hjälp att leva som Han har tänkt. Tron på Hans offer för oss är tillräckligt inför Gud. Tron på hans förlåtelse är tillräckligt för att behaga Herren. Och vad är tro? Det är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser (Hebr. 11:1) och det är DEN övertygelsen och vissheten vi ska hålla högt, att Hans verk är tillräckligt!
Vad säger Jesus i Uppenbarelseboken?
Upp. 2:26a Och den som segrar och håller fast vid MINA GÄRNINGAR ända till slutet... SRB16. 
Blodet är tillräckligt!

Apg. 20:28 Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som HAN HAR KÖPT MED SITT EGET BLOD. SRB16. 
Och Johannes ord till oss behöver få tränga djupt in i våra hjärtan så att vi genom full förtröstan på Hans verk kan vandra i gemenskap med Honom, för det är vad Han vill med oss. 
1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 
Share:

Billy Graham och Kristen UniversalismBilly Graham är en Kristen Universalist och inte en Biblisk kristen. Lyssna till den här korta intervjun på 1:30 av Robert Schuller, en annan villolärare.

Vi behöver vakna upp och kasta bort allt som inte är sanning, som inte är rent, hederligt, gott, välbehagligt eller fullkomligt inför Gud. 

Den här intervjun är från 80-talet. Kan ni höra vilken av dagens predikanter som liknar honom?

Kristen universalism är inget nytt. Vi känner igen detta från Wallgrens bok som vi diskuterat här tidigare. Men den läran har urgamla rötter, ända tillbaka till Origenes och Eusebius.

Vi behöver sluta vara naiva. Hans lära är att alla människor tillhör Kristi kropp, vare sig personen vet om det eller inte. Guds ord dömer redan sådant. Jämför hans syn med bibelns beskrivning.


Billy Graham Denies Christ - Interviewed by Robert Schuller on 'Hour of Power'

May 31 1997

Schuller: Berätta för mig vad tror du är kristendomens framtid?

Graham: Jo, kristendomen och att vara en sann troende, du vet, jag tror att det finns Kristi kropp som kommer från alla kristna grupper runt om i världen eller utanför de kristna grupperna. Jag tror att alla som älskar Kristus eller känner Kristus, oavsett om de är medvetna om det eller inte, de är medlemmar i Kristi kropp. Och jag tror inte att vi kommer att se en stor svepande väckelse som kommer att vända hela världen till Kristus när som helst. Jag tror att Jakob svarade på det, aposteln Jakob, i det första mötet i Jerusalem när han sa att Guds syfte med denna tidsålder är att kalla ut ett folk för sitt namn. Och det är vad Gud gör idag. Han kallar människor ur världen för sitt namn, oavsett om de kommer från den muslimska världen, den buddhistiska världen eller den kristna världen eller den icke-troende världen, de är medlemmar i Kristi kropp eftersom de har kallats av Gud . De kanske inte ens känner till namnet Jesus men de känner i sitt hjärta att de behöver något som de inte har. Och de vänder sig till det enda ljuset de har och jag tror att de är frälsta och att de kommer att vara med oss ​​i himlen.

Schuller: Så fantastiskt, jag är så glad att höra att du säger det. Det finns en bredd i Guds nåd.

Share:

Korset och Dårskapen!

Hur många av oss har byggt våra liv på själisk kunskap och inte på korset och det som hände där? Om vi först hade fått predikat för oss korset, synden, omvändelse, tro och rättfärdighet i rätt ordning, hur många av oss idag skulle då vara starka i Kristus och inte slita med fördömelse, synd och den ondes anklagelser?

Grunden har blivit lagt fel i så mångas liv, på grund av ett annat evangelium. Hade vi hört evangeliet som det verkligen är från första början, skulle vi inte ha så många olika konstiga läror och inriktningar inom kristenheten. Detta har blivit ett gissel och ett vapen emot dig och mig. Jag vet själv hur jag led under falsk lära, falska apostlar och hyckleri. Jag vart undervisad i själisk visdom, själen blev uppblåst och högmodig. Kunskapen var byggd på fel grund – inte på kärleken till Gud och min nästa.

Jo, till en början kunde jag inte annat än att älska Gud och min näste, det var det enda jag kunde tänka på. Jag vittnade och predikade för alla i min närhet och jag fick tåla mycket hat och förakt.

Men så kom jag in i en annan lära, jag hamnade in i lagiskhet och gärningslära genom trosundervisningen, och det kostade mig många år av mitt liv, och ledde till falsk kunskap som inte byggde på vad Jesus gjort. Jag började bygga mitt liv på lösan sand och inte på klippan Jesus. Detta fick stora följder med resultat av hårdhet, lagiskhet, blindhet och synd.

Men talet om korset tog mig igenom och ur villfarelsen. När jag fick förståelse för vad som hände på korset, hur hemsk min synd var, och vilket fruktansvärt högt pris Jesus fick betala för att friköpa världen, då kom en djup vördnad för Guds verk tillbaka i mitt liv, och Herrens Ande började undervisa mig från grunden. Han skakade om mitt liv med sin fruktansvärda närvaro kom till mig på natten, han skakade om min själ och lärde mig gudsfruktan. Han skakade om mig och avslöjade mina kompromiss med världen och synden och satte mina fötter på en fast klippa.

Världens visdom skadar, och den finns i församlingen idag. Det är ett ormens gift som sprider sig, dövar tron, lyhördheten och leder till passivitet i Guds riket. Vi hör inte, vi ser inte, och vi gör inte.

Det är bara genom att se upp till Honom som hänger på korset, vi kan bli botade.
Joh 3:14-15 ”Och såsom Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen lyftas upp, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.” SRB16
Det som hände Israel har nu hänt oss, och Israel fick förlåtelse när de såg upp till kopparormen. De hade syndat precis som vi.
4 Mos 21:9 ”Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.” SFB98
Vi får inte och kan inte glömma gemenskapen med Jesus, genom Ordet och bönen, om vi vill vandra med honom på sanningens väg. Men lyssna nu till korsets budskap!
1 Kor 1:8-9 ”Han ska också göra er fast grundade ända till slutet, så att ni är fria från anklagelser på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.” SRB16
1 Kor 1:17-21 ”För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft. För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förståndigas förstånd ska jag förkasta. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.” SRB16
1 Kor 2:1-2 ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.” SRB16
1 Kor 2:4-5 ”Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.” SRB16
Låt korset få förvandla ditt liv också.

Share:

Att göra sig till fiende till Kristi kors!

Matt 16:15-27 ”Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas Son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna. Och jag säger dig, att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte segra över henne. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlarna, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlarna. Sedan befallde han sina lärjungar att inte tala om för någon att han var Jesus Kristus. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli dödad och på tredje dagen uppstå igen. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom och sa: Skona dig, Herre! Detta ska aldrig hända dig. Då vände han sig om och sa till Petrus: Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? För Människosonen ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han belöna var och en efter hans gärningar.”
Petrus gjorde sig till fiende till Kristi kors, och fick smaka på en sträng tillrättavisning för just detta. Jag tror inte vi ser någonstans i NT där Jesus tillrättavisar sina lärjungar så strängt som han gör här med Petrus, när han börjar gå emot Jesu korsfästelse med sina mänskliga tankar. Några verser innan fick han saligprisning av Jesus för den uppenbarade hemligheten Petrus fick av Fadern när han sa: ”Du är Kristus, den levande Gudens Son.”

Varför detta tvära kast? Var Jesus labil i sitt humör och kände för att tillrättavisa Petrus? Eller gjorde Petrus något som förtjänade sträng tillrättavisning? Och varför behövde han det?

Joh 12:27 ”Nu är min själ bedrövad, och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund”.

Till just detta hade Jesus kommit, för att dö för våra synder och Petrus gick emot Guds vilja och Guds kraft till frälsning för människorna när han försökte prata Jesus ur dessa ”vansinnigt korkade” tankar om att han skulle behöva dö på ett kors.

Vad är det mer vi ser i denna berättelsen? Vi ser att Satan använde Petrus, den främste av lärjungarna, som ett redskap för att försöka få Jesus på fall, med förhoppning att han skulle avstyra sin väg till korset, komma på ”bättre” tankar och välja en annan lösning. Men det var inte Faderns vilja, för i och med Jesu död på korset skulle Han avväpna och besegra den ondes makt, som var synden, som 1 Kor 2:7-8 säger:
”Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet, som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre”.
Vi ser hur Jesus, efter sin tillrättavisning av Petrus, börjar undervisa lärjungarna om just korset. Och vad säger Paulus om korset i 1 Kor 1:17-18?
”För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det en Guds kraft.”
Korset är Guds kraft och Guds lösning, som Han bestämde skulle vara en dårskap, ja, som Han bestämde skulle vara skämmigt att tala om, men som är just Hans kraft till frälsning.
Jag har märkt att när jag talar om korset blir människor upprörda. En del gillar talet om korset så länge vi talar om vad Jesus gjorde för oss. Men när jag går in på den djupare delen i korset som handlar om vad vi ska göra med det, att ta på oss vårt kors, börjar känslorna svalla. Men värst har det blivit när jag i min ”dårskap” ger Jesu kors som ”universallösning” på syndens problem, på ångest, fruktan, oro och allt annat som tynger människornas själar, DÅ blir många riktigt heligt vred och börjar gå emot mig och min predikan. Varför då kan man ju fråga? Därför att SÅ fanatiska får vi inte vara att vi tror att korset kan bota allt. Dessa som tänker så har ju kommit på en bättre lösning på problemet än Gud har, och börjar då tillrättavisa budbäraren för hans budskap. Jag har blivit kontaktat på chatten och fått frågan HUR jag kan vara så känslokall och får höra att något är allvarligt fel på mig som presenterar korset som lösningen på syndens problem som i sin tur har lett till ångest och fruktan i en människas liv. Jag är bara för hemsk.

Men jag säger som Paulus i 1 Kor 1:19-25:
”För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förståndigas förstånd ska jag förkasta. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror. För judar begär ju ett tecken och greker söker efter visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom. För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor”.
HÄR gör många sig själva till fiender till Kristi kors och går emot det med sitt mänskliga förstånd. Och jag har förvånats över vilka som visat sig tro bara en del av talet om korset, men som genom sitt eget förstånd och genom sin egen visdom kallar det för idioti, och på så vis går emot talet om korset och då Gud själv.

Hur illa kan det bli? Jag är rädd det kommer bli mycket värre. Men vi måste fortsätta tala om korset och det offer Jesus gjorde för oss, för det finns INGEN möjlighet för människor att komma till tro utan detta, för detta är evangelium!
Luk 24:46-48 ”Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta”.
Share:

Tro och Uthållighet


Tro Och Uthållighet!

Om vi har förstått vägen till Gud, genom korset, avskalad från allt som inte får följa med till tronen, kommer kampen.

Den onde vill absolut inte att vi ska komma ända fram till tronen. Han gör allt för att få oss att ge upp på vägen. Han skjuter sina pilar, han skjuter pilar av missmod, av mindervärde. Han påminner oss om våra synder, även de vi har bekänt och omvänt oss från. Han vill få oss att känna att Gud inte har behag i att du kommer fram, att du är ovärdig, avfällig, bortkommen, falsk, en lögnare. Han skjuter ALLT han har mot dig. Du kommer känna hur kroppen inte orkar, du kommer känna dig dum, och få tankar som säger: hoppas ingen ser mig. Kampen att nå fram till tronen går genom ett regn av pilar och motstånd mot det köttsliga sinnet. Detta är inte Gud.

Det är nu Guds löften kommer oss till hjälp. Han har lovat att den som söker honom ska finna honom. Han har sagt han har tålamod med vår envishet. Han väntar på att få ge oss nåd till hjälp i rätt tid. Han har gett förlåtelse för alla synder, all orättfärdighet och i Guds ögon har du ALL rätt att komma till honom, TROTS den ondes motstånd.
Ps 100:4-5 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.
Vi kommer inför hans tron med tacksägelse, vi går in i hans portar med jubel och glädje, och detta är vad Jesus undervisar om i Fader Vår: ”Fader vår som är i himlarna! Helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma. Ske din vilja, såsom i himlen, så också på jorden.

Vaka över bönesvaret med tacksägelse säger Paulus i Kolosserbrevet 4:2: ”Var uthålliga i bönen, och vaka i den med tacksägelse.” När vi vet att vi har lagt ner våra liv inför hans fötter och omvänt oss och bekänt våra synder har vi hans löfte om att han förlåter och renar oss från all synd och orättfärdighet (Läs 1 Joh 1:9) tackar vi honom för att det är sant. Därför behöver efteråt vaka över det med tacksägelse (Kol 4:2). När vi har bett honom om något efter hans vilja, då vet vi också att vi har fått det vi bett honom om i vår bön (1 Joh 5:14-15).

INGET av detta är beroende av känslor, själen har inget att ge. Däremot kommer själen att förvandlas genom att du är envis och uthållig i din bön inför Herren. Gud älskar oss, men vi har våra känslor, vår själ som inte kan greppa den makalösa kärlek han har till oss. Där har vi en bön från 1 Joh 4:17-19Fader, fullkomna mig i kärleken, jag vill inte ha rädsla eller ångest. Gör mig fullkomlig i Kristus”.

Detta är vår strid, att ta oss fram till tronen, för köttet vill inte och orkar inte. Men är du envis och uthållig kommer Guds frid som övergår allt förstånd att bevara ditt hjärta och tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

Var uthållig och envis som änkan i Lukas 18, vaka över ditt bönesvar med tacksägelse.
Avslutningsvis: Gör som Jesus säger! 
”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många ska söka att komma in men ska inte kunna det.” Luk 13:24

Gud välsigne dig!!!
Share:

The Holy Remnant Blogg!

The Holy Remnant är Engelska och betyder en helig rest eller kvarleva som Gud har sparat åt sig själv, som inte har böjt knän för Baal. David Wilkersons predikar om detta i videon under.


God is training a holy remnant Prophecy by David Wilkerson
God is doing something very hidden, it's very quiet, but it's so awesome and supernatural. It's beyond human comprehension. In fact, what the Lord's doing right now is gonna effect the whole world these last days.Here's what he's doing: he's preparing a very small but most powerful army of dedicated Christians, far more dedicated than anybody that followed Hitler. They were considered to be among the most loyal people on the face of the earth. But this army that God is raising up is going to be the most dedicated army on the face of the earth. Never before anyone as pure, devoted, fearless this remnant is coming forth. They're gonna come forth and do exploits. They'll gonna shake hell literally. This new army is gonna be made up of handmaidens of the Lord. It's gonna be made up of servants of the Lord, ordinary Christians who lay hold of God and God lays hold of them. A whole new realm of service, a whole new realm of the moving in the holy Spirit is about to break forth.Much of God's plan that I want to share can be found in 1 Samuel. He's gonna raise up a Samuel company. Hallelujah. The holy remnant. 1 Samuel verse 11 Chapter 3: The Lord said to Samuel: Behold, I will do a thing in Israel at which both the ears of every one that hear it shall tingle.1 Samuel 3:11. It's gonna be a shocking thing that God does. This new thing's gonna amaze and startle (everybody). It's the judgment of God on an old religious system, and the raising up of a whole new program with the Holy Ghost. That's what you see in 1 Samuel. It's all about the death of old church, religious system and the birthing of a new holy remnant. I want you to keep in mind what God did in Samuel's day, He keeps doing in every generation, and every generation when the so called church, the organized church backslides, it gets cold and compromising, God just gives up on it and raises up another. He's always had a people after his heart. He's always had a praying people in every generation. And that's called the remnant all through the ages there's been a remnant.But all this remnant that is coming is gonna be beyond anything the world has seen, and 2:nd chapter beginning 27:nth verse right down the rest of the chapter: This prophet looked at Eli: And he said: behold the day is coming I’m gonna cut off your arm. I'll cut of your arm. 1 Samuel 2:31. So I’m gonna quit this house of Shiloh. I'm gonna remove my presence, I’ll make you powerless, I’ll judge you wicked pastors, I’m gonna pronounce Ichabod on you. And thou shall see an enemy in my habitation. 1 Samuel 2:32 KJV. What God is saying: I'm giving up on Shiloh. I'm giving it up and I'm gonna give it over to the hands of the enemy.That's exactly what's happening in America and the world today. The organized religious system has been turned over to the enemy, the enemy. There gonna be men standing in the pulpit, they're gonna give people what they want. If you got idolatry in your heart, you're gonna wind up in a church with a preacher with idolatry in his heart. And that preacher is gonna minister to that idol in your heart. He's gonna tell you that it is okay to sin. It's alright to be sports fanatic and not pray or seek the face of God. You can go to many churches, even pentecostal churches, and it's dead. God's not there. God's gone.Will you steal, murder, commit adultery, and swear falsely and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom you know not, and then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, We are delivered to do all this abominations. Jeremiah 7:9-10.In other words, we're safe, we're not in danger, we're not gonna lose our salvation. The prophet says:Go back now to my place which was in Shiloh, set my name at the first. See what I did to it for the wickedness of my people Israel. Jeremiah 7:12.While the church of Eli was under judgment and being forsaken by the glory of the Lord, God was busy raising up a remnant. Samuel represent the holy remnant, and I wanna show you how God trained Samuel to come up to take the place of this dead religious system, how God had a plan. This is what God's gonna do. It's what he's doing right now. He's training many of you. I believe when I finish you will be able to know whether or not you are a part of this remnant that He is raising up to do His work in the last day.The remnant is always birthed in prayer and intercession. Always. Hannah birthed Samuel to bitter tears and much prayer. Listen please. If you're going to see God with all you heart, all your soul, and all your strength, then you're gonna feel the pain and grief of God for his church. You're gonna suffer consequences. You're gonna misunderstood on all sides. You're gonna have people accuse you of all kinds of things. Hannah prayed:If you give me a man child, I will give him unto the Lord for all the days of his life. 1 Samuel 1:11.And the name Samuel means God heard my prayer. God's hearing the prayer of a people in His house, a people who yearn for an outpouring of righteousness of Jesus Christ, of a people who yearns for an outpouring of Holy Spirit upon their sons and daughters, a people who want to see the glory of the Lord come down on his church, a people who want to see God moving a very special way these last days. God's gonna hear that cry. These are a people, really on their face seeking Him. These are a people who are pouring their heart unto God. They were people that were given according to Hannah, they were given to the Lord all the days of their lives. These people are so committed, there's no thought of backsliding, there's no up and down, in and out, hot and cold. They're all wholly given to the heart of God. Do you know that Samuel was such a man of prayer?And all the people said to Samuel: Pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not. 1 Samuel 12:19.There's gonna be a praying remnant that people go to, not for counseling but for prayer. God wants to raise up prayer warriors that touched heaven. And in the training of the remnant, it's gonna be trained to know the voice of the Lord. God called, He spake to Samuel. He wasn't speaking to Eli. God's trying to raise up an army of people who know His voice, who hear from him directly. And what was the first thing God told Samuel? What God implanted in Samuel, He's doing it in the remnant. He planted a vision of God that God will not put up with sin in His house. I wanna show you my hatred for sin in my house, I wanna show you my hatred for compromise in the ministry, I wanna show you what is gonna take Samuel to hear my voice and walk with me.The time is coming, the time is coming when people are gonna want to hear this word from heaven. Folks, if you wanna hear from God, God will speak to you. This means that you don't go into His presence carrying a load of sins with you. You allow God to deal with that sin. You allow God to take that temper away from you and sanctify it. You ask God to do what He has to do in your life.The bible says men's heart will fail for fear watching those things coming on the earth. Luke 21:26. Folks, it's gonna be beyond anything we could imagine. But there's going to be a holy remnant that are steadfast and sure, unmovable. You're coming here now that God will put divine principles in your soul and fire you up and get you off the fence, and get you seeking His face, and deal with sin in your heart. Folks, get into this book, get into this book, get alone with God. Let him begin to speak to you.Nothing, the things that were despised, I shall raise them up and anoint them. I'll send them forth to do exploits in my name. Volunteer your soul, body, spirit and mind and cry out to the Lord: Here I am, Send me. I will lay hold upon you, I will anoint you, I will open doors for you, I will stir your heart and you will know me, you will know my voice. I will use you to glorify my name. You will never have a name, but my name will be glorified through your lips and your heart. You will never be recognized, but I will recognize you . And on that day I will reward you because you were faithful to the call.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade