Boken Tidens Fullbordan av Madeleine och Peter Wallgren

Skriven 4 Juni 2017

Madeleine och Peter Wallgren har kommit ut med en bok som heter Tidens Fullbordan där de presenterar sina "uppenbarelser" i Guds ord och har kommit fram till att Evig betyder tidsbestämt och bygger nu upp en doktrin som har sin källa i demoners lära. Denna läran kallas Apokatastasis Läran om alltings återställelse och går under den mer generella termen Kristen universalismHär har vi en lära som säger att Alla blir till slut frälsta, och blir återställt inför Gud, ja, i förlängningen kommer även Hitler att få sitta i de heligas församling. 

För att föra blicken tillbaka till vad som är viktigt lägger jag in en länk till denna villfarelse som får allvarliga konsekvenser för kristen tro och tar bort gudsfruktan och undergräver Guds ords auktoritet.

Här är Madeleines egna ord om boken: 
"Låt mig visa dig att Skriften, inklusive Jesu och Paulus egna utsagor, bevisar att aion inte betyder evighet, utan avser en begränsad tid med en början och ett slut. Denna insikt får en avgörande betydelse för hur vi förstår vår framtid. Nya Testamentet är skrivet på grekiska. En nyckel till att förstå Skriftens tal om olika tidsåldrar är att rätt förstå ordet som oftast översätts med ”evighet”, grekiskans aion. Alla citat nedan har aion i grundtexten.... Välkommen att läsa hela inlägget på bloggen! Helst innan du kommer med invändningar..."
Jag diskuterade under några veckor med Madeleine och Peter om deras nya bok efter att ha börjat läsa boken. Den innehåller så mycket obibliskt och inkluderar t.ex. Nära Döden Upplevelser, Synkretism, Reinkarnation och människors Pre-existens. 

Under tiden som jag läser försöker jag också skriva ner mina tankar kring detta som undervisas. Hittills har jag kommit till sidan 29 i boken och har hunnit skriv 6 sidor kommentarer och boken är på 421 sidor. Den är full av gnosticism och synkretism och bör varnas för med all styrka

Jag fick berättat för mig att en av mina vänner köpte boken på Second-Hand och utan att han visste vad jag tyckte om den, la han den ifrån sig efter att ha läst några sidor och utbröt: Det här är inte kristen tro!

Här kommer mina anteckningar jag gjorde under tiden som jag läste boken. 
Share:

Den Fria Viljan!

Jag fick en fråga på Messenger-chattten angående Kalvinismen och ord som Utvald och Fri Vilja, men också om vad jag vet om Missional Church Movement och Michael Frost.

I den här artikeln tar jag enbart upp Vår Fria Vilja. I en tidigare artikel har jag tagit upp Michael Frost. Och i en senare artikel adresserar jag ordet Utvald.
Hej Jon-Are! Jag vet att du håller på nu med kalvinismen (jag håller med dig om att det är fel, men vet själv inte hur jag ska förklara utvalda samt fri vilja, förutom att Gud kan göra på sådana sätt som vi inte förstår).
Men jag har en annan fråga först. Vad vet du om missional church movement, och en kille som heter Michael Frost som är med i den rörelsen?
Min kyrka ska predika utifrån hans bok hela hösten 😞
Signaturen JL.
Om du har känt av förvirring nån gång där du har stått emellan två olika val och inte vet vad du ska välja, då har du känt av den fria viljan. Ska jag välja den blåa skjortan eller den vita? Vilken av dessa två ska jag välja? Den fria viljan är här uttryckt med en enkel vardaglig sak. 

Men hur ter sig den fria viljan när det gäller det andliga? Och har människan verkligen en fri vilja? Det vill säga, att välja mellan gott och ont, rätt och fel? Kalvinismen säger Nej! Allt är förutbestämt av Gud, även dina vardagliga små val

Kain och hans val!
Bibeln berättar om Kain och Abel, där Abel gjorde det som var gott och Kain det som var ont. Om nu kalvinismen stämmer, så var det Gud som förutbestämt Abel att göra gott, och Kain att göra ont. Men är det Bibelns vittnesbörd?
1 Mos. 4:6-7  Och HERREN sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att OM DU gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men OM DU INTE gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den." 
Kain kunde alltså välja att göra det som är gott eller ont, även EFTER syndafallet. Kain kunde ha sagt: ”Det är du, Gud, som har förutbestämt att jag ska slå ihjäl Abel. Jag kan inte hjälpa för vad jag gjort. Alltihopa är ditt fel.” Det försökte Adam sig på efter syndafallet när han sa: kvinnan som DU gav mig... (1 Mos. 3:12). Läs mer!

Krukmakaren
Många som läser Jeremia 18 om krukmakaren tänker automatiskt: Herre, jag är leran och du är krukmakaren. Forma mig som du vill. Men det är en större bild av den fria viljan som Herren här ger oss.

Han säger till Jeremia att gå till krukmakaren för där ska Han tala till honom. Och när han kommer dit ser han krukmakaren lägga upp leran på drejskivan och börjar forma ett vackert kärl men det misslyckades på grund av leran. Därför lägger han upp samma lerklump på drejskivan igen och gör ett annat kärl. Han gör ett mindre hedersamt kärl, en enkel kruka. Sedan bränner han den i ugnen, och så är det mindre hedersamma kärlet för evigt i den form krukmakaren gjorde den.

Läs dessa verser noga för att förstå hur Gud handskas med oss och hur vår fria vilja kan ställa till problem eller vara en välsignelse för oss.
Jer 18:1-12  Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 
"Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord." 
Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan.  
Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det.  
Och HERRENS ord kom till mig. Han sade:  
"Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.  
Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det.  
Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det.  
En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det.  
Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem.  
Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar.  
Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.
Gud ville göra ett vackert, hedersamt kärl men leran ville inte. Därför tog Gud samma lerklump och gjorde det till ett kärl till vanheder. Och det berodde inte på att Gud inte hade förmågan att forma leran som han ville, utan på grund av leran. Leran inte ville formas efter Guds vilja och tanke.

Men Gud sa också något annat till Jeremia: 
Så sade HERREN: Gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och tag med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna, och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför Lerskärvsporten och ropa där ut de ord som jag kommer att tala till dig. Jer 19:1-2
Sedan skall du slå sönder krukan inför ögonen på de män som har gått med dig, 
och du skall säga till dem: "Så säger HERREN Sebaot: Jag skall slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl, så att det inte kan bli helt igen. Och man skall begrava i Tofet därför att det inte finns någon annan plats att begrava på. 
Så skall jag göra med denna plats, säger HERREN, och med dess invånare. Jag skall göra denna stad lik Tofet. 
Och husen i Jerusalem och Juda kungars hus skall bli lika orena som Tofetplatsen, ja, alla de hus där man har tänt rökelse på taken åt himlens hela härskara och utgjutit drickoffer åt andra gudar." 
När Jeremia kom tillbaka från Tofet dit HERREN hade sänt honom för att profetera, ställde han sig i förgården till HERRENS hus och sade till allt folket: 
"Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, över denna stad med alla dess lydstäder skall jag låta allt ont komma som jag har uttalat över den, detta därför att de har varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord." Jer. 19:10-15
Jeremia skulle ta folkets äldste med sig till Hinnoms sons dal, och tala till folket och sedan slå sönder lerkrukan inför ögonen på dem. På grund av deras ogudaktighet och motsträvighet skulle den mindre hedersamma krukan slås sönder och kastas i Hinnoms dal (Gehenna). Det var Guds dom mot dem och deras hårdhet och motsträvighet, ett resultat av folkets ovilja att höra och göra Guds vilja.

Israel varnades av Jeremia men de ville inte lyssna och omvända sig från sina onda vägar. Eftersom Gud hade en storlagen tanke för sitt folk, och folket inte ville, satte han leran/Israel än en gång på drejskivan och formade den till ett annat kärl, ett som inte var vackert och inte kunde användas till det Gud från början önskade. Gud utlämnade dem till åt sig själva, och när Gud tar sin hand bort får synden fria händer. Det sista blir värre än det första.
Rom. 1:21-24 För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa, men de blev dårar. Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra.
Herren förhärdade deras hjärtan då de inte ville göra Hans vilja, utan gick sin egen väg. De formades till ett annat kärl och när leran väl var bränd i ugnen gick det inte att forma om den. Och den krukan skulle krossas och kastas i Hinnoms sons dal. Det var Guds vredesdom över deras egna, självvalda ogudaktighet och totala brist på ödmjukhet.
Rom 9:21-24 Eller har inte krukmakaren makt över leran, att av samma klump göra ett kärl till heder och ett annat till vanheder? Men om Gud, när han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, med stort tålamod hade fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, så var det för att han skulle göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg berett till härlighet, nämligen oss som han har kallat, inte bara från judarna utan också från hedningarna.
2 Tim. 2:20-21 Men i ett stort hus finns kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera, och några är till heder och andra till vanheder. Om nu någon renar sig från dessa, så blir han ett kärl till heder, helgat och användbart för husets herre, och redo till allt gott verk.
Drottning Ester
Ett annat exempel på vår fria vilja och att utgången beror på hur vi väljer: Guds vilja och tanke för oss, eller vår egen väg, är Ester.
Est. 4:14  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"
Mordokaj säger till Ester om hon teg skulle Gud låta hjälpen komma från ett annat håll. Hennes fria vilja att göra Guds vilja avgjordes av Mordokajs visa råd till henne. Och hennes lydnad räddade folket. Men Mordokaj visste att om hon inte ville göra Guds vilja, så skulle Han sända hjälp från ett annat håll.

Vi måste vara försiktiga så vi har rätt balans mellan Guds suveränitet och människans fria vilja. Allt är inte predestinerad av Guds dekret. Om vi inte följer Guds vilja så väljer Han andra och förhärdar de första, som med krukan som bränns i ugnen.

Paulus och den fria viljan!
Men Paulus undervisar oss om vår fria, men dock så svaga vilja. 
Gal 5:17 för köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet, och dessa två strider mot varandra, för att ni inte ska kunna göra det ni vill.
Anden på ena sidan och köttet på andra sidan. Mitt emellan står vår fria vilja som måste välja följa antingen Anden eller köttet. 

Vad väljer vi? 
Vänder vi oss till Gud får vi hjälp av Honom att göra det rätta! Vänder vi oss till köttet får vi hjälp av köttet att göra det onda!

Välj det rätta, för du har en fri vilja och genom Guds ord vet du vad som är rätt!

Share:

Nåden och sanningen, Anden och Ordet! Korset!

Nåden och sanningen, Anden och Ordet!
Joh 1:16-18 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.
2 Tim 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
Tit 2:11-14 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
Om nåden är en kraft som fostrar oss att leva gudfruktigt, rättfärdigt och rent, vad är det som ger oss den kraften? Den Helige Ande. Nåden är den Helige Ande, och kallas också nådens Ande! (Hebr 10:29)

Om det är den Helige Ande som leder oss, leder han oss då till själviskhet och egoism eller ödmjukhet och förkrosselse? Om den Helige Ande undervisar för han oss då till en kunskap som förhärligar människan eller Jesus? Om den Helige Ande, nådens Ande är den som fostrar oss, ger Han oss inte då kraft att leva gudfruktigt, rättfärdigt, anständigt, att säga nej till ogudaktiga begär och världsliga begär? Tänk efter innan ni säger ni har den Helige Ande, för den Helige Andes uppgift är att helga oss och föra oss in i hela sanningen. Den Helige Ande lär oss om allting och det är inte lögn, med andra ord, det är inget som går emot sanningen i Guds ord, för Han ska ta av det som tillhör Kristus och undervisa oss. Anden ska göra oss lika Kristus, i kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning. Om detta inte finns är det ett tecken på att den Helige Ande inte undervisar oss.

Därför kan vi inte använda nåden som ursäkt för ett ohelgat liv, ett utsvävande liv. Det är den Helige Andes uppgift att undervisa oss att göra tvärtom. Nämligen att leva rätt inför Gud, att följa Jesu exempel och ta vårt kors på oss varje dag och följa Jesus.

Kravet på helighet kom genom Mose, men kraften till helighet och sanning kom till oss genom Jesus. Genom lagen förstår vi att vi är förtappade, men genom nåden förstår vi att vi har fått barmhärtighet.
Vi säger vi är frälsta av nåd. Ja, om vi verkligen är frälsta så kommer vi inte längre kunna leva oheligt, orent eller som tidigare. Vi har fått nåden enligt Tit 2:11-14 som då fostrar oss, vi har fått den Helige Ande som gåva och Anden har blivit utgjuten i våra hjärtan.

Om vi blir frälsta av nåd är det precis det som kommer ta form i våra liv: att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är och inte längre leva som hedningarna lever, förmörkade till förståndet och förhärdade i sina hjärtan. Vi har nu fått Hjälparen, den Helige Ande, genom vilken vi nu har fått lagen skriven i våra hjärtan. Och vad var det nåden var till för? Att hålla lagen. Att hålla lagen i egen kraft kallas lagiskhet. Att inte hålla lagen kallas laglöshet. Lagen är inte svår att hålla om man har fått nådens ande i sitt bröst. Den är enkel, för vad Gud kräver av oss gör vi av ren kärlek, till Gud och människor. Den som älskar sin näste uppfyller lagens krav. Den som vandrar i Anden håller lagen. Detta är lagen inte emot.

Korset!
Några kanske tänker: Tack Jesus, jag ÄR ödmjuk, jag ÄR god, jag ÄR helig. Men det är inte tanken med denna undervisningen. Tanken är att föra oss fram till korset, och därifrån ödmjuka sig och be Gud uppenbara för oss våra svagheter och inte hålla oss själva för visa. Vi bedrar oss själva om vi har en utgångspunkt i vår egen förträfflighet utan att ha kommit till Gud för att se om våra gärningar verkligen ÄR gjorda i Gud. När korset uppenbaras för oss, träder en verklig ödmjukhet in, en verklig sanning tar över, en verklig bild av verkligheten så som Gud själv ser oss. Och det är därifrån vi börjar bygga på den stadiga grunden. Korset är det ställe vi kommer med oss själva, våra fantastiska gärningar och lägger ner dem inför Gud, inte bara synden som vi ser den, utan också våra egna förträffliga och goda gärningar. För vid korsets fot börjar vår vandring med Jesus, och vill vi vandra med Jesus varje dag behöver vi också komma till korset varje dag. Där lär vi oss att hata livet i den här världen med alla frestelser, lögner, villfarelser, och onda gärningar.

Låt nåden få fostra dig! Gå genom korset till Guds tron för att få nåd till hjälp i rätt tid!

Inlägg i gruppen The Holy Remnant den 19 Maj 2017
Share:

Fullt med getter!

Fållan fylls på med getter, inte får. Pastorerna får ge all sin tid åt de krävande getterna, och fåren svälter.

Nu behövs underhållning för att hålla getterna kvar i kyrkan. Därför ser vi så mycket tokigheter ske, som t.ex. i Hillsong, med en världslig underhållning, teater, musik och ingen predikan av Kristi ord. Kristna får lära sig ”Tio steg till framgång”, ”Fem steg till ett lyckligt äktenskap”, ”Hur man övervinner världen”, men aldrig hur man övervinner synden. På grund av brist på kunskap går mitt folk under, säger HERREN. Se hur många gånger Jesus pratar om att dö bort från sig själv, förneka sig själv, avstå från allt i den här världen.
Matt. 10:34-39 Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, så att man får sina egna till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som INTE TAR SITT KORS PÅ SIG och följer mig, han är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som MISTER SITT LIV för min skull ska finna det.
Matt. 16:24-25 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, så ska han FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min skull, ska finna det.
Mark. 8:34-35 Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min och för evangeliets skull, han ska rädda det.
Luk. 9:23-24 Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS på sig var dag och följa mig. För den som vill rädda sitt liv, han ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min skull, han ska rädda det.
Luk. 14:26-27 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Och den som INTE BÄR SITT KORS och följer mig kan inte vara min lärjunge.
Luk. 17:33 Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som MISTER DET SKA bevara det.
Joh. 12:24-25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ensamt, men om det dör, bär det mycket frukt. Den som älskar sitt liv ska mista det, och den som HATAR SITT LIV i denna världen ska bevara det till evigt liv.
Om Jesus säger något en gång, är det viktigt. Säger han något två gånger, då är det mycket viktigt. Men om han säger något tre gånger eller mer, då är det LIVSVIKTIGT.

Därför är det så farligt att vagga in en människa i falsk säkerhet i den här världen. Därför är det så viktigt att en människa kommer till tro på det enkla evangeliet och verkligen hör och gör efter Jesu ord. För den personen kommer då bestå när förföljelse kommer för Ordets skull (Matt. 13:3-9, 13:29-23).

I grund och botten handlar Jesu lidande och död på korset om att friköpa oss från den här världen, om att försona oss med Fadern, att vi ska vara Guds egendomsfolk som är ivriga att göra goda gärningar. Men korset betyder mycket mer. Vi ska också ta vårt eget kors på oss. Vi ska också dö som han gjorde. Vi ska också utstå hån, hat, lidande, förakt och att människorna ljuger om oss. Det är en del av korset. Vi ska gå igenom korset, avskalas allt vårt eget för att kunna vandra på den nya och levande vägen som leder fram till Guds tron. Jesus säger ju:
Matt. 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. För den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. För den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
Syndens kärna är vår egoism och vår själviskhet. Vi lever för att behaga oss själv, för att komma fram i livet, för att nå positioner. Vi har lärt oss att vara ambitiösa och ha vassa armbågar, att stå upp för oss själva och kräva vår rätt. Allt detta kallas köttets gärningar och de gärningar har sitt ursprung i vårt egoistiska och själviska hjärta. Är det inte precis det Jesus säger i Matt. 15?
Matt. 15:16-20 Då sa Jesus: Är även ni fortfarande oförståndiga? Förstår ni inte ännu, att allt det som går in genom munnen, det går ner i magen och har sin naturliga utgång? Men det som går ut ur munnen, kommer från hjärtat, och det orenar människan. Ty från hjärtat utgår onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan, men att äta med otvättade händer, det orenar inte människan.
Det är hjärtat som är ont, och det är hjärtat som måste förändras. Men hur kan en människa bli född på nytt när inte synden konfronteras och evangeliet är utan kraft?

Och det var just för att frälsa oss från synden som Jesus kom.
Matt. 1:21 Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus/Yeshuah, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.
Det hebreiska namnet på Jesus är Yeshuah.
Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning/yeshuah och säger till Sion: "Din Gud är konung!"
Det hebreiska ordet är Yeshuah och betyder Frälsning. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer och predikar Jesus, frälsning från deras synder? Det är det goda budskapet, det ljuvliga budskapet vi har fått att förvalta, att Kristus led på korset för våra synder, att han dog och uppstod på tredje dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn.

Men idag anses det vara kärlekslöst att predika omvändelse från synderna och att tro evangeliet om förlåtelse. Hur har det kunnat bli så här? Ytterst sett kämpar vi emot andemakter, furstar, väldigheter och mörkrets makter. Och dessa strider mot våra sinnen, mot våra själar så vi ska skämmas för evangeliet. Vi får en strid mot oss när vi står upp för sanningens ord, predikar Jesus Kristus som korsfäst, när vi går ut och predikar att människan är på väg mot evig död och måste omvända sig och ta emot förlåtelsen. Det köttsliga högmodet hindrar oss från att våga, från att vara frimodiga, från att stå upp för sanningen. Och det är här vi ser våra ledare duka under i stridens hetta. Vi är rädda för att stämplas som sekteristiska, kärlekslösa, splittrande, hatiska och homofober etc. Där förlorar vi oftast striden och lägger oss platt inför denna världens barns krav, och mister då också sältan och duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner.

Det är vårt köttsliga sinne som inte vill göra Guds vilja. Det köttsliga sinnet står emot Gud och kan inte underordna sig Guds lag. Inte undra på att Jesus säger så många gånger att vi måste dö bort från oss själva, från den här världen och förneka oss själva. För bara den som dör kan uppstå. Och bara när den gamla skapelsen har dött kan vi leva i den nya (2 Kor. 5:17).

Om en predikant puffar upp ditt ego, ditt kött, har denne inte förstått evangeliet. Om en predikant inte själv gått igenom korset borde han inte predika. Om det enda du får höra är ”snälla” saker, ”uppmuntran” och ”profetior” har du byggt ditt liv på halm och strå, inte på klippan. Predikas det enbart ett ”gulle-gull” budskap, ett ”Feel-good” evangelium, så är den predikanten med största sannolikhet vilse, i värsta fall en bedragare och en varg. Är drömmar och visioner det viktiga? Kommer det nya ”direktiv” från Herren genom apostlar och profeter? Är Guds ord källan till all predikan? Inget annat kan skapa en sund tro på Herren. Går predikanterna utanför det skrivna Ordet? I så fall har de vare sig Fadern eller Sonen, enligt 2 Joh. 1:9. Hur bemöts människors problem? Är det med undervisning ur Guds ord, där förmaning, tillrättavisning, uppmuntran och tröst finns med? Eller är det ensidigt uppmuntran och tröst? Predikas hela Guds rådslut eller är det bara sånt som passar vår teologi?

Vi håller oss till sanningens evangelium!
Inlägg i gruppen The Holy Remnant den 31 Januari 2018
Share:

Våga stå för Jesus!

Luk. 9:26 För den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet.
Frågan om homosexualitet kommer vara en stötesten och ett vägskäl för många kristna. Se till att du står på Guds sida i den frågan!

Här behöver du och jag som troende kristna, som förstår Guds ord och vad Guds ord säger om detta, stå upp raka och vara starka i Kristus.

Fler och fler av våra syskon upplever hot och trakasserier, förföljelse och förakt för att stå upp för bibelns sanningar i en tid där Sanningens evangelium inte längre predikas, eller FÅR predikas.

Vi kommer få se en skiljelinje gå inom kristenheten för och emot homosexualitet. Och det är nu du och jag behöver ta ställning, för längre fram kommer det vara svårare att stå på Guds ord.

En del kommer hamna i rättegångar, skolorna kommer vara påstridiga och ställa till problem för den av oss som lär barnen en "avvikande" syn. Men Jesus belönar dig när du står upp för sanningen, kosta vad det kosta vill. Han kommer då inte skämmas för dig inför sin Fader och sina änglar, utan kommer ge dig full lön.
"Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen." Luk 21:36
Amen och Guds Frid!!!
Inlägg i gruppen The Holy Remnant den 26 Februari 2017
Share:

Vem är det som tas bort i 2 Thess. 2:6-7?

Får jag våga mig på en utläggning av Guds ord som kanske inte många håller med mig om?
2 Thess 2:6-7 Och nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid. För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort.
Jag vet att många undervisar om att detta talar om den Helige Ande, men den Helige Ande är Allestädesnärvarande. Även Pre-trib menar att det är den Helige Ande som måste tas bort, men utan den Helige Ande kan ingen bli frälst eller pånyttfödd. Det blir därför en logisk kullerbytta om den Helige Ande tas bort, eftersom Pre-Trib menar att dessa som kommer ur den stora vedermödan och beskrivs i Upp. 7:14,  är de som blir frälsta då.

Guds Ord Måste Undanröjas

Jag anser att det är Guds ord (Bibeln) som måste undanröjas för att laglöshetens människa kan träda fram. Om Guds ord tas bort, kommer fler och fler gå vilse och bort från sanningens evangelium, och får heller inte rätt undervisning. 

Jesus är Guds Ord: I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud och Ordet var hos Gud. Joh 1:1
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. Joh 1:14
Så här tänker jag i detta!
När Jesus gick här på jorden var det de religiösa ledarna som på allt sätt försökte röja undan Jesus, och han tillät dem döda honom. Efter hans uppståndelse blev det än värre för fariseerna när lärjungarna började predika Jesus Kristus såsom korsfäst. Från att ha varit EN blev det 120. Från 120 till 500 och sen 3000 och så vidare. De religiösa ledarna var ursinniga på "den där vägen" och försökte på allt sätt stoppa Guds verk. Men det ledde bara till att Jesu lärjungar spreds till hela den då kända världen.

Historiskt sett så har RKK försökt undanröja Guds ord genom omskrivningar, genom att ändra fokus från Jesus till Maria, från att tillåta endast prästerna att predika från Bibeln och då bara på latin. Det har alltid varit en förföljelse mot de sanna kristna för att röja bort Guds sanna evangelium och sanna vittnen. Många fick sätta livet till för att försvara det skrivna Ordet. Det läser vi om i Fox's book of Martyrs!

När det inte lyckades försökte de skriva om Bibelns grundtext, och gav oss Westcott/Horts och senare Nestle/Arlands sammelsurium av grundtext, som ligger till grund för alla världens biblar idag, utom Tynedales, Luthers, King James, Gustav Wasas bibel och vår moderna Reformationsbibel.

I och med världens globalisering har det äntligen blivit möjligt att påverka hela länders mentalitet genom t.ex Internet och nyhetsuppdateringar som görs blixtsnabbt. Vi överösas av orenhet genom tv, radio, tidningar och internet. Allt för att ta bort vårt vittnesbörd. Det finns också nu en helt annan möjlighet för den onde att isolera oss kristna, vända hela länder och samhällen emot oss, att förnedra och håna oss och det i ett aldrig tidigare omfång och kraft. Det pågår en mörkrets indoktrinering.

Vi vet också att Guds ord är våra fötters lykta, och ett ljus på vår stig. Och när vi bevarar Guds ord i våra hjärtan är vi världens ljus, som Jesus säger i Matteus 5:14.

Och därför menar jag att det är Guds ord, det skrivna Ordet som måste röjas ur vägen (det har gjorts genom parafraser och subtila ändringar under längre tid) för att laglöshetens människa, den nya världens människa ska kunna framträda. För så länge Guds rena ord predikas är vi salt och ljus i den här världen, som förhindrar förruttnelsen. Tas Gud ord bort från kyrkor och församlingar eller tas vår möjlighet att predika mot synden bort kan ingen omvända sig och ta emot Guds nåd och laglösheten breder ut sig!

Vi kommer få se mer och mer censur, mer och mer förlöjligande. Och de som inte faller bort då kommer förföljas mentalt och fysiskt. Och glöm inte, att det brukar vara de religiösa "bröderna" som är de första att förfölja de troende.
Gal 4:29 Men liksom den som var född efter köttet då förföljde honom som var född efter Anden, så är det också nu.
Joh 16:1-3 Detta har jag sagt till er, för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna (grek. för församlingarna), ja, den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud. Och detta ska de göra mot er, därför att de inte känner Fadern, inte heller mig.
Inlägg i gruppen The Holy Remnant och Kristna Villoläror den 27 September 2017 

Slutord
Paulus skriver att laglöshetensG458 hemlighet redan är verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort. Är inte det precis vad Jesus säger i Matt. 24:12Och därför att ondskan [laglöshetenG458] tilltar, ska kärleken kallna hos många.” Saltet förlorar sin sälta, och duger bara till att trampas ner. (Matt. 5:13). När Sanningen (Jesus Joh. 14:6) tas bort ur vår undervisning, när korset förlorar sin kraft (1 Kor. 1:18, 23, 2:2), när församlingen söker det som är här nere istället för det som är där ovan (Kol. 3:1-2), när det inte är skillnad på Guds församling och världens barn, då har laglöshetens hemlighet uppnått sitt mål.
Share:

93-94 gick jag Livets Ords bibelskola.

Jag hade min familj med mig, och tanken var att jag skulle jobba halvtid och studera halvtid. Jag började skolan, betalade in 1000 kr terminsavgift, och full av ”tro” gick jag runt och sökte arbete. Varje dag gick jag runt i Uppsala, knackade på hos olika företag, och ringde runt för att få ett arbete. Jag ”trodde” Herren och jag bekände varje dag Guds ord att Herren ska ge mig vad mitt hjärta begär och att Herren idag ska ge mig ett jobb så jag kan fortsätta gå bibelskolan och försörja min familj.

Månaderna gick och vi överlevde, men jobb fick jag inte. Vi fick några gåvor från vänner i församlingen, men det räckte inte att försörja oss. Detta även om jag bekände Guds ord varje dag, flera gånger om dagen. Jag var som sagt full av ”tro” och ”visste” att vad Gud hade lovat det skulle han också hålla.

Problemet var att löftena som jag citerade bara var bokstav för mig, oavsett hur mycket jag läste och bekände Ordet. Ett halvår gick, och jag var helt utmattad. Fick hot från bibelskolan att om jag inte betalade terminsavgiften skulle jag få sluta. Mina bekännelser blev ännu fler, jag sökte i Guds ord, tog fram alla löften jag kunde se och applicerade dem på mitt liv. Men inget hände. Jag var så frustrerad och bruten och faktiskt arg på Gud för att han svek mig. Alla mina bekännelser fick mig på skam, jag fick skämmas för min familj som jag inte kunde försörja, jag fick skämmas för mina klasskamrater för min bristande tro och jag fick skämmas för mina syskon i församlingen. En stor skam för en sådan ”stor” trons man som jag ansåg mig vara.

En kväll bröt jag ihop, kastade mig på sängen och grät ut min förtvivlan. Jag tömde mitt hjärtas sorg ut inför Herren, klagade till honom och undrade varför han inte brydde sig om mig och min familj. Jag grät bittert och sörjde tungt.

Efter några dagar fick jag arbete som brödförsäljare och kunde försörja familjen, betala hyran och gå bibelskolan klart.

Vad lärde jag mig av detta? Jo, att Gud inte hör mina bekännelser så länge det finns ett stolt och högmodigt hjärta, som tror att bara genom att bekänna Guds ord ska få honom att ge hjälp.
Vad lärde jag mig mer? Jo, att Gud för oss till fullständig förkrosselse och ödmjukhet genom omständigheter för att sedan visa sin stora nåd.
Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.
Vad lärde jag mig utöver det? Jo, att detta är högmod och inte behagar Gud, som David säger i Ps 12:5 De säger: 
"Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?".
Det är bara Gud som är Gud, och har all makt.

Inlägg i gruppen The Holy Remnant den 24 April 2017
Share:

Faller du ofta i fördömelse?

Faller du ofta i fördömelse? Består ditt liv av ständiga misslyckande när det gäller det andliga livet med Gud? Misslyckas du i allt vad du gör? Du har du med största sannolikhet kommit till tro på fel evangelium!

Evangeliet är till för dig!

Många menar sig tro på evangeliet därför att de har bekänt Jesus som Herren och att från och med nu ska livet bli en dans på rosor. Men så är inte fallet. För det första så är evangeliet de goda nyheterna. Men inte vilka goda nyheter som helst. Det är inte de goda nyheterna om vad vi nu ska bli, eller vad vi nu ska få. Det är inte de goda nyheterna om att vi är speciella eller ska få makt över onda andar, att vi ska göra samma gärningar som Jesus gjorde och ännu större. Det är inte de goda nyheterna om att vi nu ska trampa på ormar och skorpioner, att vi ska lägga världen under våra fötter. Det är inte ens de goda nyheterna om att vi nu kommer till himlen när vi dör.

Vad är evangelium då? Det är att Kristus led för våra synder, att vi nu får omvända oss från synden och har fått förlåtelse i Jesu namn!

Jesus förklarar det för oss i Luk. 24.
Luk. 24:46-48 Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. SRB16.
Inget av detta handlar om våra gärningar eller om vad vi nu ska få, utan evangeliet handlar om vad Jesus gjort för oss för att vi ska ställas fram inför honom utan fläck eller skrynkla, utan den smutsiga klädnaden som våra synder är inför Gud. Evangeliet är Luk. 24:46-48 och beskrivs också så här: Sök Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt detta också (mat och dryck och kläder. Matt. 6:33). Söker vi ”allt det andra” först, har vi börjat i fel ände. Det är inte evangeliet!

Förstår du att Kristus LED för dina synder? Att du behöver omvända dig från synden för att få förlåtelse? Åkalla Herren Jesu Kristi namn, erkänn att du behöver få nåd till frälsning och det ska bli dig given. Om du bygger din tro på din fullkomlighet eller på dina förträffliga gärningar, är det inte så konstigt att du lider under fördömelse. Men om du däremot bygger din tro på att Jesus dog för oss medan vi ännu var Guds fiender, och tar emot förlåtelsen genom Jesus Kristus, då kommer Guds frid som övergår allt förstånd att bevara ditt hjärta i frid.
Kol. 1:21-23 Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i hans jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser, om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som har blivit predikat för allt skapat under himlen,, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. SRB16.
Kol. 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom. SRB16.
Vi beundrar korset, men vill inte gå igenom korset. Vi jublar över korset, men förstår inte att ta på oss vårt eget kors. Vi tackar Jesus för att han gav sitt liv för oss, men vi reserveras oss från vår egen död. Vi är tacksamma för Jesu död på korset men undviker att själva leva ett korsfäst liv. Inte undra på att vi sliter med fördömelse.

I Tyatira går Jesus emot gärningslära och det ständiga offer som gjordes genom Jesabel, hon som förförde församlingen till att ”äta kött offrat åt avgudar” och att leva i ”otukt”, och till just den församlingen säger han följande:
Upp. 2:26 Och den som segrar och håller fast vid MINA gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över hedningarna. SRB16.
Håller du fast vid Jesu gärningar, även om du blir svag, då lever du ett korsfäst liv. Håller du fast vid Jesu gärningar även om du skulle falla, då lever du ett korsfäst liv. För du mäter dig då inte efter vad du gjort, och vad du klarar av, utan vad Jesus gjort och vad han presterade för oss. När du förlitar dig på Herren av hela ditt hjärta, så blir dina egna gärningar som smuts och när du inser att dina egna gärningar är som en smutsig klädnad inför Gud, så vill du hellre bli iklädd Kristi rättfärdighet – du förtröstar på Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd och inte på dig själv. Då vandrar du i Hans gärningar, då håller du fast vid Jesu gärningar och det är så vi vandrar i Anden. Vi är då korsfästa.

Lev i Guds nåd, håll fast vid bekännelsen, var fast övertygade i tron, och låt er inte rubbas från det hopp vi har i Kristus Jesus för han sa på korset: Det är fullbordat! Och allra sist: Vi övervinner synden och mörkret i kraft av Jesu blod, i kraft av vårt vittnesbörds ord, och vi älskar inte våra liv intill döden.
Upp. 12:11 Och de övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, och de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden. SRB16.
Share:

Mat och Äktenskap förbjudas! Som led i en större agenda.

Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna ska somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror, genom hycklande lögnare, vilka är brännmärkta i sina egna samveten, som förbjuder äktenskap och vill att man ska avstå från mat, som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och har lärt känna sanningen. 1 Tim. 4:1-3 
...och vill att man ska avstå från mat... Med tanke på vad som förs fram om att avstå från kött och börja äta grönsaker, gamlingar som får vegetarisk mat för att det är för dyrt att ge dem riktig mat, miljörörelser som vill hindra oss från att äta kött för planetens skull... det går åt det håll Bibeln redan förutsagt.

Det andra som kommer ske är att det blir olagligt att gifta sig. Tänk vilka konsekvenser det får för ett samhälle där ingen har någon som helst lojalitet mot den andre, där det är fritt fram att välja partner oavsett kön, där man kan överge varandra när som helst därför att lagen ”kräver” att man är ”mobila” i sina förhållanden. Varför har det varit sådan strid för att homosexuella ska få gifta sig i Kyrkan? Jag menar, varför gifta sig inom en institution man anser är förlägen eller inom en tro man anser vara ond? Allt för att ”visa” att äktenskap är onödigt och inte behövs.

Både mat och äktenskap kommer förbjudas och det blir fritt fram ”därför att lagen kräver det.” Människan ”får” leva ut sina köttsliga lustar och trygghet och lojalitet kommer bli ett skällsord – feghet kommer det kallas.

Har du inte ställt dina fötter på den fasta Klippan bör du göra det nu medan det ännu är ganska lugnt och fritt.

MEN, allt detta införs för att Antikrist ska både få rensat bort homosexuella och oliktänkande. Det kommer "behövas" eftersom samhället har "förfallit" och inte längre är grundat på Guds befallning till oss människor. Det kommer något nytt och större, än värre än vad vi kunnat föreställa oss.

Var vaken, be om att du må bli bestående inför Människosonen när Han kommer i sin Faders härlighet!
Share:

Håller din församling på med andlig Gestaltning/Formation?


(Viktiga skäl till varför de borde låta bli)

Av Lighthouse Trails
Översatt av Ingemo Jonsäll

 Skriven av Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg

Är din kyrka involverad i ett spirituellt gestaltningsprogram? Om så är fallet, kanske du vill bör ställa dig frågan; vad är egentligen andlig gestaltning? Det är en välbefogad fråga och en fråga som om den inte ställs kan överraska dig när din församling förändras på sätt som du aldrig kunde föreställa dig.

En artikel i ”Christianity Today = Dagens Kristendom” säger: "Andlig Gestaltning är inne." Artikeln definierar Andlig gestaltning på detta sätt:
Gestaltning liksom man forma en kruka lera får en att tänka på gjutning och formning, vilket hjälper till att göra något potentiellt till något faktiskt. Andlig gestaltning talar om en formande process med hänvisning till den andliga dimensionen i en persons liv. Kristen andlig gestaltning hänvisar således till den process genom vilken troende blir mer förenliga och förenade med Kristus. 1
En sådan definition skulle knappast sände upp varningsflaggor. Men vad denna definition utesluter är hur denna ”process” att anpassa sig till och förena sig till Kristus sker och vem som är berättigad att delta i en sådan process.

”Hur” görs genom andliga discipliner främst genom tystnadens disciplin. Tystnaden är ett förändrat tillstånd som uppnås genom en mantelliknande meditation, andningsböner eller någon annan meditativ praxis. Tanken bakom det är att om du går in i detta tysta tillstånd kommer du eliminera distraktioner (tankar) och kunna höra Guds röst. Han i sin tur kommer att förvandla dig till att vara som Kristus. ”Vem” (som kan utöva dessa discipliner och bli som Kristus) är vem som helst (enligt Andlig Gestaltnings pionjär Richard Foster och andra förespråkare för Andlig Gestaltning). En kristen, en buddhist, en muslim, till och med en ateist - vem som helst kan dra nytta av de andliga disciplinerna och bli som Kristus (frågan är vilken Kristus?).

Richard Foster, "fader" till den evangeliska andliga gestaltningsrörelsen
Många evangeliska erbjuder nu seminarier och program i andlig gestaltning. Renovare som Richard Foster och andra grundade 1989 för att odla andlig gestaltning (särskilt bland evangeliska) erbjuder idag retreat och resurser över hela världen. 2
1989 började Richard Foster en organisation som heter Renovare men elva år tidigare (1978) kom hans bok ”Celebration of Discipline = disciplinens firande” först ut och det har varit en nybörjarbok i andlig gestaltning sedan dess. Följande citat av Foster, skrivet i ett "pastoralt brev" belyser rötterna till andlig gestaltning (den katolska kyrkan) såväl som hur fruktsam den är idag:
När jag började skriva i "Andlig gestaltnings" fältet i slutet av 70- början på 80-talet var termen knappast känd, förutom mycket specialiserade referenser i relation till de katolska ordnarna. I dag är det sällsynt om en person inte har hört ordet. Seminariekurser i andlig gestaltning sprids som råttungar. Enorma mängder personer försöker bli certifierade som andliga direktörer för att svara på ropet från de multiplicerade tusentals som behöver bli ledda på andlig väg. 3
Otaliga evangeliska ledare har hoppat på Fosters tåg om Andlig Gestaltning. Ett exempel är Rick Warren som anser att den Andliga Gestaltnings rörelsen är en värdig väcknings-signal till den evangeliska församlingen:
Ibland har Gud tagit upp en parallell församlingsrörelse för att åter betona ett försummat syfte med församlingen. ... [andlig gestaltnings rörelse]. En återbetoning på att utveckla troende till full mognad har varit fokus ... författare som ... Richard Foster och Dallas Willard har understrukit vikten av att bygga upp kristna och etablera personliga andliga discipliner. ... [denna] rörelse har ett giltigt meddelande till församlingen ... [det] har gett kroppen ett väcknings-signal. 4
Det finns de som är djupt bekymrade över denna rörelse. Författare och missionär Roger Oakland uttrycker oro över detta förmodade ”giltiga budskap” och säger att Andlig gestaltning kom in i församlingen som en intet ont anande lavin:
En rörelse bort från sanningen i Guds ord till en mystisk form av kristendom har till viss del infiltrerat nästan alla evangeliska samfund. Få bibellärare såg denna lavin komma. Nu när det är igång inser de flesta inte ens att det till och med har hänt. 5
Oakland förklarar hur detta paradigmskifte har uppstått:
När Guds ord blir mindre och mindre viktigt eskalerar ökningen av mystiska upplevelser och dessa upplevelser presenteras för att övertyga det inte ont anande att kristendomen handlar om att känna, röra, lukta och se Gud. Det postmoderna tankesättet är den perfekta miljön för att främja andlig gestaltning. Denna term föreslår att det finns olika sätt och sätt att komma närmare Gud och efterlikna honom. 6
Så exakt vad är andlig gestaltning och vad är dess förutsättning? I det här häftet hoppas vi kunna svara på dessa frågor.

Merton effekten

När Richard Foster berättade för forskningsanalytiker och författare Ray Yungen att "Thomas Merton försökte väcka Guds folk" menade han att Thomas Merton såg ett element som saknades inom kristendomen - det mystiska elementet. Merton hade lärt sig från en hinduisk swami som hette Dr. Bramachari att man kunde få mystiska egenskaper från katolska mystiker som ”Desert Fathers = Ökenfäderna” och att man inte behövde lämna sin egen tradition för att göra det. 8 Men Merton insåg att de flesta kristna inte visste om detta. Så han försökte föra mysticism (dvs kontemplativ bön) till den katolska och kristna världen. Men Merton dog en plötslig tidig död 1968 och kunde inte nå sitt mål. Men någonstans mellan 1968 och 1978 plockade Richard Foster upp Thomas Mertons mantel och bar den framåt. Idag går otaliga antal församlingar och miljontals människor framåt med Thomas Mertons och Richard Fosters budskap om Andlig gestaltning. För att förstå andlig gestaltnings verkliga natur tänk på följande citat av Thomas Merton, Richard Fosters mentor:
Jag tänker bli en så god buddhist som jag kan. 10
Det är ett härligt öde att vara medlem i mänskligheten ... nu inser jag vad vi alla är. ... Om bara de [människorna] alla kunde se sig själva som de verkligen är ... Jag antar att det stora problemet skulle bli att vi skulle falla ner och tillbe varandra. ... i centrum för vår varelse är en punkt av ingenting som är orörd av synd och av illusioner, en punkt av ren sanning. ... Den här lilla punkten ... är Guds rena härlighet i oss. Det är i alla. 11 (betoning min)
Jag tror att genom öppenhet för buddhismen, hinduismen och dessa stora asiatiska [mystiska] traditioner har vi en fantastisk chans att lära oss mer om potentialen i våra egna kristna traditioner. 12
Det viktigaste behovet i den kristna världen idag är denna inre sanning som närs av denna ande av kontemplation ... Utan kontemplation och inre bön kan församlingen inte fullfölja sitt uppdrag att förändra och rädda mänskligheten. 13
Denna "kontemplationens ande" är det som driver den andliga gestaltningsrörelsen. Merton trodde att Gud bodde i alla människor och att vi faktiskt är en del av Gud. Richard Foster har gjort mycket för att förmedla Mertons budskap genom andliga gestaltningsrörelsen. Frågan du måste ställa dig själv är, tror du vad Merton sa? Om inte, tillhör Andlig gestaltning inte din församling eller din familjs andliga struktur.

I själva verket fortsätter andlig formation det hinduiska meddelandet om: Gud är i alla saker (panterism) och Gud är alla saker (panteism). Om ett sådant budskap är sant, skulle evangeliets budskap om Jesus Kristus - att människan är syndig, att han är på väg mot evig förstörelse på grund av synd och att han behöver en Frälsare - bli ogiltigt.

Richard Fosters meditativa bön

För mer inblick i andlig gestaltnings ryggrad låt oss vända oss till en liten bok som Richard Foster skrev ”meditativ bön”. Foster säger att syftet med meditativ bön är att skapa ett "andligt utrymme" eller "inre helgedom" genom "specifika meditationsövningar" 14 Foster hänvisar till flera mystiker i boken som kan peka vägen till dessa övningar: Madame Guyon, Teresa i Avila , Francis de Sales, Henri Nouwen och Thomas Merton. Foster delar upp den kontemplativa processen i tre steg. Han säger:
Det första steget [in i meditativ bön] kallas ibland ”centrera ner”. Andra har använt termen återuppsamling; det vill säga en återuppsamling av oss själva tills vi är förenade eller hela. Tanken är att släppa alla konkurrerande distraktioner tills vi verkligen är centrerade, tills vi verkligen är där vi är. 15
Foster föreslår att praktisering av visualiseringsmetoder hjälper oss att centrera ner. I det andra meditationssteget föreslår Foster att mystikern Richard Rolle upplevde "fysiska sensationer" 16 (kundalini) under meditation, som vi kanske känner till eller inte. 17 Steg tre av meditation, säger Foster, är att "lyssna" till Gud.

När de meditativa övningarna har implementerats och den ”andliga extasen” har uppnåtts är detta intagna rike den plats där Guds röst kan höras. 18 Men som alla New Age meditatorer vet är detta extatiska tillstånd ett förändrat tillstånd av medvetande där allt är tänkt att vara enhet och ett med Gud. Foster erkänner det gränsöverskridande andliga attributet kopplat till kontemplativ bön när han säger: ”[Jesus] visade oss Guds längtan efter samlingen av ett allomfattande samhälle av kärleksfulla personer.” 19 Foster definierar mer av vad han menar med ”alla inkluderade” i hans bok ”Strömmar av levande vatten” när han säger att detta "allomfattande samhälle" inkluderar allt från en "katolsk munk" till en "baptistevangelist." 20

Två andliga gestaltningsmetoder:

Lectio Divina

Richard Foster har Ofta hänvisat positivt till praktiseringen av lektio divina, som förkunnas i många kristna miljöer som en kristen, biblisk praxis. Folk övertalas att tro att upprepade ord och korta fraser om och om igen är ett djupare sätt att känna Gud. De tror att eftersom det är Skriften som upprepas (och inte bara några ord) så validerar det praktiseringen och att denna heliga läsning är helig eftersom det är Bibeln som används. Men Foster själv bevisar att det inte har något att göra med Skriften. Det är repetitionen som är effektiv, inte orden. Han hävdar:
Lectio divina inkluderar mer än Bibeln. Där finns de heligas liv och de skrifter som har gått från deras djupa [mystiska] erfarenheter. 21
Foster utplånar den antagna förutsättningen för lectio divina genom att säga detta. Det beror på att han som meditationsförespråkare vet att meditation inte har något att göra med vilka ord som upprepas om och om igen; det är själva upprepningen som sätter en i ett förändrat tillstånd. Oavsett om du säger "Jesus", "Abba", "Buddha" eller "OHM", ger det exakt samma effekt.

De spirituella övningarna av St. Ignatius

De spirituella övningarna i St. Ignatius är uppkallade efter grundaren av den katolska jesuitorden och har vanligtvis använts av katoliker. Men enligt en källa ”påbörjad på 1980-talet har protestanter haft ett växande intresse för de andliga övningarna. Det finns anpassningar som är specifika för protestanter som betonar övningarna som en skola för kontemplativ bön.” 22 Traditionellt praktiseras Ignatius Andligheten på ett retreatcentrum, vanligtvis med hjälp av en spirituell chef. Liksom med andra övningar i andlig gestaltning tror man att om man praktiserar Ignatius övningarna kan utövaren övervinna sig själv och bli mer Kristuslik det är därför Ignatius andlighet ofta ingår i andliga gestaltnings program.

När den katolska kyrkan valde sin nya påve (påve Francis) utfärdades ett uttalande från AJCU = ”Association of Jesuit Colleges and Universities = Jesuit collage och universitets förening” som bekräftade påvens "Ignatius andlighet" där det anges att:
Alla jesuiter delar upplevelsen av en rigorös andlig gestaltningsprocess som präglas av en omvandlande upplevelse genom Saint Ignatius av Loyolas andliga övningar. 23
Andlig formation - En farlig ersättning för Kristi liv
Ibland tänker vi på andlig gestaltning som formnade av den Helige Ande. Igen. Det är viktigt. ... Men nu måste jag säga något som kan vara utmanande för dig att tänka på: Andlig gestaltning är inte helt av den Helige Ande. ... Vi måste inse att andlig gestaltning i oss är något som också görs för oss av de omgivande, av oss själva och av aktiviteter som vi frivilligt genomför ... Det måste finnas metoder. 24 - Dallas Willard
Bortsett från det faktum att andlig gestaltning integrerar mystiska praxis i sin infrastruktur (ta bort den kontemplativa aspekten och det är inte längre "andlig gestaltning") Andlig gestaltning är en verk-baserad ersättning för biblisk kristendom. Låt oss förklara.


När man föds på nytt (”om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så bilr du frälst" (Rom 10:9-10)) förs personens liv och hjärta över till Kristus som Frälsare och Herre, Jesus Kristus säger att han kommer in och lever i det överlåtna hjärtat:
Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:20
Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Joh 14:23
Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp. Kol 1:27
och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Rom 8:11
När Gud, genom Jesus Kristus, bor i oss påbörjar han ett förvandlande arbete i våra hjärtan (2 Kor 3:18). Inte bara ändrar han oss, han kommunicerar också med oss. Med andra ord, vi har gemenskap med honom, och han lovar att aldrig lämna eller lämna oss (Hebr 13:5).
Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.
Detta Guds liv i den troendes hjärta är inte något vi behöver framkalla genom meditativa praxis. Men om en person inte har denna relation med Herren kan han söka sätt att känna sig nära Gud. Det är här andlig gestaltning kommer in. I stället för att överlämna sitt liv till Kristus börjar den sökande utöva de andliga disciplinerna (t.ex. bön, fasta, goda gärningar etc.) med löfte om att om han utövar dessa discipliner kommer han bli mer lik Kristus.


Men bara göra dessa handlingar får inte personen att känna sig närmare Gud - något saknas fortfarande. Och därmed börjar han öva tystnadens disciplin (eller ensamhet), och nu i dessa förändrade tystnadstillstånd känner han sig slutligen kopplad till Gud. Han känner sig nu fullständig. Det han inte förstår är att han har ersatt Kristi inneboende i sitt hjärta med en arbetsbaserad metod som äventyrar hans andliga liv. Farligt eftersom dessa mystiska upplevelser han nu engagerar sig i verkar vara bra eftersom de får honom att känna sig nära Gud, men i verkligheten dras han in i demoniska områden som inte skiljer sig från vad som händer med de som utövar transcendental meditation eller österländsk meditation. Till och med mystiker själva erkänner att det kontemplativa riket inte skiljer sig från det rike som nås av ockultister. För att förstå detta mer fullständigt, läs Ray Yungens bok ”A Time of Departing = En tid att lämna”.

För det första är det inte möjligt att vara verkligen lika Kristus utan att ha Kristus i oss eftersom det är Han som kan förändra våra hjärtan - vi kan inte göra det utan honom.

Det är intressant att notera att praktiskt taget alla kontemplativa lärare har ett gemensamt tema - de känner sig torra och tomma och vill gå "djupare" med Gud eller "bli mer intima" med Gud. Men om Kristus bor i oss hur kan vi gå djupare än så? Hur kan vi bli mer intima än så? Och om det var så viktigt att gå djupare och bli intim, varför är det så att ingen av lärjungarna eller Jesus själv någonsin sa till oss att göra detta? Som apologeten Larry DeBruyn säger:
Varför söker kristna en gudomlig närvaro som Jesus lovade skulle flöda rikligt i dem? ... Varför behöver de en annan röst, ett annan besök eller en annan vision? Varför önskar vissa människor otacksamt "något mer" än vad Gud redan har gett oss? Varför är det så att vissa kristna i djupet av sina själar inte verkar befinna sig i vila? 25
Dallas Willard och den andliga gestaltningens "Frukt"

Som vi nämnde tidigare identifierade Rick Warren Dallas Willard som en nyckelaktör i den andliga gestaltningsrörelsen. Willards bok ”The Spirit of the Disciplines = Andens discipliner” har blivit en klassiker inom rörelsen. Boken är fylld med referenser till och citat av många kontemplativa mystiska figurer inklusive universalister och gränsöverskridande andliga (t.ex. Nouwen, Merton, Meister Eckhart, George Fox) samt några namn som hamnar i New Age / Ny andlighet lägret (t.ex. Agnes Sanford och M. Scott Peck). Och i bibliografin finns ”The Cloud of Unknowing = Molnet av att inte veta”, (en gammal nybörjarbok om kontemplativ bön) ”Desert Fathers = Ökenfäderna”, försoningsförnekaren Harry Fosdick, Ignatius of Loyola, Carl Jung, den mystiska filosofen Sören Kierkegaard, Evelyn Underhill och Teresa of Avila . Alla dessa namn finns i Willards bok bara av en anledning - för att han resonerar med deras andliga synpunkter. Och även om The Spirit of the Disciplines släpptes i slutet av 80-talet, behöll Willard sin samhörighet med de flesta av dessa figurer. På hans webbplats rekommenderas många av dessa namn som livskraftiga resurser för spirituell tillväxt.

En ”lighthousetrails = fyr (hus) spår” artikel med titeln "Den nya framväxande teologin andas ateism i en generation av unga människor" berättar om en ung man som efter att ha suttit och lyssnat på Dallas Willard i fyra år på universitetet förklarade sig vara en ateist. Vi ställde frågan, hur kunde en ung man uppvuxen i ett solid kristet hem ändra sina åsikter så drastiskt? Det hände, och det händer otaliga ungdomar som sitter under överbryggarnas fötter - människor som Dallas Willard som visar sina skyddslingar till panentheister, universalister och mystiker. En annan ung man, som vi stötte ihop med som letade efter svar, hittade dem genom att vända sig till Dallas Willard och Richard Foster. Lyssna på vad han hittade:
Jag stötte på de klassiska andliga disciplinerna medan jag tog en kurs som heter "Dynamics of Christian Life = Dynamiken i kristet liv”" under mitt andra år på bibelskolan. En av våra läroböcker var ”The Spirit of the Disciplines = Andens disciplin” av Dallas Willard. Kursen och läroboken berörde bara de faktiska disciplinerna men konceptet fängslade mig. 
Nästa vår hittade jag en kopia av Richard Fosters andliga klassiska ”Celebration of Discipline = disciplinens firande” i en begagnad bokhandel. När jag öppnade den och upptäckte varje disciplin [inklusive det kontemplativa] detaljerat i kapitlet efter kapitel kände jag en djup känsla av glädje och spänning. Jag hittade en riktig skatt. 26
Senare blev den här unga mannen frilansförfattare för den framväxande organisationen ”Youth Specialties = Ungdoms specialiteter”. Lyssna på vart Dallas Willard och Richard Foster andlighet ledde honom:
Jag byggde mig ett bönrum - en liten fristad i et källarförråd fyllt med böcker om andliga discipliner, kontemplativ bön och kristen mystik. I det rummet tände jag ljus, brände rökelse, hängde radband och lyssnade på banden av benediktinska munkar. Jag mediterade i timmar på ord, bilder och ljud. Jag nådde punkten att kunna uppnå alfa hjärnmönster, tillstånd där drömmar inträffar, medan jag fortfarande är vaken och mediterar. 27
För de som inte är bekanta med "alfahjärnmönstren" är här två beskrivningar:
Mystiska medvetenhetstillstånd inträffar i alfa-tillståndet ... Alfa-tillståndet inträffar också frivilligt under lätt hypnos, meditation, biofeedback, dagdrömmar, hypnogogiska (precis innan du somnar)och hypnapompiska (strax innan du vaknar upp) tillståndet. 28
Alpha är springbrädan för alla psykiska och magiska funktioner. Det är själva hjärtat i trolldom. 29

Och från Richard Foster själv:
Om du känner att vi lever i ett rent fysiskt universum, kommer du att se meditation som ett bra sätt att få ett konsekvent alfa-hjärnvågsmönster. 30
Det som hände med Perschon och andra som honom är tragiskt. Och vi kan helt enkelt inte förstå tanken med att Willards inflytande kommer att fortsätta länge efter att han är borta från denna planet (han dog 2013) men kristna ledare som borde förstå dynamiken i denna rörelse kommer att fortsätta främja honom.

Finns det ”bra” andlig gestaltning?

Ett av de vanligaste argumenten vi hör som försvar för andlig gestaltning är att det finns "god" andlig gestaltning utan kontemplativ bön. Till det blir vårt svar att vi har aldrig sett ett andligt gestaltningsprogram i en skola eller församling som inte på något sätt pekat folk till de kontemplativa mystikerna. Det kan vara indirekt, men i alla fall, om du följer spåret, kommer det att leda dig rätt i armarna på Richard Foster, Dallas Willard och andra kontemplativa lärare.

Tänk på detta vanliga scenario: En kristen högskola beslutar att börja en andlig gestaltningskurs. Instruktören har hört några negativa saker om Richard Foster, Henri Nouwen och Brennan Manning, och han tror att han kommer att lära klassen god andlig gestaltning och lämna dessa lärare utanför. Men han kommer behöva en lärobok. Han vänder sig till en respekterad institution Dallas ”Theological Seminary = Teologiska Seminarium” och hittar en bok skriven av Paul Pettit professor i pastorala och utbildningsministerier. Boken har titeln ”Foundations of Spiritual Formation = Grunden till andlig gestaltning”. Instruktören som har hittat den här boken att använda i sin egen klass får aldrig nämna Richard Foster eller Dallas Willard men läroboken han använder gör det. Inom sidorna i Pettits bok finns Richard Foster, Philip Yancey, N.T. Wright, Dallas Willard, Thomas Aquinas, Lectio Divina, Ayn Rand, Parker Palmer, Eugene Peterson, JP Moreland, Klaus Issler, Bruce Dermerst, Jim Burns, Kenneth Boa och Brother Lawrence "praktisera Guds närvaro." Du kanske inte har hört talas om alla dessa namn, men de är alla förknippade med den kontemplativa bönrörelsen och den framväxande kyrkan.

Ett annat exempel på detta är Donald Whitneys bok ”Spiritual Disciplines for the Christian Life = Andliga discipliner för den kristnes liv”. Whitney är docent i biblisk andlighet vid ”The Southern Baptist Theological Seminary = Södra baptisternas teologiska seminarium” i Louisville, Kentucky. Medan hans bok inte främjar kontemplativ mystik, säger han att Richard Foster har "gjort mycket bra" 31 inom den kristna andlighetens område.

Vår poäng är att även om det finns ett uppriktigt försök att undervisa andlig gestaltning och hålla sig borta från den mystiska sidan, hävdar vi att det inte kan lyckas med framgång eftersom det alltid kommer att leda tillbaka till de som har fört in det i församlingen till att börja med.

I grund och botten är termen ”andlig riktning” en del av den kontemplativa bönrörelsen (d.v.s. andlig gestaltningsrörelse). 

Kontemplativa lärare säger att man måste ha en ”andlig direktör” för att ”undervisa” eller vägleda honom eller henne i hur man går in i tystnad i kontemplativ bön. Den andliga direktören kommer att tillhandahålla böcker och resurser av kontemplativa författare och leda sin student till hur man implementerar dessa författares andliga praxis. Ruth Haley Barton, en kontemplativ förespråkare som undervisar tusentals pastorer och kristna ledare om Andlig gestaltning sa detta om sin egen andliga direktör:
Jag sökte en andlig direktör någon som är väl bevandrad i själens vägar ... så småningom sa den kloka kvinnan till mig ... "Vad du behöver är stillhet och tystnad så att sedimentet kan sätta sig och vattnet kan bli klart." ... Jag bestämde mig att acceptera denna inbjudan att gå längre än mitt beroende av ord .32
En artikel i ”Christianity Today = Dagens kristna” "Har du din andliga direktör ännu?" 33 bekräftar två saker, 1 att andlig riktning är kontemplativ, och 2 att den är på väg att bli en integrerad del av den evangeliska kristendomen. Artikeln förklarar att den populära kristna författaren Larry Crabb ändrade synpunkter. En gång trodde han på psykologi men han bytte till andlig riktning. Han är bara en i mängden som gjort det.

Artikeln krediterar kontemplativ (mystik) som John Cassian och Ignatius från Loyola för att få andlig riktning in i kyrkan och föreslår att vi kan lära oss mer om det från Richard Foster, Eugene Peterson och Dallas Willard.

I Ruth Haley Bartons 34 bok, Inbjudan till ensamhet och tystnad, medger Barton att den panentheistiska katolska prosten Thomas Keating hjälpte henne att förstå den kontemplativa tanken om ”det sanna jaget” (människans gudomlighet):

Begreppet det sanna jaget och det falska jaget är ett konsekvent tema inte bara i Skriften utan också i skrifterna från kyrkofäderna och mödrarna. Thomas Merton och Henri Nouwen (särskilt Nauens hjärtats väg) och fader Thomas Keating är samtida författare som har format min förståelse av denna aspekt av det andliga livet. 35
Merton, Nouwen och Keating tror att människan kan nå sitt ”sanna jag” (perfekta jag) genom mystiska praktiseringar. Detta är faktiskt kärnan i den andliga gestaltningsrörelsen (d.v.s. kontemplativ bön) att människan inser sin gudomlighet genom mystiska upplevelser.

Slutsats

Andlig bildning sveper snabbt genom hela kristendomen idag. Det är inte konstigt när majoriteten av de kristna ledarna antingen har godkänt rörelsen eller gett den ett tyst klartecken. I t.ex. Chuck Swindolls bok Så du vill vara som Kristus: 8 väsentliga discipliner för att komma dit, citerar Swindoll positivt Richard Foster och Dallas Willard. Swindoll kallar ”Celebration of Discipline = disciplinens firande”ett "meningsfullt verk" 36 och Willards bok ”The Spirit of the Disciplines = andens discipliner” ett "utmärkt arbete." 37 I "Tystnad och ensamhet" kapitel tre talar Swindoll om "gräva efter hemligheter ... som kommer att fördjupa vår intimitet med Gud .” 38 Citerandes den kontemplativa affischversen Psalm 46:10,” Var stilla och vet att jag är Gud ” säger Swindoll att versen är ett kall till ”tystnadens disciplin.” 39 Han har gjort som andra kontemplativa förespråkare - tagit denna vers helt ur dess sammanhang.

Roger Oakland sammanfattar det:
Andlig gestaltningsörelsen ... lär människor att det är så de kan bli mer intima med Gud och verkligen höra hans röst. Till och med kristna ledare med långvarigt rykte om att undervisa Guds ord verkar ge efter. ...
Vi är försonade med Gud endast genom hans "död" (försoningen för synd) och vi presenteras "heligt, utan skuld och oåterkalleligt" när vi tillhör honom genom återfödelse. Det har inget att göra med verk, ritualer eller mystiska upplevelser. Det är Kristi liv i den omvända troende som förvandlar honom. 40

Kristna behöver är inte en metod, program, ritual eller praxis som kanske kommer ansluta dem till Gud. Det vi behöver är att vara "i Kristus" (1 Kor 1:30) och Kristus i oss. Och han har lovat att Hans ande "kommer att leda [oss] till all sanning" (Joh 16:13).
Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning,
Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.
Kol 1:9 berättar aposteln Paulus för de heliga att han bad för dem att de ”skulle bli fyllda med kunskapen om hans vilja i all visdom och andlig förståelse.” Han bad att de skulle få urskiljning (”spirituell förståelse”). Han sa att Gud, Fadern, har gjort oss ”delaktiga i de heliges arv i ljuset” (v 12) och ”befriat oss från mörkrets kraft (d.v.s. vilseledande kraft)” (v 13).
Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt.
Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
Men vad var nyckeln till denna visdom och andliga förståelse och befrias från mörkret? Paulus berättar för oss i samma kapitel. Han kallar det ”mysteriet som har varit dolt från evigheter och från generationer, men nu uppenbaras för sina heliga” (v 26). Vad är det mysteriet? Vers 27 säger: ”Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp” den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. För de som vill engagera sig i andlig gestaltningsrörelsen (d.v.s. kontemplativ, andlig riktning), tänk på "riktningen" du faktiskt kommer gå. Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol 1:21-23
Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Kol 2:8-10
Slutnoteringar och källförteckning

1. Even Howard, Three Temptations of Spiritual Formation (Christianity Today, 12/9/2002)
2. Ibid.
3. Richard Foster, “Heart to Heart: On Christian Spiritual Formation” (Renovare, May 2003, http://blog.renovare.org/2003/05/20/heart-to-heart-on-christian-spiritual-formation).
4. Rick Warren, Purpose Driven Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995), p. 126.
5. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2007), pp. 90-92.
6. Ibid.
7. Richard Foster to Ray Yungen at a seminar in Salem, Oregon in the 1990s.
8. Ray Yungen, A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2006, 2nd ed., 5th and later printings), p. 199.
9. Thomas Merton is included in a number of Richard Foster’s books including Celebration of Discipline, Spiritual Classics, Devotional Classics, and The Renovare Spiritual Formation Bible.
10. David Steindl-Rast, “Recollection of Thomas Merton’s Last Days in the West” (Monastic Studies, 7:10, 1969).
11. Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Garden City, NY: Doubleday Publishers, 1989), pp. 157-158.
12. William Shannon, Silent Lamp, The Thomas Merton Story (New York, NY: Crossroad Publishing Company, 1992), p. 276.
13. Thomas Merton, Contemplative Prayer (New York, NY: Image Books, Doubleday Pub., 1989), pp. 115-116. (These 4 Merton quotes are originally cited by Ray Yungen in A Time of Departing).
14. Richard Foster, Meditative Prayer (Downers Grove, IL: InterVarsity Christian Fellowship, 1983), p. 9.
15. Ibid.
16. Ibid., p. 17.
17. Ibid., p. 18.
18. Ibid., p. 23.
19. Ibid., p. 5.
20. Richard Foster, Streams of Living Water ( (San Francisco, CA: Harper, 1st HarperCollins Paperback ed., 2001), p. 12.
21. Berit Kjos, How to Protect Your Child From the New Age & Spiritual Deception (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 1st Lighthouse Trails ed., 2013), p. 267.
22. Richard Foster, Meditative Prayer, op. cit., p. 25.
25. Dallas Willard, “Spiritual Formation: What it is, and How it is Done” (http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=58).
26. Larry DeBruyn, “The Practice of His Presence” (http://herescope.blogspot.com/2013/12/the-present-of-his-presence.html).
27. Mike Perschon, “Disciplines, Mystics and the Contemplative Life” (http://web.archive.org/web/20070206150740/http://www.youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php).
28. Ibid.
29. Dr. Andre Eggelletion, as told by Dr. Lee Warren, B.A., D.D.
30. Laurie Cabot, Power Of The Witch, (New York, NY: Bantam Doubleday Dell Publishing, 1989), p. 183.
31. Richard Foster, Celebration of Discipline (New York, NY: HarperCollins, 1998 ed.), p. 22.
32. Donald Whitney, “Doctrine and Devotion: A Reunion Devoutly to be Desired” (http://web.archive.org/web/20080828052145/http://biblicalspirituality.org/devotion.html).
33. Ruth Haley Barton, “Beyond Words” (Discipleship Journal, Issue #113, September/October, 1999, http://www. navpress.com/Epubs/DisplayArticle/1/1.113.13.html), p. 35.
34. Chris Armstrong and Steven Gertz, “Got Your Spiritual Director Yet?” (Christianity Today, April 1, 2003, http://www.christianitytoday.com/ct/2003/aprilweb-only/4-28-51.0.html). 
35. Ruth Haley Barton (trained at the panentheistic Shalem Institute in D.C.) and John Ortberg are former members of Willow Creek Church where the two developed Willow Creek’s Spiritual Formation curriculm.
36. Ruth Haley Barton, Invitation to Solitude and Silence (Downer Grove, IL: Intervarsity, 2004), p. 160.
37. Chuck Swindoll, So You Want to Be Like Christ: 8 Essential Disciplines to Get You There (Nashville, TN:W Publishing Group, a div. of Thomas Nelson, 2005), p. 15.
38. Ibid., p. 13.
39. Ibid., p. 55.
40. Roger Oakland, Faith Undone, op. cit., pp. 91-92.

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade