Hör Vad Ordet Säger

Gott nytt år och Guds frid till alla. 

Hör vad Ordet säger.
Matt. 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. 
Jesus kom inte för att ge oss framgång. Han kom inte för att ge oss fred. Han kom för att frälsa oss från våra synder. 

Hur mycket vi än önskar frid och välgång, så finns synden kvar. Låt oss därför göra allt vad vi kan för att själva hålla oss rena inför Gud, hålla Kristus helig i våra hjärtan, att föra andra till rättfärdighet, att göra gott mot varandra och predika evangelium ännu mer det året som ligger framför oss. Vi behöver ställa oss i rättfärdighetens tjänst och stå beredd när Gud kallar oss att bärga in den stora skörd som kommer det här året. För det kommer bli mycket arbete. Förbered dig i Ordet och Bönen så blir du inte utan frukt. 

En dag får vi se friden och freden komma, men det inte förrän Fridsfursten själv kommer. 

Guds Frid!!!
Share:

Agenda 2030

Snart går vi in i 2016. FN:s "Agenda 2030" förklarad och översatt från PR-språket "NEWSPEAK" - till vanlig engelska. 

Det är nog värt att sätta sig in i vad Agenda 2030 innebär för den vanliga människan. Ja, vår "goda vän" Påve Franiscus är pådrivande i frågan men det är inte frihet i Kristus vi kan förvänta oss, det är inte moral utifrån Guds perspektiv vi får lära oss, och det är inte Gud som kommer se och döma ditt hjärta om du skulle överträda den nya ordningen, utan storebror som har vuxit sig "lång och ståtlig". "Storebror" tar ut sin förstfödslorätt och kommer styra med järnhand. 

Är vi redo i den Helige Ande? Är vi redo och renade i Jesu blod? För om vi står oförberedda, kommer vi falla ifrån och det blir ett evigt val. Ställ dina fötter på klippan Jesus nu, medan det finns tid. Var på din vakt, för om du inte är vaken kommer du kokas sakta som en groda, och du kommer inte märka skillnad. Du kommer "njuta" av det varma vattnet tills du är död! Share:

Tro inte alla andar

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
Jesus har gett oss av sitt Ord, och av sin Ande. Vi har allt vi behöver; Ordet, Anden och Blodet.

Idag har jag fått pröva andarna vid ett par tillfällen. En domedagsprofetia med förmaning att vända om från mina synder, och en dom mot mig personligen, och detta från goda vänner.

När någon kommer med "ett ord från Herren" måste jag först och främst veta vad Ordet säger till mig och om mig. 

Jag har "råkat" komma till tro på Guds kärlek till mig.
1 Joh. 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
Jag har också prövat mig själv om Kristi Ande bor i mig.
2 Kor. 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
Rom. 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
När då Anden vittnar med mig att jag är ett Guds barn då litar jag på det. Eftersom Guds ord också säger att jag ska gå till rätta med mig själv så slipper jag bli dömd, då gör jag det. Och vi är kallade att komma till ljuset för att se om våra gärningar är gjorda i Gud.
1 Kor. 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.
Utifrån Ordet vet jag också att jag är har frid med Gud genom Jesu blod, och eftersom mitt eget samvete inte dömer mig så har jag stor frimodighet inför Gud. Jag vill inte ens själv fördöma mig, för Gud är större och vet allt. Men även om jag har gott samvete, betyder inte att jag är frikänd. Däremot låter jag Guds frid regera i mitt hjärta och låter mig inte rivas med i varje vindkast i läran. Det finns alltid saker Gud vill helga mig från, och när Han påbörjar ett gott verk i mig kommer han också fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Så, det jag vill ha sagt är: Läs din bibel och sök Herrens ansikte i bön, hur annars ska vi kunna skilja mellan andarna? Låt Gud få helga dig genom Ordet och Anden. Stå fast i Ordet och låt inte fötterna ryckas bort under dig.

Och: 

Vi är skyldiga att be för varandra, inte fördöma. Den människa som talar i Herrens namn men talar mot Guds Ord är själv vilseledd och i stort behov av vår förlåtelse och förbön.
Share:

Markus 12:30

Mark. 12:30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
  • Låt Ordet få fylla ditt hjärta så att du tänker på Honom dag och natt (Hjärtat).

  • Älska Herren även om du inte känner för det (själen).

  • Älska Herren även om du inte förstår (förståndet).

  • Älska Herren även när din ork är slut (kraft)
Share:

Hur många tror på Jesu återkomst?

Undrar hur många kristna som fortfarande tror att Jesus snart kommer tillbaka?

För mig verkar det som om nästan alla har gett upp hoppet om hans återkomst. Jag hör bara några få predika om detta. 

Tyvärr skapar det en atmosfär av slöhet och slapphet, och leder vidare till att gudsfruktan försvinner.

Jesus säger i Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Han fortsätter i vers 44: Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Den trogne och förståndige förvaltaren är den som som har blivit satt över de andra tjänarna för att ge dom mat i rätt tid.

Något händer med den tjänaren för han säger i sitt hjärta: Min Herre dröjer. Han börjar slå de andra tjänarna, dricker och äter med de som är druckna.

Det här talar inte i första hand om fysiskt våld, utan att han äter "mat" och dricker "dryck" från ett annat bord än Herrens. Han blir till och med drucken av detta. Det talar om att fyllas med en annan ande än Herrens Ande och Jesus kallar den tjänaren OND.
Share:

En Dom Över Guds Folk


Ett ord av uppmuntran och förhoppningsvis till glädje och styrka.


Ja, det går en dom över oss just nu. Många blir avslöjade som falska lärare och profeter. Många faller i uppenbar synd. En del vänder om och blir förlåtna, andra går ännu djupare i sin synd. Lögn och bedrägeri avslöjas, dolda motiv kommer fram i ljuset, köttets gärningar uppenbaras och här står en förvirrad församling kvar. Så hur vet vi om vi går rätt?

Guds ord har sagt att det skall visa sig vem som är rättfärdig och vem som är orättfärdig, vem som tjänar Herren och vem som inte gör det.
Mal. 3:17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
Petrus talar om att domen börjar med Guds hus.
1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?
Vi skall vara som judarna i Berea, (Apg 17:10-11) som jämförde allt vad som sades med skriften. Det finns bara en fast grund att bygga på, det är Jesus, den fasta klippan, Ordet som blev kött och som profeterna och lagen profeterade om. Det skrivna Ordet är vad vi har att jämföra all företeelse mot.

Vi kan inte bedöma någon händelse, predikan eller uppenbarelse efter känslor och egna tankar, eftersom vi vet att hjärtat är en bedräglig ledstjärna. ”Följ ditt hjärta,” kan leda dig helt vilse, om då inte Guds Ord får fylla det.
Jer. 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
Det enda vi har är Ordet och bönen, där den Helige Ande undervisar och leder oss. Allt som har skrivits ner är skrivit till undervisning för oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor 10:11) Tänk på de mäktiga orden. Jesaja, Mose och Paulus och Petrus skrev allt för oss som lever i den här tiden av dom. Vi har fått hela uppenbarelsen nerskriven genom den Helige Ande. Därför är skriften vår fasta hållpunkt. Jesus är Ordet, Ordet är sanningen, Sanningen är Jesus, Ordet är en lampa för våra fötter, Jesus är ljuset och ljuset lyser upp vår stig och vi vandrar inte i mörker. Vi är dagens barn och ljuset, som är Ordet, Sanningen, Livet = Jesus, som är med oss alla dagar intill tidens slut, genom den Helige Ande.

Vi ser mörker avslöjas till höger och till vänster, och hur vet vi att vi är rätt? Hur vet vi att vi är uppriktiga inför Gud, när vi ser stora gudsmänniskor avslöjas som lögnare och bedragare? Vi vänder oss till Gud, kommer inför hans tron med uppriktiga hjärtan, läser Guds ord och låter den Helige Ande levandegöra Ordet för oss.

Mer och mer förstår vi hur litet vi kan göra för vår egen frälsning, hur litet vårt eget förstånd klarar hålla reda på allt bedrägeri och skilja det från sanning. Ju mindre vi litar på vår egen förmåga, börjar vi lita på Guds förmåga i oss. Det handlar om att vara ledd av Anden och inte av köttet. Vi böjer oss för sanningen i Ordet och bekänner oss till honom, och Guds nåd fostrar oss att avsäga oss all världslighet och köttsliga lustar, att leva gudfruktigt i den tid som nu är.

Det är lätt för oss att döma andra utifrån köttet, att utifrån vårt eget kött bedöma och fördöma, därför är vi i stort behov av den Helige Andes hjälp. Om inte Anden får Ordet att arbeta med, är det lätt att gå vilse. Den Helige Ande har kommit för att förhärliga Jesus, för att påminna oss om allt han sagt, och föra oss fram till hela sanningen.

Är man däremot beroende av predikningar och undervisning från sin pastor eller lärare, blir det snart svårt att avgöra veta vad som är rätt. Därför ber jag er, vänner, att själva studera skriften och låta den Helige Ande undervisa er utifrån den smörjelse vi fått. Smörjelsen lär oss om allting enligt 1 Joh. 2:20 + 27-28:
”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.” ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.”
Allt handlar om kärlek till Sanningen, som är Jesus själv. Om vi älskar sanningen så är vi kända av honom, och om vi tjänar Sonen kommer Fadern ära oss (Joh 12:26).
2 Tess. 2:9-10 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”
Hur vet vi att vi tillhör Herren, att vi är uppriktiga och sanna lärjungar? Det finns några punkter som jag har som tröst.
  1. Jag har låtit Guds Ande få döma mitt hjärtas alla uppsåt och tankar genom Ordet.
  2. Jag har tillåtit Guds Ande gå till doms med mina köttsliga synder.
  3. Jag har bekänt mina synder inför min Fader.
  4. Jag har låtit Jesu blod rena mig från all uppenbar synd.
  5. Jag lever nu med ett rent samvete inför Gud och människor.
  6. Jag låter Ordet och Anden helga mig från allt som ligger fördolt i mitt hjärta och som tas fram i ljuset.
Är det då i min egen kraft jag vandrar inför Gud eller vandrar jag nu i ljuset och i kraft av Anden? Vandrar jag nu efter köttets sinne eller Andens sinne? Jag har korsfäst mitt kött, och nu gör jag det dagligen, för att följa i hans fotspår. 

Jag förblir i honom och han förblir i mig, och då bär jag frukt. Det är då inte genom ”min mäktiga” styrka och kraft jag helgas utan genom Anden. Sakarja 4:6 säger ”Inte genom styrka eller kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” Det är alltså när vi vandrar i Anden vi förvandlas och övervinner villfarelse, lögn och andra köttets gärningar.


Om du älskar Jesus, älskar du Sanningen. Den som tror på honom skall bli frälst, och om vi håller ut intill änden får vi se frälsningen uppfyllas. Vi blir nya skapelser i Kristus och vi vänder oss bort från mörkret och dess gärningar. Vi lever inte längre som hedningarna, efter vårt eget hårda hjärta och mörka förstånd, utan vi låter Kristus få lysa upp hela sitt tempel, som är vår kropp. Om du är uppriktig i din tro, älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd, då ser han det. Han har sagt i sitt ord:
Jes. 42:3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 
Matt. 12:20 Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.
Share:

Ett Ord Till Dagens Avfälliga Församling


Ett ord till dagens avfälliga församling. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Vänd om!!!
Hes 22:25-31 "Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag.
De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet.
Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.
Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning.
De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat.
Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt.
Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.
Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN."

Share:

Bedragna av Ormen


Det är skrämmande att nästan hela kristenheten är så bedragen av ormen, och har kommit så långt bort från den uppriktiga tron på Jesus.

Evangelium har blivit humanistisk och människocentrerad. Skapelsen blev skapad till honom, genom honom och av honom. Därför blir det ännu allvarligare när vi fortfarande påstår oss stå vid sidan av skapelsen och begära vår "frihet".

Vi har alla syndat och kommit i avsaknad av härligheten från Gud och nu har Gud Fadern själv berett en väg tillbaka genom Jesus, den Enfödde och den Förstfödde. Men ändå går vi vår egen väg, och påstår oss fortfarande vara visa.

Hur skall det då gå om vi förkastar en så stor frälsning och trampar Guds Sons blod under fötterna? Hur ska det sluta om vi då förhärdar våra hjärtan och stänger ögon och öron för sanningen? Vi är utan ursäkt, ingen av oss kan säga att vi inte förstod. Ingen av oss kan säga att talet om korset var en för stor hemlighet. Och hur kan vi förkasta en sådan stor kärlek som Fadern har bevisat oss?

Sånt får stora konsekvenser, och dessa som predikar lögn och bedrägeri... vänd om, böj knä, sök Herrens ansikte, kanske får ni leva.


Share:

Trons Lydnad Kallas Idag Laggärningar


Församlingen har fallit som lägst när den kallar trons lydnad för lagiskhet!!!
Rom. 1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.
Rom .16:25-27 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad - Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.
Att föra alla folk till trons lydnad ingick Paulus uppgift och kallelse. Hur kan det nu ha blivit lagiskhet?
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade