Del 1 TreenighetenTreenigheten är enligt Jehovas Vittnen ett påhitt av den senare kyrkan då det enbart finns ”EN” Gud, vilket Bibeln kallar Fadern. De trycker på orden ”HERREN är en”.

Nicholas J. Schaser är en judisk messiansk troende och arbetar som assisterande professor i Judiska Studier vid universitet i Macalester och skriver i sin artikel ”What it means to Love1” angående HERREN är en. 
Citat: För att förstå kärlek som ”lojalitet” i 5 Mos. 6:5, behöver vi läsa versen i sin kontext med vad som står precis innan: Shema. De flesta svenska översättningarna av 5 Mos. 6:4 skriver, ”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en (אחד; echad).” medan det hebreiska ordet אחד kan betyda “en” - som i, ”Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. (אחד) (1 Mos. 1:5) – kan echad också betyda ”allena.” Här är en starkare översättning av 5 Mos. 6:4: ”Hör, Israel! HERREN, är vår Gud, HERREN allena.” Det vill säga, HERREN är Israels Gud, och Israels folk får ”inte följa efter andra gudar” (5 Mos. 6:14); de ska ”älska” eller vara ”lojal” mot, HERREN allena. Citat slut (Min översättning)
Hebreiskan kan vara svår att översätta då orden ofta har många betydelser och ett djup som vår svenska eller engelska saknar. Men att HERREN är Gud allena, är kärnan i hans utläggning av Skriften, vilket tar bort det försvar JV ofta använder: HERREN är EN, som i ett enda väsen. 

Jehovas Vittnens gud liknar i mångt Allah, muslimernas gud. Han har klart avgränsade karaktärsdrag: han är inte en fader, har inte en son, är inte en treenig varelse utan ett enda väsen (och således ofullkomlig). Jehovas Vittnens gud var ensam, kunde inte älska, kunde inte ha gemenskap, förrän han skapade de andra varelserna. Men det kunde vår Gud JHWH (Jahwe). Han är tre personer i en, Fader, Son och Helig Ande, komplett i sig själv och utan behov av någon annan att älska eller ha gemenskap med. Bara om en sådan Gud kan man säga: Gud är kärlek2

Skaparen eller skapad varelse?


Enligt Jehovas Vittnen är Jesus Kristus är en skapad varelse, visserligen kallad ”visheten3” med Ords. 8:22-23 och Kol. 1:15-16 som grund.
Ords. 8:22-23 Jehovas skapande tog sin början med mig, jag var det första av hans verk för länge sedan. Sedan urminnes tider har jag varit insatt på min plats, från början, innan jorden fanns. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Kol. 1:15-16 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av allt skapat. För med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det gäller troner eller herradömen, regeringar eller myndigheter. Ja, allt annat har skapats genom honom och för honom. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Men jag vill citera deras egen översättning vad JHWH har att säga om deras översättning!
Ords. 30:6 Ingenting ska du lägga till hans ord, så att han tillrättavisar dig och du blir avslöjad som lögnare. NVÖ
Kol. 1:15-17 är ett av JV slagskepp i sitt förnekande av Herren. Först citerar jag verserna ur Reformationsbibeln:
Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är före allting, och allt består genom honom. SRB16.
Våra biblar säger att Jesus är den som har skapat allt, och att det är skapat GENOM honom och TILL honom. Han är före ALLTING och ALLT består genom honom. Vi kristna håller detta för en självklar sanning, men inte JV. De har sin egen översättning med en helt annan tolkning, och det är faktiskt så att man blir mörkrädd när man läser NVÖ – Nya Världens Översättning.

Här under kommer NVÖ’s ”version” av samma bibelvers i Kol. 1:15-17.
Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av allt skapat. För med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det gäller troner och herradömen, regeringar och myndigheter. Ja, allt annat har skapats genom honom och för honom. Han är före allt annat och med hjälp av honom har allt annat blivit till. NVÖ

Jag vet inte om du lade märke till den subtila inflikningen av ordet annat? Eller orden med hjälp av honom?

Se första bilden. Jag börjar där vi ser två klamrar [ ]. 

Så här skriver Sällskapet Vakttornet i förordet på den andra revisionen från 1970:
[ ] Brackets enclose words inserted to complete the sense in the English text.
Översatt: "Klamrar omsluter ord som infogats för att öka förståelsen av den engelska texten."

Se bild nr 2. Sedan följer en bild på engelskans 1970 års version (bild nr 2). Jag skriver ut hur texten löd i den gamla versionen:
Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av allt skapat. För med hjälp av honom skapades allt [annat] i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det gäller troner och herradömen, regeringar och myndigheter. Ja, allt [annat] har skapats genom honom och för honom. Han är före allt [annat] och med hjälp av honom har allt [annat] blivit till. NVÖ

Se bild nr 3. Lägg märke till ordet [annat], vilket tidigare fanns inom klamrar, men som nu är utan klamrar i NVÖ 2013.

Hela passagens betydelse ändras av ett litet ord, "annat". I NVÖ 1970 var de ”ärliga” nog att erkänna att ord som står inom klamrarna [ ] inte finns med i grundtexten utan är ett tillägg för att öka förståelsen. I NVÖ 2013 har klamrarna tagits bort och nu finns ordet ”annat” som en integrerat del av texten.


Se bild 4. Jag inkluderar Interlinear Bible Greek-English4 på bild vilket visar att ordet [annat] överhuvudtaget inte finns i den grekiska grundtexten.

Och frågan blir då: varför har de gjort det?
JV själv skulle nog säga att de "fått nytt ljus". Men om vi har den sanne Jesus har vi allt Ljus vi behöver, och då behövs aldrig några teologiska kovändningar eller tillägg till Guds ord. Men det är först och främst för att deras teologi behöver "bibliskt" stöd för enligt JV teologi är Jesus bara "en gud" med litet g och inte Allsmäktig Gud. Därför måste Jesus Kristus degraderas till enbart Guds "första skapelse", och Guds hjälpare som skapade allting annat. Ett hån och en hädelse av Levande Gud!!! Här är det inte längre tal om tolkningar, utan om en ren förfalskning av Gud ord.

Ärkeängeln Mikael


Ärkeängeln Mikael5 som vi läser om i Daniels bok antog enligt Jehovas Vittnens lära mänsklig form och blev Jesus genom inkarnationen. Som grund för det anger de Dan. 10:13, 21, Dan. 12:1, Jud. 1:9, Upp. 12:7.
Dan. 10:13 Men fursten över Persiens rike motarbetade mig under 21 dagar. Sedan kom Mikael, en av de främsta furstarna, och hjälpte mig. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Dan. 10:21 Men först ska jag berätta vad som står skrivet i sanningens bok. Det är ingen förutom Mikael, er furste, som stöder mig i detta. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Jud. 1:9 Men när ärkeängeln Mikael hade en konflikt med djävulen och de diskuterade om Moses döda kropp vågade han inte döma honom och uttrycka sig nedsättande. Han sa: ”Det är Jehovas sak att gå till rätta med dig. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Dan. 12:1 Vid den tiden ska Mikael, den store fursten som står som ditt folks försvarare, gå till handling. Och det ska komma en tid av nöd, den värsta sedan det uppstod nationer. Men vid den tiden ska ditt folk räddas, alla som står skrivna i boken. NVÖ – Nya Världens Översättning.
Upp. 12:7 Och det utbröt ett krig i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och dess änglar stred, NVÖ – Nya Världens Översättning.
Namnet Mikael betyder ”Vem är som Gud” och även namnet används som argument för deras lära. Men med ett sådant argument skulle lika gärna Gabriel kunna vara Jesus, eftersom hans namn är ”Herre, av Gud” eller en annan översättning ”Guds kämpe”. En ohållbar hermeneutik. 

Denna falska lära har börjat nästla sig in i karismatiska församlingar och kända predikanter har börjat öppet sprida detta. Även Amir Tsarfati hävdar att Jesus är ärkeängeln Mikael. [Video] Men läran har sitt urprung i Kabbalismen som även Jehovas Vittnen har som grund. Menachem M. Schneerson står som ägare av Jehovas Vittnens Vakttornet. Och jag har tagit upp denna förfalskning i min serie Antikrists Världsreligion Del 6:1 där Itzhak Shapira blandar in judisk mysticism för att förkalra att Enok är Yeshua och Yeshua är ärkeängeln Mikael. Källan till Jehovas Vittnens lära är rabbinerna. 

Guds söner


Ett annat argument de har är att alla Guds änglar kallas Guds söner. Nedan följer en lista på totalt 7 stycken över de bibelverser som talar om änglarna som Guds söner.
1 Mos. 6:1-4 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade HERREN: "Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år."  Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. SFB98.
Job. 1:6 En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN, och Åklagaren kom också med bland dem. SFB98.
Job. 2:1 En dag kom Guds söner och trädde fram inför HERREN. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför HERREN. SFB98.
Job. 38:7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? SFB98.
Ps. 29:1 En psalm av David. Ge åt HERREN, ni Guds söner, ge åt HERREN ära och makt! SFB98.
Änglarna kallades Guds söner, men den sista versen av dessa sju visar att Guds söner inte kan jämföras med HERREN. Utifrån dessa verser bygger Jehovas Vittnen sin tes om att Jesus var en ärkeängel, vilket ändå inte kan bevisas med dessa skriftställen. För som jag ska visa senare i boken, så är det HERREN som kom, HERREN som blev inkarnerad.
Ps. 89:7 Ty vem i skyn kan jämföras med HERREN? Vem bland Guds söner är HERREN lik? SFB98.

Bibelns vittnesbörd avgörs efter två eller tre vittnen


Matt. 18:16 Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. SRB16.
Joh. 8:17 Det står också skrivet i er lag att vad två människor vittnar om är sant. SRB16.
2 Kor 13:1 Det är nu tredje gången som jag kommer till er. Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras. SRB16.
Hebr.10:28 Den som förkastar Mose lag dör utan förbarmande, efter två eller tre vittnens ord. SRB16.
Att skrift förklarar skrift är en grundläggande princip som gäller all bibelläsning och bibelundervisning. För...
Ps. 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. SFB98.
Även om Jehovas Vittnen kan bortförklara en vers, så finns det fler att ta av. 

Bibeln vittnar om Treenigheten


Nu vill jag att vi ska se treenigheten, även om vi inte tror det finns en treenig Gud, jämlik med varandra, så kan vi helt tydligt se att det finns en Fader, Son och Helig Ande, vilket ordet ”treenighet” används för att beskriva.
Matt. 3:16-17 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och se, en röst från himlen sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag. SRB16.
Matt. 28:19 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. SRB16.
Rom. 8:9 Men ni är inte köttsliga utan andliga, om Guds Ande verkligen bor i er. Men om någon inte har Kristi Ande så tillhör han inte honom. SRB16.
1 Kor. 12:3-6 Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är Jesus, och att ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande. SRB16.
Ef 4:4-6 En kropp och en Ande, såsom ni också har blivit kallade till ett hopp, vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och i er alla. SRB16.
1 Petr. 1:1-2 Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontius, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått. SRB16.
1 Joh. 5:5-8 Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett. Och tre är det som vittnar på jorden: Anden och vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. SRB16.
Jud. 20-21 Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allraheligaste tro, under bön i den Helige Ande. Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv. SRB16.
Upp. 1:4-5 Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid från honom (Gud) som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna (den sjufaldige Anden6) som är inför hans tron, och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som älskat oss och renat oss från våra synder med sitt blod. SRB16.
Utifrån dessa verser ser vi att det finns en sorts treenighet, som består av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Det är en helt annan sak att bevisa deras jämlikhet. Men det skall jag nu ge mig in på. 

Gudomliga titlar tillägnas alla tre


JHWH
2 Mos. 20:2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. SFB98.
Sonen
Joh. 20:28 Och Tomas svarade och sa till honom: Min Herre och min Gud! SRB16.
Anden
Apg. 5:3-4 Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög för den Helige Ande och tog undan en del av betalningen för jorden? Var den inte din, så länge du hade den kvar? Och efter att den var såld, hade du inte rätt att göra som du ville? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. SRB16.

Alla tre beskrivs som evig


Fadern
Rom. 16:25-26 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet amen. SRB16.
Upp. 4:8 Och de fyra varelserna hade vardera sex vingar runt omkring och de hade fullt med ögon på insidan. Och dag och natt säger de utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, som var och som är och som ska komma. SRB16.
Sonen
Hebr. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. SRB16.
Anden
Hebr. 9:13-14 För om blod av tjurar och bockar och aska av en kviga, stänkt på de orenade, helgar till köttets renhet, hur mycket mer ska inte Kristi blod, han som genom den evige Anden har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena era samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden. SRB16.


Alla tre beskrivs som den sanning/sannfärdigheten 


Fadern
Rom. 15:8 Och jag säger, att Jesus Kristus blev omskärelsens tjänare för Guds sannings skull för att bekräfta de löften som gavs till fäderna. SRB16.
Sonen
Upp. 3:7 Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger, han som stänger så att ingen öppnar. SRB16.
Anden
1 Joh. 5:6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. SRB16.

Alla tre är allestädesnärvarande


JHWH
Jer. 23:23-24 Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN. SFB98.
Sonen
Hebr. 4:13 Och inget skapat är osynligt för honom, utan allt är blottat och uppenbart för hans ögon, inför vilken vi ska stå till svars. SRB16.
Anden
Ps. 139:7 Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? SFB98.


Alla tre är Allsmäktig 

JHWH
1 Mos. 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. SFB98.
Jer. 32:17 O, Herre, HERRE, se, du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. SFB98.
Sonen
Upp. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. SRB16.
Hebr. 1:3 I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum. Han är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han genom sig själv renat oss från våra synder har han satt sig på Majestätets högra sida i höjden. SRB16.
Anden
Sak. 4:6 Då sade han till mig: "Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. SFB98.
Rom. 15:19 ...genom kraften i tecken och under, genom Guds Andes kraft, så att jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullt ut har predikat Kristi evangelium. SRB16.
1 Kor. 12:4-11 Men det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Och det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i alla. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta. För åt den ene ges genom Anden ord av vishet, till en annan ord av kunskap genom samme Ande, till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av samme Ande, till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan att skilja mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt efter sin vilja. SRB16.

Alla tre är Allvetande


Fadern
Apg. 15:18 För Gud är alla hans verk kända från världens begynnelse. SRB16.
Sonen
Joh. 16:30 Nu vet vi att du vet allt och inte har behov av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. SRB16.
Anden
1 Kor. 2:10-11 Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande, för Anden utforskar allting, ja, också djupen i Gud. För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande. SRB16.

Alla tre är Skapare

JHWH

Ps. 148:5 Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade. SFB98.
Sonen
Hebr. 1:10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. SRB16.
Anden
Job. 33:4 Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv. SFB98.

 

Frälsningen är ett verk av alla tre


Fadern
2 Thess. 2:13-14 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Herren, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, genom Andens helgelse och sanningens tro. Till det har han kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska få del av vår Herre Jesu Kristi härlighet. SRB16.
Sonen
Tit. 3:4-6 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte på grund av rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom den nya födelsens bad och förnyelse i den Helige Ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. SRB16.
Anden
1 Petr. 1:1-2 Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontius, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått. SRB16.

 

Alla tre är Heliggörare


Fadern
1 Thess. 5:23 Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst. SRB16.
Sonen
Hebr. 2:11 För både den som helgar och de som blir helgade är alla från en, därför skäms han inte för att kalla dem bröder. SRB16.
Anden
1 Petr. 1:2 ...utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått. SRB16.


Alla tre är källan till andelivets frukt 


Fadern
Hebr. 13:20-21 Men fridens Gud, som från de döda har återfört den store herden för fåren, vår Herre Jesus, genom ett evigt förbunds blod, han må fullkomna er till allt gott verk så att ni gör hans vilja. Han verkar i er vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter! Amen. SRB16.
Sonen
Joh. 15:5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. SRB16.
Anden
Gal. 5:22-23 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. SRB16.


Alla tre är källan till det eviga livet


Fadern
Rom. 6:23 För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre. SRB16.
Sonen
Joh. 10:28 Och jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. SRB16.
Anden
Gal. 6:8 För den som sår i sitt kött ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv. SRB16.


Dopet skall förrättas i treenighetens namn

 

Matt. 28:19 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. SRB16.


Den apostoliska välsignelsen uttalades i treenighetens namn


2 Kor. 13:13 Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla. Amen. SRB16.

 

-----------------------------------------------------------------
6Jesaja 11:2 Över honom skall HERRENS Ande1 vila, Anden med vishet2 och förstånd3, Anden med råd4 och styrka5, Anden med kunskap6 och fruktan för HERREN7. Det är den Helige Ande som är Guds sjufaldige Ande.
Share:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade