Hör Vad Ordet Säger

Gott nytt år och Guds frid till alla. 

Hör vad Ordet säger.
Matt. 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. 
Jesus kom inte för att ge oss framgång. Han kom inte för att ge oss fred. Han kom för att frälsa oss från våra synder. 

Hur mycket vi än önskar frid och välgång, så finns synden kvar. Låt oss därför göra allt vad vi kan för att själva hålla oss rena inför Gud, hålla Kristus helig i våra hjärtan, att föra andra till rättfärdighet, att göra gott mot varandra och predika evangelium ännu mer det året som ligger framför oss. Vi behöver ställa oss i rättfärdighetens tjänst och stå beredd när Gud kallar oss att bärga in den stora skörd som kommer det här året. För det kommer bli mycket arbete. Förbered dig i Ordet och Bönen så blir du inte utan frukt. 

En dag får vi se friden och freden komma, men det inte förrän Fridsfursten själv kommer. 

Guds Frid!!!
Share:

Agenda 2030

Snart går vi in i 2016. FN:s "Agenda 2030" förklarad och översatt från PR-språket "NEWSPEAK" - till vanlig engelska. 

Det är nog värt att sätta sig in i vad Agenda 2030 innebär för den vanliga människan. Ja, vår "goda vän" Påve Franiscus är pådrivande i frågan men det är inte frihet i Kristus vi kan förvänta oss, det är inte moral utifrån Guds perspektiv vi får lära oss, och det är inte Gud som kommer se och döma ditt hjärta om du skulle överträda den nya ordningen, utan storebror som har vuxit sig "lång och ståtlig". "Storebror" tar ut sin förstfödslorätt och kommer styra med järnhand. 

Är vi redo i den Helige Ande? Är vi redo och renade i Jesu blod? För om vi står oförberedda, kommer vi falla ifrån och det blir ett evigt val. Ställ dina fötter på klippan Jesus nu, medan det finns tid. Var på din vakt, för om du inte är vaken kommer du kokas sakta som en groda, och du kommer inte märka skillnad. Du kommer "njuta" av det varma vattnet tills du är död! Share:

Tro inte alla andar

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
Jesus har gett oss av sitt Ord, och av sin Ande. Vi har allt vi behöver; Ordet, Anden och Blodet.

Idag har jag fått pröva andarna vid ett par tillfällen. En domedagsprofetia med förmaning att vända om från mina synder, och en dom mot mig personligen, och detta från goda vänner.

När någon kommer med "ett ord från Herren" måste jag först och främst veta vad Ordet säger till mig och om mig. 

Jag har "råkat" komma till tro på Guds kärlek till mig.
1 Joh. 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
Jag har också prövat mig själv om Kristi Ande bor i mig.
2 Kor. 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
Rom. 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
När då Anden vittnar med mig att jag är ett Guds barn då litar jag på det. Eftersom Guds ord också säger att jag ska gå till rätta med mig själv så slipper jag bli dömd, då gör jag det. Och vi är kallade att komma till ljuset för att se om våra gärningar är gjorda i Gud.
1 Kor. 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.
Utifrån Ordet vet jag också att jag är har frid med Gud genom Jesu blod, och eftersom mitt eget samvete inte dömer mig så har jag stor frimodighet inför Gud. Jag vill inte ens själv fördöma mig, för Gud är större och vet allt. Men även om jag har gott samvete, betyder inte att jag är frikänd. Däremot låter jag Guds frid regera i mitt hjärta och låter mig inte rivas med i varje vindkast i läran. Det finns alltid saker Gud vill helga mig från, och när Han påbörjar ett gott verk i mig kommer han också fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Så, det jag vill ha sagt är: Läs din bibel och sök Herrens ansikte i bön, hur annars ska vi kunna skilja mellan andarna? Låt Gud få helga dig genom Ordet och Anden. Stå fast i Ordet och låt inte fötterna ryckas bort under dig.

Och: 

Vi är skyldiga att be för varandra, inte fördöma. Den människa som talar i Herrens namn men talar mot Guds Ord är själv vilseledd och i stort behov av vår förlåtelse och förbön.
Share:

Markus 12:30

Mark. 12:30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
  • Låt Ordet få fylla ditt hjärta så att du tänker på Honom dag och natt (Hjärtat).

  • Älska Herren även om du inte känner för det (själen).

  • Älska Herren även om du inte förstår (förståndet).

  • Älska Herren även när din ork är slut (kraft)
Share:

Hur många tror på Jesu återkomst?

Undrar hur många kristna som fortfarande tror att Jesus snart kommer tillbaka?

För mig verkar det som om nästan alla har gett upp hoppet om hans återkomst. Jag hör bara några få predika om detta. 

Tyvärr skapar det en atmosfär av slöhet och slapphet, och leder vidare till att gudsfruktan försvinner.

Jesus säger i Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Han fortsätter i vers 44: Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Den trogne och förståndige förvaltaren är den som som har blivit satt över de andra tjänarna för att ge dom mat i rätt tid.

Något händer med den tjänaren för han säger i sitt hjärta: Min Herre dröjer. Han börjar slå de andra tjänarna, dricker och äter med de som är druckna.

Det här talar inte i första hand om fysiskt våld, utan att han äter "mat" och dricker "dryck" från ett annat bord än Herrens. Han blir till och med drucken av detta. Det talar om att fyllas med en annan ande än Herrens Ande och Jesus kallar den tjänaren OND.
Share:

En Dom Över Guds Folk


Ett ord av uppmuntran och förhoppningsvis till glädje och styrka.


Ja, det går en dom över oss just nu. Många blir avslöjade som falska lärare och profeter. Många faller i uppenbar synd. En del vänder om och blir förlåtna, andra går ännu djupare i sin synd. Lögn och bedrägeri avslöjas, dolda motiv kommer fram i ljuset, köttets gärningar uppenbaras och här står en förvirrad församling kvar. Så hur vet vi om vi går rätt?

Guds ord har sagt att det skall visa sig vem som är rättfärdig och vem som är orättfärdig, vem som tjänar Herren och vem som inte gör det.
Mal. 3:17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
Petrus talar om att domen börjar med Guds hus.
1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?
Vi skall vara som judarna i Berea, (Apg 17:10-11) som jämförde allt vad som sades med skriften. Det finns bara en fast grund att bygga på, det är Jesus, den fasta klippan, Ordet som blev kött och som profeterna och lagen profeterade om. Det skrivna Ordet är vad vi har att jämföra all företeelse mot.

Vi kan inte bedöma någon händelse, predikan eller uppenbarelse efter känslor och egna tankar, eftersom vi vet att hjärtat är en bedräglig ledstjärna. ”Följ ditt hjärta,” kan leda dig helt vilse, om då inte Guds Ord får fylla det.
Jer. 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
Det enda vi har är Ordet och bönen, där den Helige Ande undervisar och leder oss. Allt som har skrivits ner är skrivit till undervisning för oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor 10:11) Tänk på de mäktiga orden. Jesaja, Mose och Paulus och Petrus skrev allt för oss som lever i den här tiden av dom. Vi har fått hela uppenbarelsen nerskriven genom den Helige Ande. Därför är skriften vår fasta hållpunkt. Jesus är Ordet, Ordet är sanningen, Sanningen är Jesus, Ordet är en lampa för våra fötter, Jesus är ljuset och ljuset lyser upp vår stig och vi vandrar inte i mörker. Vi är dagens barn och ljuset, som är Ordet, Sanningen, Livet = Jesus, som är med oss alla dagar intill tidens slut, genom den Helige Ande.

Vi ser mörker avslöjas till höger och till vänster, och hur vet vi att vi är rätt? Hur vet vi att vi är uppriktiga inför Gud, när vi ser stora gudsmänniskor avslöjas som lögnare och bedragare? Vi vänder oss till Gud, kommer inför hans tron med uppriktiga hjärtan, läser Guds ord och låter den Helige Ande levandegöra Ordet för oss.

Mer och mer förstår vi hur litet vi kan göra för vår egen frälsning, hur litet vårt eget förstånd klarar hålla reda på allt bedrägeri och skilja det från sanning. Ju mindre vi litar på vår egen förmåga, börjar vi lita på Guds förmåga i oss. Det handlar om att vara ledd av Anden och inte av köttet. Vi böjer oss för sanningen i Ordet och bekänner oss till honom, och Guds nåd fostrar oss att avsäga oss all världslighet och köttsliga lustar, att leva gudfruktigt i den tid som nu är.

Det är lätt för oss att döma andra utifrån köttet, att utifrån vårt eget kött bedöma och fördöma, därför är vi i stort behov av den Helige Andes hjälp. Om inte Anden får Ordet att arbeta med, är det lätt att gå vilse. Den Helige Ande har kommit för att förhärliga Jesus, för att påminna oss om allt han sagt, och föra oss fram till hela sanningen.

Är man däremot beroende av predikningar och undervisning från sin pastor eller lärare, blir det snart svårt att avgöra veta vad som är rätt. Därför ber jag er, vänner, att själva studera skriften och låta den Helige Ande undervisa er utifrån den smörjelse vi fått. Smörjelsen lär oss om allting enligt 1 Joh. 2:20 + 27-28:
”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.” ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.”
Allt handlar om kärlek till Sanningen, som är Jesus själv. Om vi älskar sanningen så är vi kända av honom, och om vi tjänar Sonen kommer Fadern ära oss (Joh 12:26).
2 Tess. 2:9-10 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”
Hur vet vi att vi tillhör Herren, att vi är uppriktiga och sanna lärjungar? Det finns några punkter som jag har som tröst.
  1. Jag har låtit Guds Ande få döma mitt hjärtas alla uppsåt och tankar genom Ordet.
  2. Jag har tillåtit Guds Ande gå till doms med mina köttsliga synder.
  3. Jag har bekänt mina synder inför min Fader.
  4. Jag har låtit Jesu blod rena mig från all uppenbar synd.
  5. Jag lever nu med ett rent samvete inför Gud och människor.
  6. Jag låter Ordet och Anden helga mig från allt som ligger fördolt i mitt hjärta och som tas fram i ljuset.
Är det då i min egen kraft jag vandrar inför Gud eller vandrar jag nu i ljuset och i kraft av Anden? Vandrar jag nu efter köttets sinne eller Andens sinne? Jag har korsfäst mitt kött, och nu gör jag det dagligen, för att följa i hans fotspår. 

Jag förblir i honom och han förblir i mig, och då bär jag frukt. Det är då inte genom ”min mäktiga” styrka och kraft jag helgas utan genom Anden. Sakarja 4:6 säger ”Inte genom styrka eller kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” Det är alltså när vi vandrar i Anden vi förvandlas och övervinner villfarelse, lögn och andra köttets gärningar.


Om du älskar Jesus, älskar du Sanningen. Den som tror på honom skall bli frälst, och om vi håller ut intill änden får vi se frälsningen uppfyllas. Vi blir nya skapelser i Kristus och vi vänder oss bort från mörkret och dess gärningar. Vi lever inte längre som hedningarna, efter vårt eget hårda hjärta och mörka förstånd, utan vi låter Kristus få lysa upp hela sitt tempel, som är vår kropp. Om du är uppriktig i din tro, älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd, då ser han det. Han har sagt i sitt ord:
Jes. 42:3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 
Matt. 12:20 Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.
Share:

Ett Ord Till Dagens Avfälliga Församling


Ett ord till dagens avfälliga församling. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Vänd om!!!
Hes 22:25-31 "Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag.
De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet.
Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.
Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning.
De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat.
Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt.
Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.
Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN."

Share:

Bedragna av Ormen


Det är skrämmande att nästan hela kristenheten är så bedragen av ormen, och har kommit så långt bort från den uppriktiga tron på Jesus.

Evangelium har blivit humanistisk och människocentrerad. Skapelsen blev skapad till honom, genom honom och av honom. Därför blir det ännu allvarligare när vi fortfarande påstår oss stå vid sidan av skapelsen och begära vår "frihet".

Vi har alla syndat och kommit i avsaknad av härligheten från Gud och nu har Gud Fadern själv berett en väg tillbaka genom Jesus, den Enfödde och den Förstfödde. Men ändå går vi vår egen väg, och påstår oss fortfarande vara visa.

Hur skall det då gå om vi förkastar en så stor frälsning och trampar Guds Sons blod under fötterna? Hur ska det sluta om vi då förhärdar våra hjärtan och stänger ögon och öron för sanningen? Vi är utan ursäkt, ingen av oss kan säga att vi inte förstod. Ingen av oss kan säga att talet om korset var en för stor hemlighet. Och hur kan vi förkasta en sådan stor kärlek som Fadern har bevisat oss?

Sånt får stora konsekvenser, och dessa som predikar lögn och bedrägeri... vänd om, böj knä, sök Herrens ansikte, kanske får ni leva.


Share:

Trons Lydnad Kallas Idag Laggärningar


Församlingen har fallit som lägst när den kallar trons lydnad för lagiskhet!!!
Rom. 1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.
Rom .16:25-27 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad - Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.
Att föra alla folk till trons lydnad ingick Paulus uppgift och kallelse. Hur kan det nu ha blivit lagiskhet?
Share:

Storebror Ser Dig


Ett litet Heads-up på vad som komma ska!!!

Terrorismen är bara en väg till full kontroll. Vi vet vad som väntar och vi vet hur det slutar, men vi vet att vi måste stå starka i Kristus Jesus. Vi måste känna vår Herre, inte bara i ord, men också i verklighet. Han kan inte bara längre vara en sagofigur i våra liv. Du MÅSTE låta Jesus få uppenbara sig för dig och bli en VERKLIGHET. Frid!!! 

Gud har ALLT under kontroll och vad vi behöver göra är att lita på honom och inte vår egen förmåga.

Jesus är Herren!!!

Per-Arne Imsen skriver den 29 november 2015 på sin Facebook-sida följande: 
STOREBROR VILL FILMA OSS NÄR VI BER OCH PREDIKAR!
Regeringen vill lagstifta om kameraövervakning i trossamfundens lokaler! Det gäller att passa på när befolkningen lever i fruktan för terrorism.

Share:

Både Gud och mammon?


Kan man tjäna BÅDE Gud och mammon? Nej!

På många ställen i bibeln läser vi att vi inte skall leva för pengar, att kärlek till pengar är roten till ALLT ont och att de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 1 Tim. 6:3-10 och Hebr. 13:5

Den hetsjakt som pågår nu är ett resultat av den villfarelse Kristi kropp i Sverige hamnat under. Det har fört skam över namnet Jesus och gör att hedningarna föraktar den heliga vägen.

1 Joh 2 : 15-16 säger: Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.

Med de orden vill jag säga som Petrus: Det är bättre att lida för goda gärningar än för onda. 1 Petr 3:7 och om du är under den undervisningen måste du vända om till Herren Jesus innan det är försent. 

Han har länge haft tålamod med detta, men vem vet hur länge till.

Share:

Jag Bävar inför Guds Ord


Jag bävar inför Guds ord när jag läser 2 Joh. 9
Den som inte förblir i Kristi lära UTAN GÅR UTÖVER DEN, han har INTE Gud. Den som förblir i hans lära har BÅDE Fadern och Sonen.
Åh käre Gud, hur många bland oss är det inte som går utöver Kristi lära. Ha nåd med oss och ryck oss ut ur elden, fräls HERRE, fräls!!!

Share:

Tjäna HERREN


Jos._24:15 Men om ni inte vill tjäna HERREN , så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN ."
Ja, oavsett hur det ser ut, oavsett vad som hänt, eller händer så skall jag och mitt hus tjäna HERREN!!

Share:

Kristna är oftast det stora hindret


Vi kristna är det största hindret för andra att komma till tro. Inte för att vi inte evangeliserar, inte för att vi inte går i kyrkan, inte för att vi inte är snälla och goda, utan därför att vi har lagt till så många mänskliga tankar och "stadgar", utan därför att vi gjort det kristna livet till någonting annat än vad det är, utan därför att vi själva inte har funnit enkelheten i tron på Jesus.

Liv producerar liv, död producerar död, tro producerar tro, religion producerar religion. Om vi vandrade i all enkelhet med Jesus, och lät hans liv ta gestalt i oss skulle vi se helt annat resultat.

Genom våra religiösa föreställningar har vi lagt hinder i vägen för andra att komma till Jesus för att få liv. Genom att vi har fastnat i religionens nät visar vi att det liv vi har inte är attraktivt.

Hur många skulle inte komma till Jesus om de såg hur härlig han är? Hur många skulle inte komma till Jesus om de förstod varför han dog på korset? Hur många skulle inte lägga ner sitt meningslösa liv och ge det till Honom om de såg varför och hur vi fruktar Gud?

Hur kommer vi fram till den enkelheten i Jesus? Det finns bara ett sätt: Bön och Bibelläsning. Det är bara inför hans ansikte vi får liv, och om vi ger ut liv får vi skörda liv, men med död religion skördar vi döda religiösa. Om inte sädeskornet faller i marken och dör blir det ett ensamt korn.
Hos. 6:2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.
Amos. 5:4 Så säger HERREN till Israels hus: Sök mig och ni skall leva.
Amos. 5:6 Sök HERREN och ni skall leva. Annars skall han komma över Josefs hus likt en eld som förtär, och ingen kan släcka den så att Betel räddas. 
Amos. 5:14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.


Share:

Trolöshet är Hädelse!


Visste du att trolöshet mot HERREN är hädelse?
Hes. 20:27 Tala därför till Israels hus du människobarn och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Era fäder har också hädat mig genom sin trolöshet mot mig.
Trolöshet mot Gud är jämförbart med äktenskapsbrott!
Share:

Påven Lär ha Sagt

Påven lär ha sagt: 
”Koranen och Bibeln är ett och det samma. Jesus Kristus, Mohammed, Jehova, Allah... Vi är alla Guds barn oberoende av vilket namn vi väljer att åkalla honom med. Vi kan uppnå mirakulösa saker i världen genom att slå samman vår tro, och tiden för en sådan rörelse är nu. Vi skall inte längre slakta våra grannar på grund av olikheter i hur vi ser på Gud.” 
Det judiska folket tillbad JHWH men de tillbad honom inte i ande och sanning. Jesus genomskådade deras hyckleri och ondska, de var förblindade av sin självtillräcklighet, de var så egenmäktiga genom sin gudsdyrkan att de inte behövde Gud längre. Därför sa Jesus till dem i Joh. 8:44 
Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 
Ska vi vara sämre än Jesus? Eller rättare sagt ska vi vara bättre än Jesus och hålla med påvens uttalande? Om nu Jesus, Guds egen Son, väljer att stå upp emot religionens förbannelse, vem är då vi att göra tvärtom? 

Nej, tala sanning med varandra och uppmuntra det som är rätt, gott och välbehagligt för Fadern, i Jesu Namn!!!
Share:

Tidsandan


Vi behöver inte göra något ont mot människor för att det ska bli fel. Det räcker att säga Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus. 

Det därför att det inte passar ihop med tidsandan där vi måste smälta samman varje trosinriktning, där alla vägar leder till himlen. Vi blir obekväma och stör ordningen. Vi blir de som måste tystas, och kanske röjas ur vägen. 

Vi vet hur det är, hur det blir och hur allt kommer sluta. Varje knä skall böjas och bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus ÄR Herren.

Share:

Världen Hatar Dig


Varför hatar och föraktar världen oss som står upp och talar Guds Ord? Jesus svarar på den frågan så här:
Joh. 7:7 Världen kan inte hata er, (han talar till sina fysiska bröder) men mig hatar den, därför att jag vittnar om att deras gärningar är onda. 
Är det inte så att om vi talar så gör det ont i de sår som världens barn har? Istället för att komma till honom som kan läka deras sår, blir de arga för att det gör ont. Istället för att vända om och bekänna sin synd, vill de hellre fortsätta leva ett bedrägligt liv oavsett hur ont det gör att fortsätta.

Är du bara religiös gör det också ont att höra Guds Ord. Är du ljum likaså. Nej, lyssna hellre på Jesus så han får ge dig frid, och verklig glädje. Det är balsam för dina sår.

Share:

Några har sagt...

Lästid: 5 minuter 

Några har sagt jag har blivit sjuk eftersom jag hör Guds röst. Några har sagt jag är känslomässigt störd eftersom några blir stötta. Några har sagt jag är en falsk profet och villolärare när jag ger min undervisning. Några har sagt jag är fanatisk i min kärlek till Jesus. 

En del håller med mig men är tysta. En del håller med  kritiken och tar bort mig på FB. En del håller med och skall tjafsa i chatten. En del håller med och talar illa om mig bakom min rygg. 

Men jag är glad ändå, eftersom jag vet vem jag tror på. 
Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. (2Tim 1:12
Jag vet vem som undervisar mig. 
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. (1Joh 2:27
Jag vet att jag står på fast och säker grund. 
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. (Matt 7:24
Jag vandrar inte i mörkret för Ordet är en lampa för mina fötter och ett ljus på min stig. 
Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. (Luk 11:34) 
Till dig som tycker jag är sjuk som hör Guds röst säger jag: Jag sörjer att du INTE TROR man kan höra Herdens röst. Jesus säger: 
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. (Joh 10:27) 
Till dig som tycker jag känslomässigt störd eftersom några blir stötta säger jag: 
Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: "Tar ni anstöt av det här? (Joh 6:61) 
Till dig som tycker jag är en falsk profet och villolärare säger jag: 
Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så. (Matt 10:25) 
Till dig som tycker jag är fanatisk säger jag: Hur kan jag förkasta en sådan kärlek Jesus har bevisat mig genom att gå i döden för mig? Jag kan inte vara ljum och likgiltig inför en sådan frälsning. Paulus beskriver det så här: 
Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. (Fil 3:12) 
Jag kan inget annat än älska Sanningen och eftersom jag har blivit gripen av Kristus vill jag bara springa mitt lopp och fullborda min tjänst. Jag vill bli befunnen vara en trogen förvaltare av det jag fått. Jag vill få höra en dag: Väl gjort du trogne tjänare, kom in i din Herres vila.Tänk vilken fruktansvärd död det måste ha varit att dö på ett kors, och ändå gjorde Jesus det helt frivilligt för din och min skull. 
När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. (Hebr 12:1-3) 
Till dig som håller med mig men är tyst säger jag: Bra, för då kanske du läser vad jag skriver och kan ta till dig det. 

Till dig som håller med kritiken och tar bort mig på FB säger jag: Vi måste låta Ordet få rätt, inte vårt kött. Det är synd att vi inte kan vara enade i Anden och lyssna till varandra, att vi inte ser oss som ett i Kristus och vandrar i kärlek. 

Till dig som håller med kritiken och skall tjafsa i chatten säger jag: Eftersom vi skall bli dömda efter våra ord och gärningar vill jag inte tjafsa och hamna i stridigheter, eller säga saker du eller jag sen får ångra. 

Till dig som håller med kritiken och talar illa om mig bakom min rygg säger jag: Jag ber för dig. Jag välsignar dig. Jag talar väl om dig. 

Och till sist vill jag säga: 
Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. (Luk 6:20-23)
Share:

Lammets Blod

Fil. 2:14-16 Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. 
När Jesus kommer är det inte för en söndertrasad, nerbruten, deprimerad, svag, omdömeslös, svekfull, ljum, förvirrad, smutsig eller bedragen brud. Nej, när Jesus kommer så är det för att hämta en fläckfri, ren och oskyldig brud, tvättat i Lammets blod, som känner Hans vilja genom Hans Ord, som är död från sitt eget och lever helt och hållet för Honom. Så klaga inte och tveka inte att göra gott. Håll fast vid Ordet, studera Ordet. Skrifterna är det enda som kan göra oss visa: 
2 Tim. 3:15 Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 
Share:

Gudsfruktan

Jag blir ledsen när jag ser så många söka välsignelsen före den som Välsignar. Jag blir ledsen när jag ser så många vandra i högmod inför den Höge. Jag blir ledsen när jag ser så många sprida torrt och dött budskap om den som Lever. Jag blir ledsen när jag hör människor ljuga inför den som är Sanningen. 

Gud, låt gudsfruktan komma in i våra hjärtan. Låt mammon smulas sönder och ärgas. Gud, låt ödmjukhet komma in i våra hjärtan så vi inte förhäver oss inför dig. Gud, låt Andens vatten flöda i våra hjärtan och över våra läppar. Gud, låt Sanningens Ande bryta ner lögnen vi byggt våra liv på.


Det är Du, Gud, som har slutat ett evigt förbund med oss så att Du, Gud, inte skall vända dig bort från oss, och för att Du, Gud, inte skall upphöra att göra oss gott. Därför ber jag dig Herre, att lägga fruktan för Dig i våra hjärtan så att VI inte viker av från Dig. I Jesu namn. Amen!!! 
Jer. 32:40 Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.
Share:

Förbered församlingen!

Lästid: 3 minuter
Hebr. 10:32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande.
Lär du ut det här i församlingarna? Predikar du detta: efter att ljuset kommit till oss får vi utstå en hård kamp och mycket lidande? Eller predikar du att när Jesus kommer in i våra liv kommer allt blir bra? Då kommer varje sorg försvinna? Då kommer livet bli helt underbart? Är det detta evangelium du predikar för dina åhörare? Det är bara en del av sanningen. I så fall har vi ett stort behov av att läsa vidare och ta till oss vad författaren av Hebreerbrevet talar om.
Hebr. 10:33-36 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Har du glömt bort den delen som tar upp förföljelse och lidande? Predikar du bara om välsignelsen och aldrig om DET ANDRA utlovade; förföljelse och lidande? Då predikar du egentligen inte hela evangelium. Då har du glömt bort verser som 2 Tim 3:12, som säger:
Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.
Varför ville Paulus att bröderna skulle be för honom i 2 Tess 3:1-3? Var det inte för att ordet skulle ha framgång och för att de mötte onda och fientliga människor som inte hade tron, som förföljde dem och motsatte sig Sanningen? Herren är trofast, han skall rädda oss och skydda oss för den onde.
För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.
Vi MÅSTE vakna upp, predika hela evangelium och på så sätt förbereda församlingen för det som komma skall. Församlingen kan inte leva i förnekelse eller i en drömvärld om att allt är bra när det det inte är bra. Om din församling inte är förberedd och vet vad som väntar, då kommer din församling inte klara av förföljelsen. Utan undervisningen och ordet har de ingen grund att stå på när det brakar loss.

Vi måste alla en dag stå inför Kristi domstol och avlägga räkenskap. Du måste det. Jag måste det. Vi kan inte skicka vårt ombud.
2 Kor. 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
Stå upp för Jesus, predika även det som skrämmer. Var inte rädd för att tala sanning, till förmaning, tröst och uppmuntran. Kristi kropp kommer behöva vara förberedda för det värsta.

Gud välsigne dig i ditt arbete för Kristus och din församling.
Share:

Ni Döva, Ni Blinda!

Ni som är döva, hör, ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder i väg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som HERRENS tjänare? Jes. 42:18-19
Vem är det HERREN talar om här om inte oss som har fått frälsningen, som har blivit rättfärdiggjorda och som har läst, hört och sett HERRENS frälsning? 
Du har sett mycket, men inte tagit vara på det, fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Jes. 42:20 
Hur kommer det sig att vi säger vi hör och förstår, men ändå inte gör? Vi har rätt undervisning, vi har rätt förståelse, men ändå gör vi inte det rätta. 
Det behagade HERREN för hans rättfärdighets skull att låta sin undervisning komma till makt och ära. Jes. 42:21 
Det ord vi predikar är rätt, därför skall undervisningen komma till makt och ära. Så då är frågan varför så många av oss lever i ångest och fruktan, varför vi inte har stått upp i Jesu namn och varför vi är plundrade och skövlade, varför vi ligger bundna i fruktan och rädsla? 
Men detta är ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, i fängelser hålls de gömda. De har lämnats ut till plundring utan att någon räddar, till plundring utan att någon säger: "Ge tillbaka." Om ni ändå ville lyssna på detta, ta vara på det och höra för framtiden! Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare? Har inte HERREN gjort det, han som vi syndat mot? Ty de ville inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervisning. Därför utgöt han sin brinnande vrede över dem - krigets raseri. De förbrändes av det runt omkring, men de besinnade det inte. De förtärades av det, men tog det inte till sitt hjärta. Jes. 42:22-25 
Det vi nu sker i Paris är en dom över länder som vänt Honom ryggen och förkastat Hans undervisning. 

OMVÄND ER OCH BE HERREN OM NÅD!!!
Share:

Den Stora Skräcken

En vän av en vän skriver på en sida:
En evagelisk mission? Knappast fruktbart gällande extrem islamism. Gud bevare oss för halshuggnigsvideos av unga missonärer.
Mitt svar:

I all ödmjukhet, det är just detta som är hindret, det du beskriver. Fruktan och rädsla som grundar sig i otro och tvivel.
Upp. 13:10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
Om varje kristen söker Guds ansikte kommer han ge nåd, styrka och kraft att gå igenom allt som måste hända. Har inte Jesus sagt att vi inte skall frukta någon annan än honom som har makt att döda både själ och kropp och kasta oss i det brinnande gehenna?
Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Nu vet inte jag om du är en troende, men jag tar tillfället att skriva ett svar eftersom du berör det största hindret för oss kristna att göra Guds vilja. 

Gud välsigne dig för att du tog upp den "stora skräcken".
Share:

Dölj inte din tro

Inte för att jag är emot manifestationer mot ondska och terrorism, men det här är väl knappast något som kan hjälpa en enda kotte:
Låt oss tända ett ljus mot terrorism! Vi gör det tillsammans! Vi gör det för att visa att vi är fler än dem, att vi kommer att kämpa emot detta mörka. Vi lyser upp jorden emot terrorismen för att säga stopp, nu är det nog! I en röst säger vi stopp och kämpar i mörkret! På söndag kl 18:00 tänder vi ett ljus. Ställ det på era balkonger eller i fönstret eller gå ut med det! Låt alla se att ni står upp mot terrorism! SPRID DETTA VIDARE GENOM HELA INTERNET GENOM HELA JORDEN SOM EN LÖP ELD! ÄR NI MED OCH KÄMPAR EMOT TERRORISM!? DELA MED ALLLA ....................................................
Det enda ljus som måste tändas är DU, Kristus i DIG. Vakna upp du som sover så skall Kristus LYSA över dig, DU är världens LJUS!!!
Matt. 5:14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.
INTE KAN DU VÄL LÄNGRE DÖLJA DIN TRO?
Share:

Ser Du Vad Jag Ser?

Ser du vad jag ser? Mörkret blir mörkare och ljuset blir ljusare. Enhet uppstår över församlingsgränser och landgränser. Undra vad som händer? 
Joh. 17:9 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Joh. 17:10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.
Joh. 17:11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.
Joh. 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.
Joh. 17:13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje.
Joh. 17:14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh. 17:15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
Joh. 17:16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
Joh. 17:18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.
Joh. 17:19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
Joh. 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.
Joh. 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.
Joh. 17:22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:
Joh. 17:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.
En sann enhet uppstår sida vid sida med den falska enheten. Syskon från olika samfund som alla älskar Jesus och Sanningen, möts på sociala medier.
Share:

Gud är...

Gud är kärlek, men kärleken är inte gud. 

Gud är rättfärdig, men rättfärdigheten är inte gud. 

Synd måste läggas bort, kastas bort som smuts, och det är bara genom Jesu blod vi kan bli renade från vår synd.
Share:

Synden kommer ta Ditt Liv

Synden kommer ta ditt liv, och synden kommer till slut leda till evig död. Alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud. Alla människor, inte bara du. Vi valde alla att gå bort från Gud och förkasta Hans nåd och leva för oss själva. Vi hatade Gud och Gud lät oss få som vi ville. Men det finns hopp!!!

Jesus tog på sig din och min synd, för att vi skulle få liv. Genom Jesu blod har vi fått frid med Gud och genom tron på Jesu namn undkommer vi vredesdomen som kommer över världen, och som redan har börjat. Det finns ingen synd som är för stor, ingen synd som är för stark och ingen synd du inte kan bli fri från.

Korset är den ultimata segern, där satan och alla hans makter och väldigheter besegrades. Det står att Jesus ställde dem till spott och skam när Han vann seger på korset och öppnade en ny och levande väg till Fadern. Jesu död på korset var en död för våra synder och när Han uppstod på tredje dagen uppstod han för vår rättfärdighets skull.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, SKALL DU BLI FRÄLST. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Genom Hans blod har vi nu fått frid med Gud och genom tron på Jesus blir vi nya skapelser. Det gamla är borta. Så långt som öster är från väster kastar Han bort våra synder, och vi blir fri.

Share:

Ifall Du Undrar...

Ifall du undrar, Gudsfruktan är nyckeln. Gudsfruktan är vad som saknas i ditt liv. 

Gå ner på knän och böj både hjärta och själ framför Hans tron. Böj dina knän därför det betyder att du ödmjukar dig inför Honom som har all makt i himmel och på jord. Om du inte vet hur du ska be, eller vad du ska be om, be Fader Vår. Den bönen vi fått av Herren Jesus innehåller allt vi behöver be om och för. 

Utifrån den punkten kommer ditt böneliv växa och Anden lär dig om allting. Du kommer inte vara utan frukt i ditt liv och Herrens välsignelse kommer så småningom ta form i ditt liv. Det krävs nämligen uthållighet för att göra Guds vilja. 

Bless!!!
Share:

The Holy Remnant Prepare!

Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser, sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt, och som frågar efter trohet. Då skall jag förlåta staden. Men även om de säger: "Så sant HERREN lever", så svär de ändå falskt. HERRE, är det inte trofasthet dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås, men de vägrade ta emot tillrättavisning. De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade omvända sig. Jer. 5:1-3 
Det är Sverige i ett nötskal. Finns det någon i Sverige som gör rätt och frågar efter trohet? Det är trohet HERREN söker. Gud slår Sverige, men vi känner ingen smärta. Sverige vägrar ta emot tillrättavisning. Det går illa för Sverige, men vi har gjort våra pannor hårda, och fortsätter vår onda väg. Det Gud sagt är ont, säger vi är gott. Det Gud sagt är rätt, säger vi är fel. 
Då tänkte jag. Det är bara de enkla människorna som är dåraktiga, ty de känner inte HERRENS väg, sin Guds domslut. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna HERRENS väg och sin Guds domslut. Men också dessa har brutit sönder oket och slitit banden. Jer. 5:4-5 
Vart jag än vänder mig ser jag samma dårskap. Ingen visar trohet mot Ordet. Ingen stor och ingen liten visar trofasthet mot HERREN. Eller finns det några? Finns det några kvar? Ja!! En liten skara dårar. Den lilla skaran är det HERREN vill använda på Sin stora dag. Den lilla skaran av oviktiga, oansenliga människor är det HERREN förbereder att använda. 

The Holy Remnant prepare!!! Bless!!!
Share:

Fastklistrade Leenden

Vi går runt med ett fastklistrat leende på våra läppar och pressar fram ett "Jag har tro". Våra känslor skriker HJÄLP. Vi känner oro och ångest, fruktan och rädsla, men vi förnekar hur vi mår för vi måste ju hålla fast vid "bekännelsen". 

Vi bekänner, och bekänner, och menar att bekännelsen av Guds Ord kan rädda oss. Men då blir vi som fariséerna som menade sig ha liv i skriften, istället för att komma till Honom som skriften talar om för att få liv. 
Joh. 5:39 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.
Vi har inte förstått att tro inte har med känslor att göra överhuvudtaget. Tro har inget med våra omständigheter att göra överhuvudtaget. 

Tro är att komma till Honom som har makt att rädda dig och din själ ur bedrövelsen. 
Tro är att komma till Honom med din sorg, rädsla, oro, fruktan, gråt och bedrövelse. 
Tro är att veta att Gud är med dig alla dagar intill tidens ände, både goda och onda dagar. Han är med dig. Han räddar dig ur allt. 

Låt tron förenas med uthållighet, så vi bär fullmogen frukt. Låt tron visa sig i ödmjukhet och gråt inför Honom som har omsorg om oss. Han är Trofast!

Bless!!!
Share:

Otro och Tvivel

Otro är att tro något annat än det Gud sagt i sitt Ord. Otro är ett annat sätt att se på livet än vad Gud har. 

Tvivel är inte samma som otro. 

Tvivel kommer mot dig för att slå ner den tro du fått av Gud. Vilken märklig sak att säga: den tro du fått av Gud? Ja, tron till och med, är en gåva från Herren. Sa inte Jesus i Joh. 15:5... utan mig kan ni INGENTING göra. 

Tron är en gåva från Gud. Tvivel sås in i dig genom den ondes brinnande pilar. Martin Luther sa en bra sak som har fastnat i mig: 
Du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.
Håll fast vid det ord du fått. 
Share:

Helanden och Mirkakler... Inget Bevis

Har sagt det tidigare: 

Helande och mirakler är INTE bevis på att man känner Jesus. När vi predikar, MÅSTE korset predikas, synd måste konfronteras, död och liv måste läggas fram. Ja, evangeliet om Jesu död och uppståndelse, omvändelse och tro på evangelium, syndernas förlåtelse och frid med Gud genom Jesu blod, är det enda som kan frälsa en människa. Därför vill jag inte gå ut på gatan och fråga om jag får be för någon, och sen säga det var Jesus som gjorde det. Paulus säger ju: 
1 Kor. 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 1Ko 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 
Genom hela Apostlagärningarna ser vi att apostlarna predikade Guds Ord och Gud var med dem och stadfäste ORDET genom under och tecken och kraftgärningar av icke vanligt slag.
Share:

Sitt Stilla i Båten

Här sitter vi stilla i båten och njuter av den lugna sjön medan djävulen ligger och sover på en kudde i fören. Allt är lugnt, allt är bra.

Det här beskriver mångas vardag och söndag. Istället för stormen och Jesus som ligger och sover i fören, har vi bytt ut sanning mot lögn, ljus mot mörker, ja, vi har bytt ut Honom mot vår värste fiende.

Nej, det är dags att sparka ut djävulen ur kyrkorna och börja predika evangeliet om Jesus Kristus innan det är försent. En församling utan auktoritet och makt i Jesu namn, som tillåter lögn och villfarelse, som inte predikar Jesus Kristus och Honom som korsfäst är bara en gäsp och en fis i hans ögon.

Vakna och predika Sanningen i det underbara namnet Jesus. 

Bless!!!
Share:

Per-Arne Imsen SVERIGE VÄRLDSLEDANDE I SYNKRETISM! - SVENSKA PREDIKANTER VÄRLDSLEDARE I TYSTNAD!

Höj din röst och stå upp för sanningen. Det är dags att ta itu med apati och avfällighet i Svensk kristenhet. Ta Guds Ord på allvar. Vänd om och lev rätt. Stå upp och gör gott. 
Ef. 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
Kol. 2:15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. 
Per-Arne Imsen skriver den 21 augusti 2015:

SVERIGE VÄRLDSLEDARE I SYNKRETISM! 
SVENSKA PREDIKANTER VÄRLDSLEDARE I TYSTNAD! 
”Aldrig har världens religioner kommit varandra så nära som i Sverige just nu”, sägs entusiastiskt av Hans Ulfvebrand, domprost i Domkyrkan i Stockholm, till tidningen Dagen idag.
Nu är det dags att vakna. Det går inte att lägga kudden på örat och somna om. Vi kan inte tillåta att hela kristenheten blir kontaminerad av främmande avgudar. 
Hur kan ni, tusentals svenska predikanter och ledare, vara så tysta då trons centrala kärna angrips som nu sker i Sverige? 
Var finns ni nånstans ni predikanter, kristna ledare, bibellärare, teologer, profeter som tror på Guds Ord? Varför är ni så förtvivlat tysta inför det som pågår i vårt land? Stå upp till trons försvar! Stå upp för vår frälsare, Jesus Kristus! Inför honom ska alla få böja sina knän. 
Visst finns det röster som höjs, men de är alldeles för få. 
Församlingsmedlemmar, utmana era ledare att tala tydligt om vad Guds Ord säger i dessa mycket viktiga och allvarliga frågor. 
----------------------------------
"Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska: Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla." - Dietrich BonhoefferDen som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna." Mark.8:38Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun.Jer.15:19 
~Per-Arne Imsen 21 Augusti 2015
Share:

Huvudet-i-Sanden Teologi

2 Tim. 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.
2 Petr. 3:4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
Om talet om Jesu återkomst skapar fruktan i dig, då är du inte redo att möta din skapare. Då hjälper det inte att stoppa huvudet i sanden och säga: Han kommer nog inte så snart. Tänk om du dör i natt utan att rett ut ditt liv? Vad hjälper då din huvudet-i-sanden-teologi? Var beredd att när som helst möta Herren, antingen när han kommer i skyn eller när du lämnar jordelivet. 

Vandrar vi här i gudsfruktan och i Hans rättfärdighet då är vi inte rädda att dö. Då blir vi inte nervösa över talet om hans återkomst. Då ropar vi istället: kom Herre, kom. Han har en segerkrans för oss som älskar hans återkomst. Nej, stoppa inte huvudet i sanden utan låt tidstecknen väcka dig. Om du hört väktaren ropa: Herren kommer, så vakna då istället för att slumra vidare. 

Bless
Share:

Vad Med Dig?

Jag vet inte med dig, men Jesus har bestämt om mig att jag skall gå åstad och bära frukt, frukt som blir bestående. 

Ja, 30-falt, 60-falt och 100-falt med frukt som behagar Fadern.
Share:

Varför Har Jesus Fördröjt Sin Återkomst?

Tidigare har länderna vänt om och sökt HERREN och vandrat i gudsfruktan. De har låtit Guds ord finnas i skolorna och kyrkor har fått stöd från staten. Länderna har varit välsignade och under Guds beskydd. 

Nu är det inte längre så. Land efter land förkastar Herrens ord, och säger: ”Vi behöver inte Gud längre.” Det är en farlig väg att gå för ett land, för då tar Gud bort sitt beskydd över det landet. Nu händer mycket ont i vår värld och vi ser fruktansvärda saker ske runt om i världen. Naturkatastrofer, tsunamis, tornados, massdöd av fåglar, fiskar och djur, Torka, översvämningar och mycket annat. 

Varför? För att vår nation inte längre är en kristen nation. Landet har blivit given i fiendens hand. Det har varit en lång process och inget som har skett plötsligt. Sverige och andra länder har gång på gång fått varningar och har fått ordet predikat för sig, men nu har Sverige gått över en gräns. 

Det är inget signifikant för Sverige. Det gäller alla så kallade kristna länder. De har övergett sin Guds undervisning och föraktat och förkastat Herrens ord, kastat Ordet i smutsen. 

Där är församlingen skyldig, där är vi kristna skyldiga. Vi har inte stått upp i Herren Jesu namn, och predikat evangeliet i sanning och rättfärdighet. Vi har inte vandrat inför honom och sökt honom. Vi har sökt vårt eget och vandrat inför människor, sökt människors ära och upphöjelse. Istället för att påverka världen med evangelium har världen påverkat oss. Istället för att vi gått ut till världen med Jesus, har världen kommit in och trampat ner Jesus. Gud låter sig inte luras. Vad vi sår får vi också skörda. 

Det ord Gud har låtit mig höra så många gånger, det ord han sagt till mig gång på gång är: Sök HERREN så får ni leva. Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er. Vaka och be, det säger jag till alla vaka och be. Be att ni undkommer allt det onda som kommer över världen och be att ni blir bestående inför människosonen när han kommer. 

Men för den som ödmjukar sig och ropar till honom, kan jag säga: Du kommer få se hans godhet, upprättelse, försörjning. Du kommer få se hans räddning och ledning. Du kommer få se hans mirakler, under, tecken och kraftgärningar av icke vanligt slag. Herren har inte övergett sin församling. Herren har inte förkastad de ödmjuka i landet. Han står vid din sida och han kommer leda dig, han kommer beskydda dig, han kommer upprätta dig. Han är trofast sitt ord. Det är viktigt att vi känner till hans löften, att vi känner honom, att vi känner hans innersta väsen, hur han är, hur han tänker, hur han leder, hur han beskyddar. Det är viktigt att inte fastna i själiska tankar, i känslor av vanmakt och missmod. Låt Guds Ande styra dig i din dagliga vandring. Sök hans ansikte, för då kommer han möta dig. Han kommer ge dig inriktning och visa vad som kommer hända. 

Sverige har gått över gränsen men sin församling skall han inte svika. De som kastar sig på honom nu i den sista tiden skall aldrig komma på skam. 

Han tar hand om oss. Han är vår herde. Han är vår läkare. Han är vår borg. Han är vår trygghet. Han är vår tillflykt i stormen. 

Lita på honom. Lär känna honom. In i bönen och ordet. 

Ut ur världsligheten och ogudaktigheten. 

In i rättfärdigheten och sanningen. I in nåden. In i den uppriktiga tron. 

Det finns ingen annan väg än att förtrösta på Jesus. Det finns inte längre någon lösning än att kasta sig på honom för de dagar som kommer blir svåra. 

Men mitt i allt det kommer Herren vara vår styrka och glädje. Vi kommer få se hans mäktiga hand leda oss. Större än när HERREN ledde ut Israel ur Egypten. Han kommer ge mat, kläder, beskydd och vila. 

Glädjen över att få tillhöra Jesus kommer ta över och driva ut fruktan. Kärleken till Jesus kommer bli en så stark kraft i våra liv att vi uthärdar allt. 

Tänk på de som gått före oss. Tänk på Jesus, se på honom så du inte tröttnar i din själ. Ha din blick fäst på Jesus hela tiden. In i bönen, in i ordet, lev i bönen och ordet. Låt dig inte tryckas ner eller rivas med av något som den här världen har att erbjuda. Lev för Jesus, dö för Jesus. De övervann honom (satan) genom Lammets blod, i kraft av sitt vittnesbörds Ord och de älskade inte sina liv intill döden!!!
Share:

En Magnet för Falska Lärare

Det är omöjligt att vilseleda en människa vars hjärta är rätt inför Herren. 

Finns det däremot någon synd som du inte vill släppa, finns chansen att gå vilse, därför att synden är en magnet för falska lärare! 

Rena därför ditt hjärta och bekänn dina synder inför Gud och han tar då hand om dig och leder dig på rätta vägar för SITT namns skull. 
Ps. 23:3  Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 
Bless.
Share:

Hjärtats Renhet!

Hjärtats renhet, hjärtat vänner. Fastna inte i fariséernas värld av yttre renhet och korrekthet.

Allt handlar om hjärtats renhet inför Jesus. All sann förkunnelse talar om hjärtats renhet inför Gud.

Markus 7 talar om hur fariseerna kritiserade lärjungarna för att äta med orena händer. De letade fel på Jesus och hans lärjungar.

I Mark. 7:20-23 säger Jesus så här:
Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta kommer inifrån och gör människan oren.
Share:

Några Saker att Tänka På

Några saker att tänka på för oss som kallar oss Kristna! 
Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 
De säger ”Herre, Herre”, vilket visar att de är religiösa och inte sekulära människor. De säger ”Har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?” vilket visar att de bygger sin tro på att Gud är med dem, baserat på tecken och under. De säger ”Har inte VI...” vilket visar att de menar sig tillhöra Gud baserad på grupptillhörighet, religiös tillhörighet eller församlingstillhörighet. 

Jesus skall då säga dom sanningen: Jag har aldrig känt er... Detta säger han därför att vi är enligt 1 Kor. 1:9 är kallade till gemenskap med Guds Son. 
1 Kor. 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. 
Jesus kommer då säga till dem: jag har aldrig känt er, gå bort från mig ni laglösa. Laglösa? Efter vilken lag då? Kärlekens lag och trons lag. 
Rom_3:31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.
Rom 13:10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 
Hur kan man vandra i kärlek och i tro? Genom gemenskapen med Guds Son. 

I vår gemenskap med Jesus lär vi känna honom. Utan gemenskap med Jesus blir det bara religion och läpparnas bekännelse. Därför säger Gud sök mitt ansikte. Johannes säger angående smörjelsen, att den lär oss om allting och att vi därför inte behöver någon som lär oss. Hur lär smörjelsen oss om allting? Genom gemenskapen med Jesus Kristus. Om du menar dig vandra med Gud utan gemenskap med Jesus, då bedrar du dig själv och vandrar fel.
Share:

Frid Genom Jesu Blod

Åh, om vi bara kunde förstå hur mycket Jesus längtar efter att få hjälpa oss, längtar efter att umgås med oss, och få lyfta av oss våra bördor. Då skulle vi skynda oss till honom och söka honom av hela vårt hjärta, själ, kraft och förstånd. 
Matt. 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 
Matt. 11:29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 
Matt. 11:30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." 
Kom till mig, säger han, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vi sliter med våra svagheter och våra sorger, och där går han tillsammans med dig och bara väntar på att få lyfta av dig dina tunga bördor för att ge dig vila. 

Kom inför hans tron genom tron på det blodet som rann för oss. Kom inför hans ansikte med stor frimodighet. Har du synd, bekänn då dina synder och låt honom rena dig. Det är bara inför hans ansikte vi kan finna vila. 
Ps. 62:1 För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av David.
Ps. 62:2 Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 
Och: 
Ps. 62:6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. 
Frid genom Jesu blod!!!
Share:

Holy rolling??? Heliga fyllon???

Den Helige Andes jobb är att uppenbara Jesus, att påminna oss om Jesu ord, att leda oss på vägen som är Jesus, att helga oss i Jesus, att ge karaktär som Jesus, att göra samma gärningar som Jesus, fast ÄNNU större eftersom han är hos Fadern. 

Om ”anden” leder dig göra saker som Jesus inte gjort, då blir du bedragen. Om du ligger full på golvet under ”den helige ande” medan en värld går förlorad där ute, då blir du bedragen. 

Den Helige Andes jobb är att utrusta de heliga så att vi kan gå den smala vägen. Den Helige Ande är det sigill vi har fått i vår panna som säger ”Tillhör HERREN”. 

Den Helige Ande är inget ”fyllo”, som ligger på golvet och rullar och har sig, medan det sitter människor i publiken, som kanske är på väg att ta sitt liv, medan det sitter människor i kyrkan som längtar efter sanningen, som törstar och hungrar efter rättfärdighet. 

Han kom för att ge liv och ljus, för att visa på Jesus. Profetians Ande är Jesu vittnesbörd. Den Helige Ande kom över oss för att vi skulle undfå kraft att bli Jesu vittnen, ända till jordens ände. 

Akta er för allt som går emot Jesu karaktär, väsen, vilja och Ord. Om du har fastnat i det här djävulska nätet MÅSTE DU RYMMA!
Share:

Livet Med Kristus i Gud

Så här ser jag på livet med Gud i Kristus! 

Det är bara när du vandrar i Kristus du kan hålla dig borta från synden och vandrar du utanför Kristus, säger aldrig Gud - ”Se på min son”. Om ditt liv levs utanför Kristus, då kommer Ordet och pekar på synden (och då kommer satan för att göra fallet större- Se på din synd) för att du skall skynda dig tillbaka, in i Kristus, för det är bara i Kristus du har beskydd. 

Dit (under beskyddet) kommer du bara genom omvändelse och tro på evangelium. Genom att vi bekänner våra synder får vi förlåtelse och upprättelse, därför att han är trofast och rättfärdig. Genom hjärtats tro blir vi rättfärdiga och genom munnens bekännelse blir vi frälsta och kommer in i Kristus. Och när du lever i Kristus DÅ säger Gud till dig - ”Se på min Son” för att du inte skall tröttna och falla (Hebr 12:1), för där har vi beskydd och där har vi frälsning. 
Psalm 91:4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. 
Att vandra i Kristus är det samma som att vandra i Anden. Vandrar man i Anden då gör man inte vad köttet har begär till. Men vandrar man efter köttet då syndar man och då kommer åklagaren med sina anklagelser. Då tillåter Gud satan att anklaga dig och härja med dig tills du inser din dårskap och vänder om. 

Men däremot finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus, och vem kan anklaga den Gud har utvalt? Rom 8 måste förstås utifrån andra skriftställen som t ex Gal 5:16-21

Skynda dig tillbaka till Jesus Kristus nu!!!
Share:

När Ska Kristna Ledare Vakna?

När skall kristna ledare vakna till Guds Ord och börja söka Hans ansikte? När skall Guds Ord hörsammas och tas på allvar? 

Sverige är under andlig attack och vi måste be om nåd. Vi måste vända om till Herren vår Gud NU. 

Ser ingen vad som händer just nu i landet? Och det går inte längre skylla på politiken. 

Det är ett andligt uppvaknande som behövs. Församlingen har inte tagit sitt ansvar att vara salt och ljus. Vi kommer en dag stå inför Kristi domstol och då vill inte jag behöva höra: Gå bort från mig du onda arbetare. Nu är det dax att söka HERREN. NU!!!
Share:

Kim Westdahl skriver ett viktigt inlägg på FB

Kim Westdahl skriver ett viktig inlägg på Facebook som jag väljer att dela:
Det är svårt att beskriva vårt land Sverige idag, men ordet förvirring är ett ganska talande men ändå för milt ord. Vårt land idag har blivit som Kejsar Herodes i Apostlagärningarna. Sverige sitter på vår mänskligt uppbyggda tron och inbillar oss att HELA världen ser oss som sin förebild och hyllar vår tolerans och våra beslut. Vi tror att vi klarar allt, fixar allt, löser allt och har lösningar på allt och när vi märker att greppet börjar tappas, då tar vi till lögnen för att upprätthålla vår storhet. Regeringen och MÅNGA i folket har HELT missat, att vi är skapade och vi kan förgås när som helst och detta visade Gud tydligt i Herodes liv. 
Vårt land har blivit som Herodes i Apostlagärningarna. Man ser sig som världens förebild och Herre. Vårt land vet bäst, vi visar alla andra länder vägen, vi skryter med vår tolerans och godhet, men OJ vad mycket som vårt land idag accepterar och som Bibelns ord förbannar. Herodes lät avrätta lärjungen Jakob och när han såg att detta vann bifall hos folket, så fortsatte han sin förföljelse. Så här har det blivit i landet Sverige. Regeringen står upp, försvarar, slätar över och ljuger om dom mordiska handligar som Islam står för och som både Koranen och Muhammed själv uppmanar till. Kristna och judar är OFTA deras offer och dessa sekulariserade svenskar vill vi nog inte ens veta, vilket värde dom har inom Islam? Men det vi måste börja förstå sanningen i, är att vi INTE har någon tron, Sverige lever på lånad tid inför Gud. Tronen vår regering, politiker och Media vill ropa ut att vi står på är ett luftslott, grunden är rutten och består inte när stormar och tragik kommer och fallet BLIR stort och dit är vi påväg. 
Men du kanske är en egen Herodes. Du lever ditt liv och känner dig mäktig, har inga bekymmer, människor hyllar dig och ger dig applåder i livet. Du tänker mest kring jag, mig och mitt och förstår inte att även ditt liv kan släckas lika fort som det skedde Herodes i Bibeln. Högmodet som han levde i satte Gud till sist stopp för och så skört är även ditt liv. När ditt hjärta slutat slå så står du i evigheten och att dö utan Jesus kommer bli din värsta mardröm i livet och även det du kommer ångra ABSOLUT mest i en evighet! 
Herodes avrättade Jakob och när det vann bifall hos folket så fängslade han Petrus. Såhär håller kyrkor och församlingar också på idag. Vi tittar vad som i världen vinner bifall och sedan tar vi in det i våra sammanhang. Många kyrkliga ledare, präster och pastorer vill vara Herodes. Vi säger det folk VILL höra så vår popularitet växer och människors beröm och applåder får oss att lyfta i våra talarstolar och i vår köttslighet. Men skall en förvandling till i våra sammanhang, så behöver det bli som Johannes Döparen sade "JAG MÅSTE bli mindre och han, alltså Jesus bli större". Men hur många av oss vill detta idag? 
När Adam och Eva syndat i Lustgården och dom hörde Gud komma så gömde dom sig. Dom upplevde Guds närvaro och Helighet och deras olydnad och synd blev levande och tung inom dom. Det var inte bara en trevlig och glad prick som kom vandrande i trädgården, det var inte en distanserad Gud som dom hörde komma, NEJ det var en HELIG Gud som var levande och verksam i deras omgivning! 
Idag kan vi så ofta leva i olydnad, vara djupt rotade i materialism, vi ber för människors själar men skall många av oss vara sanna inför Gud och även inför oss själva, så finns oftast inte den riktiga nöden. För nöd visar sig i lydnad gentemot Gud och hans ord. Jag skulle inte kunna prata med min chef på kvällen och han klargör för mig vad jag skall göra nästa dag och framförallt att jag skall finnas på plats. Men när morgonen kommer och väckarklockan ringer, så bryr jag mig inte och somnar skönt om igen. Hur många av oss tror att det skulle bli konsekvenser för mig? Hur många skulle bli chockade om det blir konsekvenser och särskilt om det upprepas, gång på gång på gång? Och nu pratar jag ENDAST om en jordisk chef. 
För att förstå Gud så visst behöver vi förstå att Gud ENBART är kärlek, men Guds Kärlek är HELIG och när hans helighet kommer över våra liv, såsom den gjorde i Edens Lustgård, då dras min synd, skuld och olydnad inom mig fram i ljuset och det är faktiskt SUNT att vilja gömma sig såsom Adam och Eva gjorde. Dom SÅG sin synd och FÖRSTOD sin olydnad och att Gud ÄR Helig. 
Förstår jag det som lever som kristen i kyrka och församling idag? Jag vet människor som lämnar sina äktenskap, träffar nya partners och går till kyrkor och församlingar och tar nattvarden tillsammans som ogifta? Jag vet människor som lever sambos och går till sina kyrkor och församlingar och man ser det som FULLT normalt och ingenting konstigt och vet du vad? Det är ingenting konstigt om vi fortsätter jämföra oss med världen. Men vi skall inte detta, utan fråga Gud och läsa Bibelns ord, hur ser du på mitt liv, här och just nu? 
Jag har själv OFTA levt i synd och hänger inte ut någon och jag vet hur jag inbillade mig att Gud är ändå med mig, Gud tar hand om detta. Men jag levde så länge med en SKEV bild av Guds helighet och så gott som ALLTID när jag fått uppleva Gud starkt, så har hans Ande överbevisat mig om min synd och olydnad och sedan fyllt mitt hjärta med Jesu underbara kärlek. Gud frågade Adam och Eva vart är ni? 
Du kanske också lever i synd, njutningar och står med en fot i båda världarna, Du älskar ditt eget självförverkligande, dina veckor är styrda av dina egna planer och agendor och visst ber du Jesus välsigna din dag, precis som jag själv gjorde. Men dina ärenden och gärningar har du redan valt ut och planerat, men inte att Guds gärningar skall ske genom dig, till din nästa och i din vardag. Vi ber ofta att Gud skall välsigna VÅRA händers verk, men det Gud välsignar är SINA händers verk i och genom oss. 
Du kanske också står i kyrka, församling och har namnet om dig att vara kristen och du undrar varför Gud inte lyssnar? Varför Gud inte hjälper? Du kanske ropar vart är du Gud? Vart är du Gud? Men tänk om Gud säger till dig "Vart är DU?" Vart är DU? 
Ibland kan vi bli så rädda när vi syndat så vi inte vågar närma oss Gud och detta är helt fel. Det är nu vi har möjlighet att komma till Jesus, frambära våra liv och be Jesus ta hand om allt, då man själv inte orkar längre. Men det kan också vara så att många vill inte komma till Gud, därför att man Älskar så mycket i sitt jordiska liv och vill inte att Gud skall plocka bort saker som jag i köttet och egna vilja Älskar och vill ha kvar? Men känner vi såhär är det ett tydligt tecken på att Jesus INTE är nummer ett i våra liv, för när vi Älskar Jesus blir vi villiga, att lämna ALLT som Jesus vill att vi skall lämna i våra liv och vi gör det till och med med ett glatt hjärta. Vart är du Gud? Varför lyssnar du inte till mig? Ser du inte min nöd, mina problem, mina lidanden? Bryr du dig inte om min situation och ser hur jag har det? Men jag upprepar, tänk om Gud istället frågar dig: VART ÄR DU? Så sade Gud till Adam och Eva i Edens lustgård och detsamma kanske Gud idag säger till dig, vart är DU? 
Hör du till dessa som gjort så mycket elände så du vågar inte komma till Gud för att dina gärningar skall avslöjas? Du vet att dina fel är många, dina misstag många, dina felbeslut många och rädslan får dig att hålla dig borta från Gud. Men då har du en skev bild av Gud och Bibeln säger "Om ni IDAG hör hans röst så färhärda INTE era hjärtan. Vet du vad Jesus vill ha av dig? Jesus vill ha ditt skräp, din smuts, din orenhet, alla dina synder och handlingar, dessa vill Jesus ta emot och istället ge dig sin förlåtelse och förvandla ditt liv TOTALT. Men vägrar du lämna dina synder i livet, så MÅSTE Jesus en dag döma dina synder och straffa dig och den DOMEN kommer att kännas i en evighet för dig. 
Du vet NÅD söker man först när domen är fastställd. En fånge i USA kan ansöka om nåd för att slippa sitt straff, men man gör det väl knappast FÖRE Domen är satt. Ibland pratar människor så mycket om Guds nåd, utan att först göra klart människors synd och skuld inför Gud och då säger du kanske, ja men detta skall Anden klargöra. Men om du inte skall tala synden och domen så skall du heller inte tala rättfärdigheten från Jesus, för det skall ju Anden också sköta. Men en människa som håller på att krossas av synden i sitt liv, sina felaktiga beslut, tragiska händelser och situationer som uppkommit. Många av dessa personer vet då redan att man är en syndare och där kan nåden komma in och visa dom vägen till Guds underbara förlåtelse, upprättelse och förvandling i deras liv. Men detta biter INTE på en självrättfärdig människa och som ständigt jämför sig med andra människor och då får dom istället jämföra sig med Guds lag och då faller Domen över dom och sedan träder Nåden in. 
Men du kanske också lever i ett annat tillstånd, nämligen som egyptierna gjorde under Farao. Du kanske lever under förtryck, hot och våld. Tragiken i ditt liv ser inget slut, mörkret blir värre och problemen tyngre. Du har suckat länge och kanske inte ens orkar bedja längre och din livslåga börjar sakta slockna. Knäpp dina händer och ropa till Jesus, bed ärligt från ditt hjärta och Bibeln har lovat "att om du närmar dig Gud, så kommer Gud att närma sig dig" men Jesus är din ENDA väg för att kunna komma inför Gud, så bed, bed, bed ty Jesus har inte glömt dig, Jesus kan förvandla ditt liv totalt, men du behöver själv ärligt vända dig till Jesus och bedja att Jesus skall göra dig fri från syndens bojor och slaveri i ditt liv. 
Eller du kanske är i Jona tillståndet. Du är på flykt undan Gud och kallelsen över ditt kristna liv. Jesus har kallat dig till ett uppdrag men du gör som vi ALLA ofta gör, vi springer åt andra hållet. Dina ögon har blivit förvärldsligade, dina öron har blivit slutna, dina steg springer dina egna ärenden och uppfyller dina egna önskemål och tidens tecken, stormar och mörker berör dig knappt, allvaret tar inte tag i dig, människor utanför nåden får dig inte att bedja och att leva lydigt Gud tänker jag knappt på. Sömnen har kommit som över Jona och han ligger och sover sin skönaste sömn. Han tror att hans situation är lugn och trygg, men det är så nära fördärv för honom och medpassagerarna som det någonsin kan bli och detsamma gäller oss om vi inte helhjärtat vänder tillbaka till Jesus och till lydnad inför Gud och missionsbefallningen! 
När Jona sover i sin kallelse så sjunker nästan skeppet. När kyrkor och församlingar sover i sin kallelse, predikar ett förvirrat och rent lögnaktigt och intetsägande evangelium, så drabbas våra medmänniskor och får det fortgå tillräckligt länge, så gäller det hela landet och det ser vi idag. Många människor bryr sig inte, men du som bryr dig. Du som inte förstår vad som händer? Du som börjar känna dig rädd, skrämd och rådlös? Såhär blir det när ett land vänder ryggen åt Jesus och hans ord, men det kan vara så att genom den nöd du nu upplever i livet, så vädjar Jesus för din själ och ditt eviga väl och vill att du söker Jesus ärligt i bönen, lägg fram hur du upplever och känner och även du kan få uppleva miraklet, som så många andra fått gjort, nämligen att Jesus möter ditt hjärtas längtan till ett HELT förvandlat liv, här och nu och för evigheten! 
Den rike mannen och Lasarus i Bibeln skildrar ännu ett tillstånd. Materialismen hade denna man i sin makt. Han levde i fest, dans och njutning. Ingen tanke på framtiden och även om dom tankarna kanske ibland kom inom honom, så kände han att det kommer att lösa sig, jag har lyckats, jag har haft framgång, jag är en god människa så vad kan hända mig? Och vi ser att mannen slutar bedjande och ropandes i pinorummet efter sin död. Är detta du min vän. Du lever för dagen, det rullar på. Du har pengar, är frisk och du känner dig materiellt trygg. Du kanske rent av hånar och förkastar dom som tror på Jesus? Du kanske hånar pratet om ett evigt helvete och nödvändigheten att bli frälst? Jesus har givit dig ett varnande exempel i Bibeln och det är inte pengarna som gör dig värdig helvetet. Det är din ovilja att söka Jesus, din ovilja och din synd som också kommer leda dig till pinorummet, OM du inte i tid frågar och ropar till Jesus? Vad Jesus vill du med mitt liv? Om du finns Jesus så möt mig och uppenbara dig i mitt liv? Låt mig få uppleva dig så att jag kan tro på dig? Hjälp mig Jesus att INTE gå evigt förlorad, utan hjälp mig förstå det underbara du gjorde för mig på Golgata Kors. Men låt oss ALLA pånytt bedja Jesus att förnya Korsets innebörd i våra liv och inte minst för våra medmänniskors skull. 
GVE Facebook vänner:) 
~Kim Westdahl 22 Oktober 2015
Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggarkiv

Bloggintresserade