Guds Lag - Kristi Lag, Guds tio Budord

 Mose Lag kom för att de föll
Rom. 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större....
Mose fick Guds lag på Sinai berg, men folket började redan under tiden han var där, att tillbe andra gudar (2 Mos. 32:4). Gud gav Mose beskrivning av hur de skulle göra ett tabernakel åt Herren, och föreskrifter för hur de skulle tillbe HERREN. Mose blev arg på folket och slog sönder stentavlorna (2 Mos. 32:19). Men eftersom folket syndade och eftersom Gud kände deras hjärtan gavs Mose lag. Och alla de bud vi läser om i Moseböckerna har Guds tio budord som grund. Mose lag hade en annan funktion i skapandet av Israel som nation. Mose lag beskrev hur samhället skulle byggas upp med domare och funktionärer och ett rättssystem som inga andra folk hade. Men inte nog med det, Hesekiel 20:25 säger: "Därför gav jag dem också stadgar som INTE var till någon nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv." 

Gud visste att folket inte kunde hålla de tio budorden och det visade de direkt Mose var borta. De föll för avgudadyrkan, och Han stramade åt tyglarna för folket. Och detta var den FÖRMYNDARE som skulle finnas fram till Kristus kom (Gal 4:1). 5 Mos 31:24-27 säger att lagen skulle lämnas vid sidan av förbundsarken till ett vittnesbörd MOT folket. Varför behövs ett vittnesbörd MOT folket? Guds tio budord beskrev alla de punkter en människa INTE kunde hålla, och Israel var ett bevis på Guds sannfärdighet. 
5 Mos 31:27 Ty jag vet att du är upprorisk och hårdnackad. Se, ännu medan jag lever bland er har ni varit upproriska mot HERREN. Hur mycket mer skall ni då inte bli det efter min död! SFB98. 
Kristi Lag 
Rom 10:4 säger att Kristus är lagens mål, slut, slutpunkt, eller ändstation. Rom 8:2 pratar om två lagar: 

    1. Kristi lag.
    2. Syndens och dödens lag.

Men INGEN av dessa två är Mose lag. Syndens lön är döden, och det är syndens och dödens lag. Mose lag däremot innehåller 613 ceremoniella lagar, offerlagarna, och de levitiska lagarna. Allt pekade mot en person, allt var en förebild för den som skulle komma, Kristus (Hebr 8:5). Kol 2:17 säger samma sak
Kol 2:17 ...som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. SRB16. 
Mose lag är alltså bara skuggan, skuggbilden av Kristus, och det är så vi ska förstå vad Guds lag är. Det finns flera lagar som jag nämnde tidigare, men Guds lag fick Mose på Sinai berg, och den kallas också Kristi lag (Gal 6:2), eller frihetens fullkomliga lag (Jak 1:25) och sammanfattas i dessa två bud: 
Mark. 12:29-31 Då svarade Jesus honom: Det främsta av alla buden är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en (5 Mos. 6:4). Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft (5 Mos. 10:12). Detta är det främsta budet. Och det andra är likt detta: Du skall älska din nästa som dig själv (3 Mos. 19:18). Inget annat bud är större än dessa. SRB16. 
Det är en sammanfattning av 5 Mos. 6:4, 5 Mos. 10:12 och 3 Mos. 19:18 som i sig är en sammanfattning av Guds tio budord. De tio budorden kan delas in i två delar: En som visar hur vi ska förhålla oss till Herren (bud 1-4), och hur vi förhåller oss till våra medmänniskor (bud 5-10). 

Därför är kärleken lagens fullbordan: 
Rom 13:8-10 Var inte skyldig någon någonting, utom när det gäller att älska varandra. För den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. För dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte döda, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd, du skall inte ha begär, och vilket annat bud som helst, det sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, därför är kärleken lagens uppfyllelse. SRB16. 
Galaterbrevet 5:14 säger samma. 
Gal. 5:14 ...för lagen är fullbordad i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. SRB16. 
Och överallt när Jesus och apostlarna pratar om att hålla Guds bud, eller vad som skulle göras för att få evigt liv, hänvisades dem till Guds tio budord. Paulus säger följande i 1 Korintierbrevet.
1 Kor 9:20-21 Och för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen (torah) har jag blivit som den som står under lagen (torah), så att jag kan vinna dem som står under lagen (torah). För dem som är utan lag (torah) har jag blivit vore jag utan lag (torah), för att jag skulle kunna vinna dem som är utan lag (torah) – fastän jag inte är utan Guds lag, utan under Kristi lag. SRB16. 
Så varför skriver jag detta? 
Kol 2:4 Men detta säger jag för att ingen skall bedra er med övertalande ord. SRB16. 
Kol 2:8 Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus. SRB16.
Kol 2:16-17 Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om HÖGTID eller NYMÅNAD eller SABBAT, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. SRB16. 
Gal 1:6-8 Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! SRB16. 
Han säger detta två gånger: 
Gal 1:9 Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! SRB16. 
Paulus menar allvar. Det finns inget annat evangelium, och dem som kommer med ett sådant är bara uppblåst i sitt köttsliga sinne. Och det är bara genom tron på Honom som vi kan undfly vredesdomen, som Johannes säger: 
Joh 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds Enfödde Sons namn. SRB16. 
 Lev Inte Under Lagen
Därför vill jag poängtera att den som vill leva under lagen ska också dömas av lagen. Den som försöker hålla lagen, har fallit ut ur nåden. Och slutligen: Guds tio budord är skrivna i våra hjärtan genom den Helige Ande som kallas hjälparen, och nu först kan vi hålla Guds tio budord och leva som Gud tänkt, för som Sakarja säger: 
Sak 4:6 Inte genom styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. SFB98. 
Detta är att vandra i Anden som Galaterbrevet 5:16 säger. Alla budorden finns återgett i breven, alla utom ETT, det fjärde budordet. Därför att i Kristus har vi kommit in i sabbaten från Gud (Hebr 4), där vi vilar från våra gärningar, köttets gärningar (Gal 6:19-21), och vandrar i, av Gud, förberedda gärningar (Ef 2:10). 

 Den Judiska Lagen Gäller Inte Oss
Som hednakristna gäller inte den judiska lagen oss. Vi har fått enkla instruktioner från apostlarna:
Apg 15:9-10 Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför frestar ni då Gud, genom att på lärjungarnas hals lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi har kunnat bära? SRB16. 
Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? 
Apg 15:19-20 Därför anser jag att man inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan att man skriver till dem att de ska avhålla sig från besmittelse genom avgudar och från otukt, och från kött av kvävda djur och från blod. SRB16. 
Allt annat är otro, ett bevis på att vi inte kommit in i trons vila som är Kristus:
Hebr 4:1-4 När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, så låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig ha blivit efter på vägen. För evangeliet har ju blivit förkunnat för oss liksom för dem. Men ordet som det hörde blev inte till någon nytta, eftersom det inte blev förenat med tron i dem som hörde det. För vi som har kommit till tro går in i vilan, som han sa: Så svor jag i min vrede: De ska inte komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens grund blev lagd. För på ett ställe har han sagt om den sjunde dagen på följande sätt: Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk. SRB16. 
 Livet i Kristus
Allt handlar om att vandra i Anden, i Kristus, i Rättfärdigheten, i Ljuset, i Sanningen, och regelverket ÄR eller SKA vara skrivna i våra hjärtan, så vi inte bryter Guds lag, Kristi lag, Frihetens fullkomliga lag. Mose Lag leder bort från Gud, och var inte tänkt att ge liv. Så håll er till Guds nåd i Kristus. 

Paulus undervisar i Romarbrevet att juden är befriad från lagen. Och själv höll han inte Mose lag. Han gjorde det enbart för att behålla sitt vittnesbörd inför judarna. Själv var han inte under någon Torah utom Kristi lag. Paulus undervisar oss jättenoga om att döden kom genom lagen, och livet kom genom Kristus. Lagen var en förmyndare, en uppfostrare, en lärare intill tron kom. 

Torah kom därför att Israel var olydiga. Den kom därför att Israel gjorde tvärt emot vad Gud befallt. Mose lag kom för att visa Guds stränghet mot överträdelserna och synden. 

2 Moseboken 20:1ff berättar att folket HÖRDE med sina egna öron Gud läsa upp lagen när de stod framför Sinai berg. Detta var INNAN Moses gick upp och fick Guds lag och budord. 

I 2 Moseboken 24 fick Moses Guds lag på Sinai berg. Han skrev den på stentavlor och Moses kom ner och såg att folket REDAN avfallit från första budordet: ”Du skall inte ha någon annan Gud jämte mig”. Han krossade tavlorna i vrede över folkets avfall. Han hade varit borta 40 dagar och de kunde inte ens hålla avgudarna borta. 

I 2 Moseboken 34 får Mose Guds tio budord på nytt. 
De syndade genom sina ständiga uppror, sin själviskhet och sin egoism. De ville inte tro. De kunde inte tro. De hade fortfarande Egypten i sig. Egypten är en bild på världslighet och farao en bild på djävulen. 

Skuggbilden
Lagen var en skuggbild av Kristus (Hebr 8:5, Kol 2:16-17), precis som skuggan av din hand inte är det riktiga utan handen som du bär på din kropp. Lagen stramades åt på grund av folkets synder och Paulus säger i 1 Timoteusbrevet:
1 Tim 1:1-11 Paulus, Jesu Kristi apostel enligt befallning av Gud, vår Frälsare, och Herren Jesus Kristus, vårt hopp, till Timoteus, min äkta son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Jesus Kristus, vår Herre. Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att förmana somliga att inte förkunna främmande läror och inte heller bry sig om myter och ändlösa släktregister, som snarare leder till ordstrider än den uppbyggelse som Gud verkar genom tron. För syftet med förmaningen är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en uppriktig tro, varifrån somliga har kommit vilse och vänt sig till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger, eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, och vet att lagen INTE ÄR TILL FÖR DEN RÄTTFÄRDIGE utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, dråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst annat som strider emot den sunda läran, enligt den salige Gudens härliga evangelium som har anförtrotts åt mig. SRB16. 
Lagen, Torah, är inte till för de rättfärdiga (1 Tim 1:8-11). Lagen, Torah, gör ingen rättfärdig (Apg 13:39, Rom 3:20, Gal. 3:11). Lagen, Torah, ger inte liv (Gal. 3:21). Lagen, Torah, är en förmyndare för de upproriska (Gal. 4:1-7), de som syndar och bryter mot lagen, Torah, (1 Joh 3:4). 

Men Mose lag, Torah, är fullt och helt byggd på Guds tio budord. Den som älskar Gud håller buden (Upp 12:17). ”Den som älskar mig han håller mina bud” (Joh 14:15 21, 15:10), säger Jesus. Genom den Helige Ande gjorde Gud det som var omöjligt för lagen (Rom 8:3), att få oss att hålla buden, så vi skulle få leva (Matt 19:17). 

Alla dessa tio budord uppfylls genom detta: ”Älska Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt ditt förstånd och all din styrka (5 Mos 6:5), och älska din nästa som dig själv (3 Mos 19:18)” Luk 10:27. hela lagen hänger på dessa två buden och vi hittar det första i 5 Mos 6:5 och nästa i 3 Mos 19:18. Jag skriver ner det första som kommer till mig, och jag är säker på att det finns så mycket mer vi kan säga om varje budord. 

Men det viktigaste är att det har en verklighetsanknytning och ska nu vara skriven i våra hjärtan så vi håller dem utan yttre påbud eller påtryckningar (Rom 2:14). 

De tio Budorden
1. Det första budet är: ”Du skall inte ha andra gudar jämte mig”. 

Och Jesus säger tydligt och klart: Den som älskar far eller mor eller syster eller bror mer än mig, han är mig inte värdig (Matt 10:37). Avgudadyrkan består i att sätta annat före eller jämte Jesus. Det kan gälla ditt eget liv, det kan gälla ditt jobb, det kan gälla dina pengar, det kan gälla din teologi och kunskap, det kan gälla din församling, det kan gälla ALLT som går före Jesus Kristus, den sanne Guden (1 Joh 5:20). 

Du har säkert hört uttrycket: Jesus vill vara nr 1 i ditt liv. Men Han vill vara ditt ALLT. Om du inte låter Jesus vara ditt allt, då har du ställt någonting jämte honom. Gud tillåter inte tvehågsenhet (Jak 4:8) eller en fot i världen och en i Guds rike. Vi borde veta detta. Vi är inte okunniga. 

2. Det andra budet är: ”Du skall inte gör dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden”.
Och detta gäller självklart Maria-statyer och reliker. Men det gäller också att du i ditt eget sinne inte har gjort dig en egen Jesus. Många har idag en egen Jesus, som de har pysslat ihop med lite här och lite där, och fruktar inte HERRENS ord som Jesaja säger: ”Min hand har gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, OCH till den som fruktar mitt ord.” Jes 66:2
och 
”Hör HERRENS ord ni som fruktar för hans ord.” Jes 66:5 
Vi får inte göra oss en avbild av HERREN och om vi inte fruktar Jesus, så fruktar vi inte heller Guds ord. Om vi säger vi älskar Jesus men inte älskar hans ord, då ljuger vi säger Johannes. Om vi säger vi älskar Gud men vandrar i mörkret, då bedrar vi oss själva. 

3. Det tredje budordet är: ”Du skall inte missbruka Herrens, dinGuds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” 

3.1. Detta betyder självklart att vi inte svär och förbannar eller att vi använder Jesu namn i svordomar, eller Gud i svordomar. Vi ska inte svära vid nåt. Vi ska renas av hjärtat så munnen talar goda saker, och i enlighet med Guds ord. Men det betyder också att vi inte predikar lögn och falskhet i Jesu namn , eller att vi inte använder Jesus för att sko oss själva, att skaffa oss guld och silver, eller framgång, eller egen trovärdighet. Allt sådant är att missbruka Herrens namn. Lev i fruktan för HERRENS ord. 

4. Det fjärde budordet är: ”Tänk på vilodagen så att du helgar den”. 

4.1. Sabbaten står för vila (1 Mos 2:2), minneshögtid (3 Mos 23:24), sammankomst (3 Mos 23:24), helgelse (5 Mos 5:12) och jubelår/friår (3 Mos 25:8-10). Allt detta ska vi tänka på, och det gör vi genom att vila från våra egna verk, som är onda, som inte ger något gott och som Paulus kallar för köttets gärningar i Galaterbrevet 5:19-20. Det gör vi genom att minnas Kristi offer, Kristi kärlek, Kristi ord och Kristi återkomst. Vi tänker på sabbaten genom att hålla Kristus helig i våra hjärtan. Vi gör det genom våra sammankomster, där bröder och systrar möts för gemenskap i Jesu namn. Vi låter Anden och Ordet helga oss och föra oss fram till fullkomlighet i Kristus. 

Det gör vi genom bön och bibelläsning, och genom att tillåta den Helige Ande uppenbara våra fel och brister och att omvända oss från dessa. Vi jublar och glädjer oss över den frihet vi har fått i Kristus, då han friköpte oss från syndens och dödens lag, då han spikade fast skuldbrevet som anklagade oss, på korset, när vi fick friheten att komma inför nådens tron med full trosvisshet och utan skam och rädsla, utan fruktan för döden och fri från VÅRA gärningar, som skulle ha lett till evig död. Den friheten kom genom Jesus Kristus, och därför är han vårt ALLT. 

5. Det femte budordet är: ”Hedra din Fader och din Moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land”. 

5.1. Att visa respekt och kärlek och lydnad för sina föräldrar var något vi fick lära oss. Det gjorde vi för att vi älskade och brydde oss om våra föräldrar. Det är också det första budet som har med sig ett löfte: ”Att det må gå dig väl, och du må länge leva i ditt land”, och just därför betyder det något extra för Gud att vi visar kärlek och respekt för våra föräldrar.

Gjorde vi inte det innan vi kom till tro på Jesus, så är det förlåtit nu i Kristus. Paulus säger i
 1 Tim 5:1-2 ”Var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet”. 
OCH 
1 Tim 5:4 ”Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.” 
OCH 
1 Tim 5:8 ”Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. ” 
Hur vi behandlar våra föräldrar visar vår tro på Gud och hans löften. Vi tar också hand om våra föräldrar på gamla dagar. Det är enligt Guds bud att inte överge dem när de blir äldre. Vi ska vara som en pensionsförsäkring för våra föräldrar. Det står också att föräldrar inte ska reta upp sina barn. I det femte budordet tycker jag att det ligger ett ansvar på föräldrarna att de lever ett rätt liv för barnens skull. 

6. Det sjätte budordet är: ”Du skall inte dräpa”. 

6.1. Mördare har inget evig liv i sig (1 Joh 3:15), och kan inte heller ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10, Gal. 5:20-21, Ef 5:5). Men hat likställs med mord i Johannes brev. Att hata är att vara kvar i mörkret (1 Joh 2:9), och den som hatar sin broder lever inte i ljuset (1 Joh 2:11) och känner inte Gud (1 Joh 4:20) för Gud är kärlek (1 Joh 4:16). Och som han har förlåtit oss våra synder så förlåter vi dem som syndat emot oss. Vi dräper inte, därför att vi håller Guds lag.

7. De sjunde budordet är: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott.” 

7.1. Och det har både en fysisk applicering och en andlig. Vi är trofasta av hjärtat mot vår hustru/man och älskar Gud och därför kan vi inte göra illa vår make/maka på ett sådant sätt. Äktenskapet ska hållas heligt inför Gud (Hebr 13:4), och Gud vill ha trofasthet mellan man och kvinna. Därför skall en man dra ut från sin far och sin mor, och hålla sig till sin hustru. Ty de är ett kött (Matt 19:5-6, Mark 10:8, 1 Kor 6:16, Ef 5:31). 

Men äktenskapsbrott kan också begås när vi börjar gå bort från Herren, när vi börjar flörta med andra religioner, när vi flörtar med världen och världens ande. För världens vänskap är fiendskap mot Gud (Jak 4:4). Och Gud är svartsjuk (Jak 4:5) och vill ha trofasthet och trohet (Matt 23:23, Gal. 5:22-23) i sin församling. Skulle vi ta Kristi kropp och göra den till en sköka (1 Kor 6:15-16)? 

Genom att vandra bort från troheten till Kristus (2 Kor 11:3), blir vi trolösa (Hebr 3:12, Jak 4:4) och det slutar med att vi skärs bort och kastas i elden (Joh 15:6, Rom 11:11-24). Håll dig till Guds nåd (Apg 13:43, Rom 5:15, 2 Kor 6:1

8. Det åttonde budordet är: ”Du skall inte stjäla”. 

8.1. Paulus undervisar om att tjuven ska sluta stjäla och börja arbeta så han har något att dela med sig till andra (Ef 4:28). Tjuven tar sig något som inte tillhör honom och en tjuv är en tjuv även om han tror han är Robin Hood, som gör det med goda intentioner. Stöld får inte förekomma hos kristna. 

Jesus kallar stöld för ont och säger det kommer från hjärtat (Matt 15:19, Mark 7:21). Stöld innefattar ALLT som inte blir dig given av Gud eller människor. Allt som inte du får av andra, antingen mot betalning eller som gåva. Det gäller snatteri, piratkopiering, ekonomiska oegentligheter, smusslande med andras pengar, ja, det finns många sätt att stjäla som gör att vi bryter mot Guds bud. 

9. Det nionde budet är: ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. 

9.1. Lögnare (Upp 21:27) och menedare (1 Tim 1:10) går emot den sunda läran, Kristi lära och ingen lögn får finnas i våra hjärtan eller i vår mun. Sådant måste vi låta den Helige Ande helga oss från. Det finns vita lögner och halv-sanningar, men det blir ändå inte sant. Två halv-sanningar blir inte en hel sanning. Låt den Helige Ande få tämja tungan, för det kan ingen människa klara (Jak 3:5-8). Låt ditt hjärta fyllas med Guds ord så är det Guds ord som kommer ur din mun (Matt 12:34, Luk 6:45). Om någon vill se goda dagar skall han avhålla sin mun från att tala vad ont är (1 Petr 3:10). 

10. Det tionde budet är: ”Du skall inte ha begärelse till din nästas hus. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.”

10.1. Avund, begär och missunnsamhet är inte av Gud. Det var en av de ursprungliga synderna Adam och Eva gjorde i lustgården: 
1 Mos 3:6. ”Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd”. 
Johannes säger så här om det: 
1 Joh 2:15-17”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.” 
De begärde det som Gud sagt de inte skulle begära. Avund uppstår när du inte är nöjd med att du har mat och kläder (Matt 6:25, 31, 34, Luk 12:22, Fil 4:6, 1 Tim 6:8). När du inte är nöjd med det Gud gett dig och du begär mer. 

Många idag fylls av begär efter rikedomar, guld och framgång, och sådant säger Paulus, leder till skeppsbrott i tron (1 Tim 6:10). De som begär sådant kommer inte att vandra i uppriktighet inför Gud och drar över sig mycket lidande och problem, och Gud vill vi ska leva utan sådant. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt 6:24, Luk 16:13). Var nöjd med det hem du har, var nöjd med den fru/man Gud gett dig, var nöjd och begär inte mer, utan tacka honom för det du redan har. Då ärar du Gud och upphöjer honom med ditt liv. 

 Sabbaten Vad Är det?
Först av allt vill jag säga, att om du väljer att fira sabbaten så begår du ingen synd. Men om du lägger på andra att fira den blir det till synd för dig. Vi har två bibelställen som talar om detta, ett i Romarbrevet och ett i Kolosserbrevet. 
Kol 2:16-17 ”Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp.”
Rom 14:5 ”Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andre anser att alla dagar är lika. Låt var och en vara fullt övertygad i sitt eget sinne.”
Problemet blir när vi propagerar för sabbaten eller kosher-mat och att vi därigenom dömer den andre som inte tror som vi. Att den som inte firar sabbat ser ner på den som firar sabbaten, och den som firar sabbaten dömer den som inte firar sabbaten. 

Ett annat, mycket allvarligare problem får vi om någon vill judaisera den kristna församlingen, som har blivit underställd Guds lag, Kristi lag, och kommer med påbud om olika förordningar från Mose lag. Det leder till villfarelse och vi kommer bort från nåden och in i lagen. 

 Men Vad är Sabbat?
Grundläggande kan vi ge 5 förklaringar på vad sabbaten är. 
 1. Vila
 2. Minneshögtid
 3. Sammankomst
 4. Helgelse/helighet och 
 5. Jubelåret. 
Första gången sabbaten dyker upp i Bibeln är i 1 Mos 2:2
1 Mos 2:2 ”Så fullbordades himlarna och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen fullbordade Gud sitt verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, eftersom han på den dagen vilade från hela sitt verk, som Gud hade skapat och gjort.” 
 Vila!
Det första ordet är vila, som inte betyder att sluta vara aktiv, utan betyder att upphöra med det du håller på med. Det betyder också att upphöra med världsliga aktiviteter, temporära saker, jordiska handlingar. 

Det finns alltså två saker enligt torah man får göra på sabbaten. 
 1. Saker som har att göra med Torah, som Torah säger. 
 2. Att rädda liv eller göra sånt som kan rädda liv. Att vila handlar då inte om att upphöra från arbete, utan att upphöra göra våra världsliga arbeten, våra världsliga saker. 

Vi har exempel från Jesu liv som t.ex. i Mark 6:2Och när sabbaten kom började han undervisa i synagogan”, och sen började han göra mirakler, bota sjuka på sabbaten. Vila på sabbaten betyder INTE att upphöra med all aktivitet, utan att upphöra med aktivitet som inte har evighetsvärde.

 Minneshögtid! Sammankomst!
3 Mos 23:24 ”Säg till Israels barn: I sjunde månaden på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst.”
Här ser vi två andra koncept, eller tankar bakom sabbaten: En minneshögtid och en helig sammankomst
Ps 133:1 ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans.” När Gud är färdig med sitt verk, vill han att vi sätter oss ner tillsammans med honom i gemenskap. 
Helgelse/Heliga! 
5 Mos 5:12 ”Håll sabbaten, så att du helgar den, så som HERREN, din Gud, har befallt dig.” 
Helgelse/helga är att avskiljas för Gud. Det är vad helighet betyder. Inte att vi är ”änglalik” utan synd och köttslighet, men avskild för Gud och hans verk. Att bli änglalik och sluta synda blir ett resultat av helighet – avskildhet för Gud. All helighet är ett resultat av ett mötet med Gud. Det är att dag för dag komma närmre Gud och lära känna honom. 

 Jubelåret!
Tanken med jubelåret är frihet, frigöring av skulder, både ekonomiskt och annat. Tanken med sabbaten pekar mot frihet. 3 Mos 25:8-10 talar om jubelåret. Vart 49de år kom jubelåret. Det var försoningsdagen – Yom Kippur. De fångna sattes på fri fot, och de bindande kontrakt som människor var lagligt bundna till, som genom att ge sig i tjänst för att betala en skuld, socialt eller ekonomiskt, upplöstes. Sabbatsåret är alltid kopplat till Messias som skulle komma. Ja, för att få oss att se fram emot det som skulle komma, som Jesus säger i Luk 21:28Men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er befrielse.”

Sabbaten är också en mini-påsk där judarna bryter brödet och dricker ur bägaren, och ser tillbaka på uttåget/befrielsen ur Egypten och ser fram emot det kommande uttåget/befrielsen genom sin Messias. 

Det är likadant med oss vid nattvarden, vi bryter brödet och dricker ur bägaren. På så vis proklamerar vi Herrens död till dess han kommer. Vi ser tillbaka på hans död (vårt uttåg ur världen) och ser fram till hans ankomst (vår slutliga räddning). ”Gör detta till minne av mig” sa Jesus, så det är en minneshögtid och ett jubelår, ett minne och ett smakprov på bröllopsmåltiden. 

Jesus är vår sabbatsvila (Hebr 4:1-10), vår helgelse (1 Kor 1:30), vårt offerlamm som skulle slaktas (1 Kor 5:7), vi kommer tillsammans i helig sammankomst i hans namn (Matt 18:20), vi helgas genom honom (Hebr 2:11, 10:14, 1 Petr 1:2) och han är vårt jubelår (Luk 4:18-19
Share:

Tre frågor från en FB-Vän.

Hejsan !

Vad betyder det som står i 2 Tim 2:15.. om att bestå provet inför Gud...? För mig klingar det direkt ” gärningar” i huvudet och att ” detta kommer du aldrig göra, bestå provet”

Och detta med att vi ska dömas efter våra gärningar, för visst står det så i bibeln.. att vi ska stå till svars för det det vi gjort och sagt..

Och detta att bli frälst så som genom eld.. 

Förlåt att jag har så många frågor.. men än en gång, svara när du känner att du har tid över 😊

Ha en fin helg och Gud välsigne dig och din familj !!

Mitt svar:
Paulus skriver till Timoteus, som var pastor för församlingen i Efesus, alltså till en ledare och lärare.
2 Tim. 2:14-17 Påminn om detta och förmana dem inför Herren att inte strida om ord till ingen nytta, till fördärv för dem som hör på. Gör allt du kan för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Men håll dig ifrån oandligt och tomt prat, för det leder bara till mer ogudaktighet, och deras ord ska sprida sig som en cancertumör. Till dem hör Hymeneus och Filetus...
Timoteus varnas för att falla i en fälla där han frångår evangeliet i sin undervisning. 

Exempelvis har vi idag dem som predikar platt-jord. De har inte rätt delat sanningens ord, vilket är Paulus huvudpoäng med det han skriver till Timoteus. Dessa har förtfallit till fabler och myter, och missar det cenrtrala i evangeliet - Korset! Och på så vis hamnar de längre och längre bort från Sanningen. Vi bör inte göra läror av dunkla uttalanden i Guds Ord. Det tydliga ska förklara det dunkla.

Dömas efter våra gärningar
Den som inte erkänner att han/hon är i behov av Kristi gärningar kommer heller inte bekänna sina synder, och dessa kommer dömas efter sina gärningar. Den som har omvänt sig till Kristus kommer inte under någon dom. Här talar vi om evig dom, och inte det Herren gör i våra dagliga liv, om vi t.ex. gör nåt fel och syndar. Då dömer Han oss genom sitt Ord, som är levande och kraftigt, och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom tills det skiljer själ och  ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Hebr. 4:12). Men när Hans ord dömer oss, är det till vår fostran (Hebr. 12:5-7). Om vi inte fick någon fostran, vore vi oäkta barn, säger Hebreervet 12:7. Vi blir alltså "dömda" här och nu, genom vår vandring med Herren.
1 Kor. 11:32 Men när vi blir dömda, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen.
Fräslsta genom eld:
Eld står för prövningar. 
1 Petr. 1:7 för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse."
1 Petr. 4:12 Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt.
Jesus är den som döper i Helig Ande och Eld! (Matt. 3:11). Han är den som prövar sitt folk. 

Gud välsigne dig och din familj.
Share:

Hur blir jag frälst?

Vad betyder frälst?

Vad vi kristna lägger i ordet frälst är vad bibeln kallar att bli född på nytt. Ett annat ord är Räddad.

Men vad ska jag räddas ifrån? Och hur kan man bli född på nytt? Kan man komma in i sin mammas mage och födas en gång till? Den frågan ställde en judisk rådsherre till Jesus efter att Han sa: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike

Människan anser sig vara snäll och god nog för att komma till "himlen" men Jesus säger att man MÅSTE bli född på nytt för att ens få se Guds rike. Du kanske försvarar eller anklagar dig själv med någon av följande ursäkter: 
"Jag är en snäll människa och jag kan inte se att Gud inte låter mig komma himlen när jag dör." 
"Jag brukar ge pengar till många goda föremål, och jag ger även till tiggare om jag ser nån."
"Jag har gjort för många hemska saker. Jag tror inte Jesus kommer acceptera mig."
"Jag har alltid trott på Gud ända sen jag var liten."
"Jag har gått i kyrkan och sjungit i kören."
"Jag är konfirmerad. Jag gifte mig i kyrkan."
"Varje söndag är jag i kyrkan."
"Jag är vuxendöpt."
Många menar de tillhör Gud på grund av ovanstående orsaker. Men vi blir inte födda på nytt för att vi går i kyrkan, eller för att vi är snälla mot andra, eller för att vi trott sen vi var barn.

Vad menar du? 
Inget av ovanstående saker renar dig från synden. Och det är synden som skiljer oss från Gud. All synd leder till evig död. Ingen människa kan ta sig till himlen genom goda gärningar eller enbart att man tror att Gud finns. En människa som inte omvänt sig från sin synd kan inte heller födas på nytt.

Men vad ÄR synd för något? 
Johnnaes förklara för oss att Synd är brott mot lagen (1 Joh. 3:4). Men då kanske du undrar vad det är för lag. Gud har gett mänskligheten en lag: Guds tio budord som beskriver VAD synd är. För den som inte känner till Guds tio budord skriver jag här ut dem. Du hittar dem i 2 Mos. 20.

 1. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. 
 2. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 
 3. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar Hans namn. 
 4. Tänk på vilodagen så att du helgar den. 
 5. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. 
 6. Du ska inte dräpa. 
 7. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 
 8. Du ska inte stjäla. 
 9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
 10. Du ska inte ha begärelse till din nästas hus. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa. 
"Pyttsan" kanske du säger, "det är väl inte svårt!" Men jag säger dig att bryter du mot ett enda av dessa bud har du brutit mot Guds lag och hur tror du Gud kommer döma dig den dagen du står inför Honom? 


Jakob skriver: Om ni gör skillnad på människor begår ni synd och blir av lagen avslöjade såsom överträdare. För den som håller HELA lagen men felar i ETT (bud) är skyldig till allt. (Jak. 2:9-10). 

Har du sett på porr eller ser på porr? Då har du begått äktenskapsbrott (om du är gift) eller otukt (om du är ogift), och då har du brutit mot 10de budet, och blir dömd som överträdare av Guds lag. 

Har du stulit något någon gång? Även om det varit en liten sak? Då kallas du enligt Guds budord en tjuv och har brutit mot lagen. 

Har du ljugit om något eller någon? I så fall kallas du en lögnare och har brutit mot lagen. 

Är du Skyldig eller oskyldig inför Gud? Vad blir domen: Himmel eller Helvete? 

Paulus skriver: 
Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike. 1 Kor. 6:9-10
Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR SÅDANT INTE SKA ÄRVA GUDS RIKE. Gal. 5:19-21
För ni vet detta, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Ef. 5:5
Vi var alla överträdare av Guds lag, men några av oss har vänt sig bort från sådant och fått förlåtelse och rening. 
Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande. 1 Kor. 6:11
För "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud!" Rom. 3:23


MEN Gud har försonat OSS med Sig SJÄLV genom att Han sände sin Son! 
Jesus led för VÅRA synder på korset, Hans blod rann för våra synder, Hans kropp misshandlades för våra överträdelser, för att VI skulle få frid. Han dog för oss! OCH Han uppstod på tredje dagen för VÅR rättfördiggörelses skull! 

Så därför kan DU bli född på nytt, om du har förstått allvaret i synden och syndens konsekvenser. För syndens lön ÄR döden (Rom. 6:23) och ingen slipper undan. 

Om du omvänder dig från dina synder, som Gud tydligt har förklarat genom lagen som ingen av oss kunde eller kan hålla utan Hans hjälp, om du erkänner inför Gud att du ÄR en syndare och behöver förlåtelse från Gud kan du bli frälst.
För om du med din mun erkänner och bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att att Han uppväckte Jesus från de döda, så ska du bli frälst. 
För med hjärtats tro blir du då rättfärdig, och med din muns bekännelse blir du frälst. Rom. 10:9-10.
Om vi bekänner/erkänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. 1 Joh. 1:9-10
Det här kan du göra så snart du förstått och insett din situation, varhelst du befinner dig! Gör det och låt inte din omvändelse dröja. 

Kontakta mig gärna på Facebook eller per mail när du omvänt dig och tagit emot förlåtelse för dina synder, så hjälper jag dig vidare med enkel undervisning och råd. 
Share:

Onda andar och andlig krigföring!

I en grupp på FB läste jag den här ledsamma frågan:
Har jag andlig krigsföring? Vaknar av mardrömmar o efter rivsår o blåmärken på kroppen, kalla vindar blåser konstant i lägenheten fast allt är stängt
Och jag kommer tänka på Hos. 4:6 som säger:
Mitt folk går under i brist på kunskap.
Jag var tvungen att fråga hur personen kom till tro på Jesus: ”Berätta hur du kom till tro.”

Jag är av den övertygelsen att ingen pånyttfödd troende kan vara besatt av onda andar. Jag tror däremot att onda andar kan ansätta och plåga även en pånyttfödd troende.
  
Ta på dig Guds vapenrustning. (Läs om vapenrustningen) Och det är inte vad du tror det är. Ge inte djävulen något utrymme. Här menar många det betyder: ockulta föremål, gamla synder, släktförbannelser etc., men det handlar om hjärtats renhet. Men du räds djävulen, och ger honom makt över ditt liv.

Du blev frälst genom att omvända dig från ditt gamla liv till Gud. Du blev frälst genom tron på Jesu gärningar på korset. Din tro ska även efter frälsningen grundas på Kristi gärningar på korset: Han led för dina synder, bar ditt straff, avväpnade Satan och hans makter, ställde dem på skam inför alla och gav dig frid med Gud.

Inga formler eller metoder hjälper. Du behöver ta till dig vad Gud har sagt i sitt ord. Bara det kan ge dig frid och trygghet.

Guds Ord säger: Vandra i Anden, så ska ni inte göra vad köttet har begär till, och när vi vandrar i Anden har Satan ingen makt över oss. Trolldom och häxkonst tillhör köttets gärningar och för att slippa konstanta attacker av Satan behöver vi leva och vandra i Anden.

Vad är det att vandra i Anden? Det är att leva efter Guds ord och det ljus Guds Ande gett oss. Det är att höra och göra vad Jesus säger. Det är att tänka på det som är där ovan, och inte på det som tillhör den här världen. Det är att hålla sig till Herren och ha gemenskap med Honom, för till det är vi kallade.

När du kom till tro på Jesus Kristus, blev du en ny skapelse och det gamla är förgånget, säger 2 Kor. 5:17. Och Paulus säger: Se, ALLT har blivit nytt. Men vad betyder det? SE, FÄST DIN BLICK PÅ, SE PÅ JESUS, SÖK DET SOM ÄR DÄR OVAN. Se på den nya skapelsen. Men istället vill vi se på vår gamla skapelse, vilka synder vi har gjort, misstag, felaktigt beteende, vad andra sagt om oss, vad andra gjort mot oss.

Om du kommit till tro på Jesus och döpt dig till honom, så har du begravt din gamla människa. Varför gräva upp den döda igen? Säger inte Bibeln att dina synder är så långt borta som öster är från väster? (Ps. 103:12). Hade Gud sagt: Dina synder är så långt borta som norr är från syd, hade du kunnat hinna ikapp dina synder. Men öster och väster kommer alltid vara lika långt från varandra, oavsett hur länge du springer mot öster, kommer väster vara lika långt borta. Därför måste du fästa din blick på vad Kristus sagt och gjort, så du tänker på det ”som är där ovan” (Kol. 3:1-3) för då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta i frid. (Fil. 4:6-8).

Guds Ande kommer använda Guds ord för att göra dig fast i ditt sinne, så att du inte vacklar hit och dit.

Jag lovar dig, inga metoder hjälper. Bara ett överlåtet och ödmjukt hjärta, som hämtar hjälp från Gud och bevarar Guds ord i hjärtat. Tänk på det som är där ovan, fäst din blick på Jesus trons upphovsman och fullkomnare, bevara Guds ord i hjärtat och vandra i Anden. Där har du din frihet.

Du behöver också kristna syskon runt dig, som älskar Jesus och håller sig till Guds ord. Där får du stöd och hjälp i bön. Men det viktigaste är att du förstår vad Jesus gjort, vad Han säger vi ska göra, och sen göra det. Håll dig till Guds nåd! Den nåd som Bibeln uppenbarar genom Jesus Kristus.

Läs också Den Andliga Striden!

Share:

En fråga från en syster angående Joh. 3:5!


Hej igen 🙃 en fråga : joh 3:5, vad betyder den versen vad gäller vattnet? Är det dopet det talas om? För isåfall känns ju dopet som något avgörande för att komma in i himmelriket.. ha en fortsatt fin å välsignad dag!! Med vänlig hälsning,

Mitt svar:
Joh 3:5: "Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike."
Vatten står för Ordet, och Ordet är Jesus, och Guds ord. Anden och Ordet måste till för att en människa ska bli född på nytt. Det ord som föder oss på nytt är Kristi evangelium, alltså Ordet om att Jesus tagit vårt straff, bar våra synder genom sitt lidande på korset, och att omvändelse från våra synder till Gud och syndernas förlåtelse predikas i Hans namn. Det är Anden och Ordet tillsammans som frälser. Därför talas det inte egentligen om vanligt vatten.

Själva dopet i vatten är en lydnadshandling vi gör inför vittnen. Vi talar om för världen att nu följer jag Jesus, och jag är död med Kristus och död för världen. Genom dopets lydnadshandling läggs vi alltså till Kristi församling och gör en offentlig bekännelse av Honom som vår Herre och Mästare.
Joh. 7:37-39 Men på den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod Jesus och ropade, och sa: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, såsom Skriften säger. Men detta sa han om Anden, som de som tror på honom skulle få. För den Helige Ande var ännu inte given, eftersom Jesus inte ännu hade blivit förhärligad.
Jesus talar om Anden och Ordet, levande ord, Guds levande ord som strömmar genom den som tror på Honom. Ordet blir levande och det är verksamt genom den Helige Ande.

Vatten och Ande i NT.

Jesus talar om vår renhet genom Hans ord. Vårt inre renas och helgas genom Anden och Ordet. Därför läser vi, eller tar till oss det ord vi hör.
Joh 15:3: "Ni är redan nu rena på grund av det ord som jag har talat till er."
Petrus nämner Sanningens lydnad, vilket är lydnad mot Jesus – som är Sanningen (Joh. 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet.) Vi blir alltså födda pånytt genom Guds levande ord – Jesus är Ordet. Vi föds på nytt genom evangeliet, talet om korset, när vi kommer till tro på Guds evangelium om Sin Son.
1 Petr. 1:22-23 "När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet."
Paulus talar också om vatten, och där han säger att mannen ska göra som Jesus gjorde med församlingen, rena henne i vattnets bad (Ordets undervisning och förkunnelse).
Ef. 5:25-26 "Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne för att han skulle helga henne, genom att han renar henne i vattnets bad, genom ordet,"
Jag hoppas det här är till hjälp för dig i din förståelse av skillnaden mellan metaforen vatten och dopet i vanligt vatten. Guds frid syster.
Share:

Smörjelsen lär oss om allting!

Bibeln beskriver vad som är rätt, och smörjelsen lär oss om allting. De flesta kristna läser inte bibeln i sin kontext, utan tar bara ut det som passar sin teologi, och "klipper" bort det andra.

Det fanns en tid då vi enkelt kunde avgöra vad som var rätt och fel. Vi räkna på en hand alla villfarelser inom kristenheten. Men nu har det blivit mycket svårare och kräver en djupdykning i Guds ord. Det gäller inte längre bara att skilja mellan rätt och fel. Nu behöver vi skilja mellan rätt och nästan rätt.

Detta är ett tidstecken och inget vi kan ta lätt på. En bra regel är: Om grunden är fel, så är allting fel. Om vi tar reda på grunden inom olika läror så är det mycket enklare att avslöja vad som predikas.

Korset är och förblir det mest centrala inom kristenheten, och synen på korsets budskap, hur det predikas, vad som hände där, och vilket evangelium man predikar, visar var en församling eller en predikant står.

Som sagt, nu gäller det att skilja rätt från nästan rätt, och det är inte lika enkelt längre.
Share:

Församlingsledare! Kompromissa inte!

Ps 50:16-17 Men till den ogudaktige säger Gud: Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? 
Så många olika inriktningar inom kristenheten, så mycket villfarelse och kompromiss! Vem kan rädda oss? Jag är förskräckt över den passivitet och den likgiltighet kristna lever i. Vi verkar ha accepterat att vi är besegrade och att Guds ord är utan kraft. Vi har dragit oss tillbaka och kompromissar Jesu underbara evangelium och sitter tillsammans med bespottare och lögnare, vi tillåter villoläror komma in i församlingen och rycker bara på axlarna.   

KOMPROMISSA INTE MED ANDRA EVANGELIUM. Kompromissa inte med Jehovas Vittnen, Mormoner, Islam, Ortodox tro, Katolsk villfarelse, Österländsk mysticism! KOMPROMISSA INTE DET RENA EVANGELIUM! Då förlorar du din sälta! Då förlorar du ditt ljus! Älska dem och be för dem, förlåt dem, vittna för dem, men kompromissa inte! Tiden är ond! Sök HERRENS ansikte!
Ps 1:1/Joh 15 Salig (välsignad, lycklig, framgångsrik) är den som inte följer de ogudaktigas råd. (Lyssna inte på de ogudaktiga, utan sök HERREN för hjälp). Och inte går på syndares väg (lev inte som hedningen, tänk/tala inte som hedningen, frukta inte som hedningen, förtala, bedra, ljug, förbanna inte som hedningen) eller sitter bland bespottare (om dina vänner bespottar din Herre och förbannar din Gud, gå undan, dra dig undan allt ont så du inte dras med i samma villfarelse som de), utan har sin glädje i HERRENS undervisning (Ordet ger vishet och ljus, liv och kraft, glädje och frid) och begrundar hans ord dag och natt (Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig). Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar(Joh 15:8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar). Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort (Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp). Därför skall de ogudaktiga inte bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg (Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.), men med ogudaktigas väg leder till fördärvet.   
Du och jag kan inte frälsa oss själva, och det är inte genom vår styrka eller makt det ska ske, utan genom den Helige Ande, säger HERREN Sebaot. Men vår del är att vara förståndiga och att höra och göra vad Gud befaller oss, och inte låta något komma emellan oss och vår Fader. Synden snärjer oss så lätt. 
Ps 24:3-6 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn.   
Vår Herre är inte ond eller hämndgirig. Han förlåter den som ödmjukar sig och ber om hjälp. Han överger oss inte om vi har syndat, men om vi håller fast vid vår synd och överträdelser, kan han inte hjälpa oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9

Om det ord du hört ger dig ett stygn i hjärtat, var inte sen med att omvända dig, för då talar den Helige Ande genom Ordet. Låt blodet rena ditt samvete från all ogudaktighet, kompromiss och annat ont, för då har du rena händer och ett rent hjärta inför Gud, och då hör han dig.   
Psalm 25:3 Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt.   
Du kan säga som David: HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Ps 25:4-5 

Att ödmjuka oss inför den Högste är vår del i allt, och Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Vi kan säga som David: För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet.   

Men det viktigaste och härligaste med allt detta är att: HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känd för dem. Psalm 25:14 

Ja, kasta bort allt ont, och vandra inför HERREN med ett rent och uppriktigt hjärta, så kommer Han leda dig rätt och du får frid. Han öppnar sitt Ord för dig, och du får tillträde till Hans rådslut.

Från Facebook, 7 Okt. 2016
Share:

Det enkla livet med Jesus... eller?

Jesus har vunnit seger för oss på korset. Det finns inget vi kan tillägga och inget vi kan ta bort. Den seger han vann har gett oss tillträde till Fadern och evig frälsning. Så är livet med Gud.

Det är evangeliet om Jesus Kristus, men det har en del misstagit för slöhet och slapphet, som att nu är hela livet klart och nu behöver vi aldrig mera göra något. Det är sant inför Gud att det han gjort för oss i Kristus står fast, och det han lovat oss är vårt, alltid. Men, ingen ska tro att nu blir livet serverat på ett silverfat med guldskedar och kristallglas. Det är nämligen nu kampen börjar. Vill vi leva det liv Jesus har köpt oss fria till, måste vi strida. Det är inte en strid efter köttet, det är en strid i Anden och en strid efter Anden. Vi är nu kallade att inta område efter område i våra liv, allt enligt Guds löften och tankar. Vi ska inte längre drivas hit och dit av alla möjliga slags känslor och tankar som kommer mot oss. Nej, vi ska stå fasta efter att ha intagit område efter område. Vi står fasta emot djävulens listiga lögner och släpper inte in fienden på vårt område igen. Genom Guds nåd är vi vad vi är. Det betyder inte att vi inte behöver jobba på vår frälsning. Tvärtom, det är nu arbetet börjar.

Allt Gud har gjort genom tiderna för Israel och profeterna krävde arbete. När Israel skulle ut ur Egypten befallde Gud att Mose skulle gå till farao och säga: Släpp mitt folk. Gud visste att farao inte skulle släppa Israel så lätt, så Mose fick gå många gånger och säga samma sak. Gud lät Egypten möta sin makt, men Mose var den som fick jobba och springa fram och tillbaka mellan farao och israels folk. Farao var en elak man, så det var nog inte så trevligt att träffa honom, och stackars Mose som efter att ha mött honom sen kom ut och fick klagomål från griniga och sura israeler. Ingen förstod Mose och det uppdrag han fått av Gud. Men till slut släppte farao folket och de kunde gå ut ur Egypten. Lägg märke till att de fick GÅ. Gud sände inga vagnar eller änglar som bar dem. De fick bära sina egna saker och gick väldigt långt, innan de stötte på ett omöjligt hinder. Det är väl inte så konstigt att dom vart sura på Mose och sa: har du fört oss ut ur Egypten för att låta oss dö i öknen? Fanns det inga gravar i Egypten?

Mose var nog under en stor press från både folket och egyptierna, som närmade sig bakifrån. Men Gud hade inte bråttom. Han öppnade röda havet och folket kom fram till andra sidan, men inte utan fysiskt arbete, vånda eller slit.

Sen fick dom vandra (VANDRA) genom öknen på grund av sin olydnad, i 40 år. Mose måste ha tröttnat på att hela tiden ledas runt i cirkel i öknen, för han visste ju hur nära Kanaans land egentligen var. Bara 14 dagars vandring från röda havet.

Folket dog undan för undan, och kvar stod Mose, Josua och Kaleb. Barnen var nu vuxna och de hade fått nog av sand, värme och manna. De längtade in i det förlovade landet som flödade över av mjölk och honung, och satsade allt för att slippa trampa mer i sand.

Moses gick upp på berget och folket vandrade fram mot gränsen på landet. Moses kunde ha stått där uppe och kollat på bara, men Gud sa till honom att lyfta sina armar så att Israel skulle vinna seger. Om han släppte ner armarna hamnade Israel i underläge. Kan du tänka dig hur länge han fick stå där med lyfta armar? En gammal man på 120 år, trött på gnäll, trött på sand, och nu trött i armarna också? Han fick hjälp att hålla uppe dem tills Israel vunnit seger. Jag har för mig att det tog nästan ett dygn av strider, och där stod Mose med sina uppräckta armar tills segern var vunnen.

Ja, om vi nu går till striderna som folket var i, så var det ingen fäktningsmatch med regler och domare, eller med små lätta svärd och knäskydd. Nej, det var allvar; stora svärd, mycket motstånd, mängder av döda och mycket blod. Men sånt glömmer vi så lätt eftersom vi har en drömbild av hur det var. ”De gick in och vann seger.” Så! Klart! Färdigt!

Det är så vi tänker vårt liv med Kristus ska vara. Han säger en sak, och är det väl inte så svårt. Han är ju den som ska utföra det. Ja, men det genom oss. Så om han räcker upp handen, då lyfts din hand upp. Om han strider, så gör han det genom dig. Om fienden kommer mot honom, är det du som märker av det.

Tro inte att det kristna livet är en enkelt match med lätta, små svärd, med knäskydd och en domare som blåser av matchen om nåt orättvist sker. Oh nej. Det är nu vi börjar arbeta, och det är tufft, men Jesus är den som strider genom oss, för oss och i oss. Vi är inte utan hjälp. Vi är inte utan seger. Däremot är det vi som får svettas. Det är vi som nu ska kämpa trons goda kamp och vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter, makter och myndigheter i himlarymderna. Mot en osynlig fiende.

Så, vad händer med oss och hur märker vi av striden? Vi märker av det genom våra sinnen och våra känslor. Striden står i vårt sinne. Satans avdelningar kämpar mot våra känslor och tankar och försöker förblinda oss, försöker trötta ut oss, så vi ska ge upp. Vi är i en typ av propagandakrig, fast mycket allvarligare. Det kommer tankar på annat än striden vi står i, det kommer tankar och känslor av uppgivenhet, meningslöshet, trötthet, tomhet, ensamhet, likgiltighet och annat ont. Köttet har ingen lust att strida, utan det finns väl roligare saker att göra?

Så vad gör vi när allt detta kommer emot våra sinnen? Ger vi upp? Lägger vi oss? Gömmer vi oss? Sticker vi undan?

Det är där det visar sig hur starka vi är, hur mycket vi har förstått av den andliga striden och det är där vi upptäcker styrkan i Guds Ord, som är Andens svärd. Det är inte alltid enkelt, det är inte alltid lätt att inta landet, men om vi håller fast vid Guds löften och Ordet, då får vi seger.

Men om vi inte låter Guds Ord förnya våra sinnen, kommer vi falla längs med vägen precis som Israels folk, eftersom striden står i vårt sinne och i våra känslor.

Det är en själens kamp vi strider. Djävulen är en slug motståndare och han vet hur han ska trötta ut oss. Han vet att han inte har en möjlighet att vinna på den andliga planet, så därför strider han mot vår själ. Själen är våra känslor och tankar, vårt sinne. Om vi bär på gamla känslor och tankar om oss själva, är vi som en öppen stad som fienden kan kliva in i utan strid. Men om vi tillåter Gud bygga upp murarna i vårt sinne, så att vi lär oss stå fasta i striden, kommer inte fienden kunna övervinna eller överlista oss.

Tänk på det som är rätt, gott och välbehagligt inför Fadern. Låt Ordet förnya dig till ande och sinne, och låt Anden göra Ordet levande, för tanken är att vi skall bli allt starkare i Herren och hans väldiga kraft.

Frid!!!

Share:

22 tuffa frågor till Pre-Tribbare!

Den av er som känner mig vet också att jag inte alls håller med Pre-Tribläran och att jag har visat otaliga skriftställen som motbevisar denna teori. Jag anser att detta är en vilseledande och bedräglig lära som vi kristna inte bör eller kan hålla fast vid. Pre-Trib leder församlingen till en sömnaktighet som kommer påverka vår uppmärksamhet och kan leda till att vi inte alls är förberedda på Jesu återkomst. Pre-Trib gör jungfrurna oförståndiga!

Min bakgrund är trosrörelsen, där vi inte alls talade om Vedermödan och Jesu återkomst på det sättet vi är vana vid, utan vi trodde på post-millennialism. Dessa två skilda tänkesätt är varandras motsatser eftersom post-millennialism utgår från att tusenårsriket är här och nu, och att vi som församling ska råda, regeraoch lägga världen och jorden under oss för att Jesus ska kunna komma tillbaka.

Med den bakgrunden var det jag efter flera år började läsa Bibeln i ett annat ljus. Jag kunde inte se att post-millennialism var bibliskt, och när jag läste Bibeln i den Helige Andes ljus började jag inse att pre-millennialism är det enda rätta. Vilket i sin tur ledde till studier i när uppryckandet skulle ske.

När jag satte mig in i Jesu egen undervisning kunde jag se att pre-millennialism är det enda rätta, och ju mer jag studerade Bibelns profetior såg jag att församlingen är kvar ända till slutet på tidsåldern. Jag hade ingen aning om att Pre-Trib fanns, varifrån det kom eller hur den läran uppstått. Därför hade jag heller inga förutfattade åsikter om när uppryckandet skulle ske.

För den som inte vet vad Pre-Trib står för, så är det en engelsk variant av "före vedermödan" där Pre betyder "före" eller "innan" och Trib betyder "Tribulation", engelska för Vedermöda.

Jag kom över dessa frågor i en Internet-sökning, som ett Messianskt judiskt par skrivit för at verkligen få Pre-Trib (före vedermödan) troende på andra tankar, och för att förmå dessa att verkligen tänka till kring denna påstådda händelse. Är Pre-Trib verkligen Bibelenligt och finns det ens stöd för den i Jesu undervisning eller hos apostlarna?

Med stor iver och lite tuffa tag, går Suzanne och Robert Hamrick emot Pre-Trib med 22 tuffa frågor som kräver svar av en ärlig, sanningsökande, bibeltroende kristen. Deras websida.

Jag har valt att lägga upp de 22 frågorna med en på varsin sida, och under inlägget finns möjligheten att svara på frågorna för den som upplever sig ha svar. Det börjar med Fakta nr. 1, sedan följer Fråga nr. 1. osv.

Artikeln är översatt från engelskan av Jon-Are Pedersen.
Skriven av Suzanne och Robert Hamrick från Torah-Kingdom (http://torahkingdomliving.com/); Översatt och postat med tillstånd.

(Pubicerades första gången den 7 Juli 2019)

 Länken nedan tar dig till Fakta nr. 1. 


Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade