Del 4: Kristi Domstol!

 Förra delen | Nästa del


Kristi Domstol

Nu har vi kommit fram till Matt. 24:45 i serien. Här kommer det Paulus kallar för Kristi domstol (2 Kor. 5:10). Här berättar Jesus för oss kriterierna för hur Han kommer kräva redovisning av sina tjänare som han satt att sköta hans hus. Den trogne tjänaren (tjänstegåvan) ger husfolket (församlingen) rätt mat i rätt tid (inte det de vill höra utan behöver höra). Den onde tjänaren (tjänstegåvan) som inte ger rätt mat i rätt tid (talar vad de vill höra, det som kliar i örat), utan bara ser till sig själv (äter från onda andars bord och dricker av onda andars bägare 1 Kor. 10:21) kommer kastas ut i mörkret. 

Matt. 24:45 Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig* är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer. 47 Sannerligen säger jag er, att han ska sätta honom över allt han äger. 48 Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma*, 49 och börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, 50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, 51 och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan.

Dessa sju verser visar på hur Herren ska döma och vad som är viktigt i Hans ögon. Ganska snabbt kan vi utläsa några fakta:

  • Det handlar om efter återkomsten. Det utläser vi i orden Min herre dröjer med att komma och ... herre komma en dag när han inte väntar honom.
  • De visar vad som avgör om tjänstegåvan är en trogen tjänare eller en otrogen tjänare, en sann tjänare eller en falsk tjänare både i församlingen och bland de som inte tror.

  • Och med orden salig är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer visar oss att Kristi tjänare är i full gång med att utföra de uppgifter de fått av sin Herre när Han kommer.

  • Det visar även att det finns troende som lever och finns kvar vid Hans återkomst i härlighet som Paulus två gånger uttrycker det i 1 Thessalonikerbrevet 4 verserna 15 och 17, och att inget hemligt uppryckande har skett.

(Liknelsen om de tio jungfrurna som kommer häremellan tar jag upp i en separat artikel.)

Och när Jesus fortsätter sitt profetiska tal i kapitel 25:14 tar han upp själva Kristi domstol, där var och en ska få igen vad han har gjort under sitt jordiska liv, vare sig det är gott eller ont (2 Kor. 5:10som Han utlovat i Upp. 22:12Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

Jag håller alltså inte med att berättelsen om fåren och getterna är Kristi domstol. Däremot avhandlar den de överlevande efter den Stora Katastrofens utgång, alltså efter Armageddon, vilket jag kommer ta upp i en senare artikel.

I Matt. 25:14ff återkommer Jesus till vad Han delvist tog upp i Matt. 24:45-51 och som Paulus i 2 Kor. 5:10 kallar ”Kristi domstol” och nu ger Han en längre utläggning av samma händelse.

Matt. 25:14 För det är som när en man skulle resa utomlands. Han kallade på sina tjänare och överlämnade sina ägodelar åt dem, 15 och gav åt en fem talenter, åt en annan två och åt en annan en – åt var och en efter hans förmåga, och for sedan utomlands. 16 Då gick den som hade fått fem talenter bort och handlade med dem och tjänade fem talenter till. 17 Och på samma sätt tjänade också den som hade fått två ytterligare två. 18 Men den som hade fått en gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. 19 Men efter en lång tid kom dessa tjänares herre och höll räkenskap med dem. 20 Då kom han fram, som hade fått fem talenter och lämnade fram fem talenter till och sa: Herre, du överlämnade åt mig fem talenter. Se, fem talenter till har jag vunnit förutom dem. 21 Och hans herre sa till honom: Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. 22 Då kom också den fram, som hade fått två talenter och sa: Herre, du överlämnade åt mig två talenter. Se, två talenter till har jag vunnit förutom dem. 23 Hans herre sa till honom: Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. 24 Sedan kom också den fram, som hade fått en talent, och sa: Herre, jag visste att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Och jag var rädd och gick bort och gömde din talent i jorden. Se, här har du det som är ditt. 26 Då svarade hans herre och sa till honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade kunnat få det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har de tio talenterna. 29 För var och en som har ska få och det i överflöd, men från den som inte har, ska tas också det han har. 30 Och kasta den oduglige tjänaren i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.

När Jesus säger ”efter en lång tid” motsäger  det Pre-Tribs argument att lärjungarna trodde på Imminens, (Paulus varnar faktiskt för läran om Imminens) ett felaktigt argument jag tog upp i Pre-Trib Bygger på Dispensationalismen.

Kriterierna för Kristi Domstol

Vad är dessa ”talenter”? Är det våra gärningar? Våra pengar? Våra funktioner? Jag tror helt enkelt det är Andens frukt Han vill se. I en tidigare artikel Karaktär, inte Karisma tog jag upp skillnaden och vad som är viktigt för Herren. 

Lukas ger extra information om kring kriterierna för Herrens bedömning:

Luk. 12:41 Då sa Petrus till honom: Herre, talar du denna liknelse till oss eller till alla andra också? 42 Och Herren svarade: Var finner man en trogen och klok förvaltare, som hans herre kan sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem deras mat i rätt tid? 43 Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så då han kommer. 44 Sannerligen säger jag er: Han ska sätta honom över allt han äger. 45 Men om den tjänaren säger i sitt hjärta: Det dröjer innan min herre kommer igen, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka så att han blir berusad, 46 så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det, och en stund då han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ska ge honom hans lott bland de trolösa*. 47 Och den tjänaren som visste sin herres vilja och inte beredde sig och inte heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många slag. 48 Men den som inte visste den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska straffas med få slag. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.

I min argumentation med Kalvinister skrev jag artikeln Jesu ord i Luk. 12:42-48 Den Enkla och den Djupa betydelsen. Så här läser jag liknelsen:

Jesus talar i Luk. 12:42-48 om fyra olika tjänare: 1) En trogen, 2) en ond, 3) en som VISSTE sin Herres vilja men INTE gjorde den, 4) och en som INTE VISSTE sin Herres vilja och gjorde fel.
Den trogne fick sin belöning, likaså den onde tjänaren. Den som visste sin Herres vilja men inte gjorde den, straffades med många slag, och den som inte visste sin Herres vilja och gjorde fel, straffades med få slag.
Bara en av dessa blev huggen i stycken och fick sin plats bland de otrogna, och det var den som sa: Min Herre kommer inte så snart (som inte tar Jesu återkomst, den eviga domen, att vi ska ställas ansvariga för varje ord vi uttalar, på allvar), och som började slå tjänarna och tjänarinnorna, som började äta och dricka sig berusad.
Hur slår man sina medtjänare? Vad är det att äta och dricka sig berusad? Genom hårda ord, krav, översitteri slår man sina medtjänare, och att ”dricka” av Lögnläror och villfarelser, eller att icke-biblisk undervisning ges. Det är att INTE ge rätt mat i rätt tid. Vi lever inte av bröd allenast, sa Jesus, utan av vart ord som utgår ur Guds mun. Och Guds ord är därför den mat vi ska servera våra medtjänare, inte bibelstridiga läror som förvränger Guds ord, natur, syfte och mål. Inte läror som går emot den sunda läran. Detta leder till att tjänaren huggs i bitar. Vi talar vad vi har sett och hört. Inget annat. Det vi har förstått och kommit till insikt om är vad vi för fram.

Vi har några nyckelord i Jesu berättelse, som: mat, dryck, slå, (och) berusad.

Läs gärna den artikeln i sin helhet  

Det är alltså frukt Han begär, inte styrka och utstrålning eller våra gärningar. Han söker enkla människor att förvandla så ingen ska berömma sig av sig själv, utom i Herren.

1 Kor. 1:26 För se på er kallelse, bröder, att inte många var visa efter köttet, inte många mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Men det som var dåraktigt för världen har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som var svagt i världen har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. 28 Och det som var ringa och föraktat i världen och det som ingenting var, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var någonting, 29 för att inget kött ska kunna berömma sig inför honom*. 30 Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse*, 31 för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren.

När Andens frukt växer i en människas hjärta kommer de goda gärningarna följa. Man gör gott därför att Han är god. Man är barmhärtig därför att vi har fått barmhärtighet. Vi älskar därför att Han först har älskat oss. Vi tar upp vårt kors varje dag och följer Honom. Vi lever alltså inte ett egocentriskt liv utan ett utgivande liv, där vi sätter andra före oss själva.

Gal. 5:22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Nyckelordet

Herren söker karaktär, inte karisma och utifrån Andens frukt bedöms vi vara en trogen eller otrogen tjänare, utifrån Andens frukt kommer vi få höra Väl gjort, du gode och trogne tjänare... Gå in i din Herres glädje! Vi förstår detta också av berättelsens nyckelord Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Herren skördar frukten, och bär man inte god frukt huggs man ner (Matt. 3:10). Och där ska vara gråt och tandagnisslan. Johannes beskriver skörden:

Upp. 14:14 Och jag såg, och se, ett vitt moln och på molnet satt en som liknade Människosonen. Han hade på sitt huvud en guldkrona och i sin hand en vass lie. 15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: Hugg till med din lie och skörda, för skördetiden har kommit för dig*, för skörden på jorden har blivit mogen. 16 Och han som satt på molnet högg till med sin lie på jorden, och jorden blev skördad.

Om du vet att det är karaktär Han söker, och inte bär frukt här och nu innan Hans återkomst, är det försent. Den tjänaren som grävde ner sin talent levde ”efter köttet”. Han grävde ner det i "jorden", ”Och HERREN Gud formade mannen av jordens stoft och blåste livets ande i hans näsa, och så blev mannen en levande själ.” 1 Mos. 2:7 En metafor för vårt kött är stoft! Han brukade inte den gåva han fått av Herren. Han levde efter sitt kött, efter den naturliga människan!

Slutsats

I Matteus kapitel 24 vers 41-51 beskriver Han efter vilka kriterier Han bedömer var och en, och i kapitel 25 vers 14 kommer Kristi domstol, där Han har sin lön med sig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Den tjänaren som gräver ner sin talent kastas ut i mörkret. Kristi domstol sker här på jorden och inte i himlen som Pre-Trib påstår och som både kapitel 24 och 25 motsäger. Det är heller inte domen över fåren och getterna som de menar är bevis på skillnaden mellan ”uppryckandet” och Jesu återkomst. Och slutligen: Det är karaktär Han söker, inte karisma. 

Share:

Del 3: Jämförelsen med Noahs flod och Pre-Trib!


Noah

Noahs flod används av Pre-Trib som en metafor för uppryckandet. Men ”de två som var ute på åkern” levde inte på Noahs tid. Här lappar Pre-Trib slarvigt ihop två olika exempel till ett, och använder dessa två som försvar för det hemliga uppryckandet. Läser vi texten noggrant och jämför orden i Grekiskan ser vi att "tog bort alla" och "den ene ska tas med" är två olika berättelser. 

Berättelsen om Noah visar oss att de människor som levde då hade hört hans förkunnelse innan den kommande domen, men de brydde sig inte. Petrus kallar Noah ”Rättfärdighetens förkunnarevilket gör att människorna på den tiden var utan ursäkt. De hade hört budskapet

2 Petr. 2:5 Och han skonade inte heller den gamla världen men bevarade rättfärdighetens förkunnare, Noa, själv den åttonde, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.

Människorna på Noahs tid hade fått veta [eidõ] att det kommer en flod, men de trodde inte budskapet, och därför kom floden och svepte iväg dem innan de förstod [ginõskõ] någonting. Det är inget fel i att gifta sig, bli bortgift, eller äta och dricka, felet ligger i att de förkastade budskapet och därför uppfattade de inget förrän det var försent.

När vi läser från vers 37 om Noah behöver vi stanna vid vers 39, för i vers 40 kommer en annan jämförelse, som inte handlar om Noahs flod.

Matt. 24:37 Men så som det var på Noas tid, så ska också Människosonens återkomst vara. 38 För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och tog bort alla [gr. airõ hápas]. Så ska också Människosonens återkomst vara.

Inramningen i versen ovan börjar med Människosonens återkomst och slutar också med Människosonens återkomst. Och med orden "då ska", syftar Han på Människosonens återkomst och inte på Noahs flod! Därför bör vi läsa nästa liknelse i vetskapen om att den inte handlar om Noahs flod, utan det är annan liknelse som ska hjälpa oss förstå Herrens återkomst. 

Ni la säkert märke till att jag markerade ordet ”tog bort alla” i vers 39 och satte in det Grekiska orden airõ hápas. Det gjorde jag för att påvisa att Jesus inte fortsätter liknelsen om Noahs tid i vers 40 utan påbörjar en ny, en annan. För i vers 40 läser vi ”den ene ska tas med [paralambano] och den andre ska lämnas kvar” vilket lätt misstas som en och samma liknelse, men när det här står ”tas med” används alltså det Grekiska ordet paralambano [G3880] som har en helt annan betydelse än airõ hapas som användes i vers 39

Paralambano har betydelsen av en ömsint mor eller far som tar sitt barn i famnen. Medan kombinationen airõ och hapas har betydelsen att göra sig av med något eller någon, eller att kasta bort något värdelöst. (att lyfta; underförstått att ta upp eller bort absolut alla (plural) eller var och en (singular))

Matt. 24:40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med [paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med [paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 42 Vaka därför, för ni vet inte vilken stund er Herre kommer.

Men språket visar ännu tydligare på olikheterna när vi läse "lämnas kvar" [aphiemi], vilket borde översättas med skickas bort. I berättelsen om Noah sveptes de ogudaktiga bort. Men Pre-Trib förandligar en historisk händelse och menar att Noah och hans familj "rycktes bort". Tvärtom, han och hela hans familj fanns kvar på jorden, fast i en båt. De blev bevarade! Och de människor som sveptes bort av vattenmassorna förgicks.

Samma ordning hur det ska gå till läser vi i 

Matt. 13:47-48 Himmelriket är också likt ett nät, som kastades i havet och samlade ihop av alla slag, vilket, när det blev fullt, drogs upp på land och de satte sig ner och samlade de goda i kärl, men de dåliga kastade de bort.

I Matt. 24:40 tas de rättfärdiga (goda fiskarna) med [paralambano], och de andra kastades bort [aphiemi], inte att de "lämnades kvar".

Därför talar Jesus om hur änglarna rycker oss upp till sig i skyn [paralambano] och måste alltså säras från liknelsen om Noahs flod, precis som han tidigare i vers 31 beskriver Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andre.” Och svenska översättningen av orden ”lämnas kvar” i Matt. 24:40 och 41 borde vara ”kastades undan” eller ”skickades bort”. Trolig översättning: ”Då ska två vara ute på åkern, den ene ska (erkännas och) anslutas till Herren, och den andre skickas vidare och kastas bort.

Matt. 24:40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med [paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med [paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 42 Vaka därför, för ni vet inte vilken stund er Herre kommer.

I vers 43 påpekar han att det här är viktigt, och kopplar ihop det med vers 42 Vaka därför, och visar på att ifall vi vakade skulle vi inte bli överraskade av tjuven. Tjuven kommer alltid när ingen är hemma eller när alla sover. Han vill att vi ska vara redo, att vi inte ska tas med överraskning, för blir vi överraskade har vi inte förberett oss genom att hålla koll på alla tecknen han tidigare berättat om. 

Den stunden vet ingen, men säsongen kan vi veta för det berättade han om i vers 32-33 om fikonträdet vars löv börjar spricka ut. 

Matt. 24:43 Men det ska ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni redo, för i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen.

 Han säger inte här att vi inte kan veta eller borde veta när tjuven kommer. Han säger om vi vet att det är natt och att en tjuv är på väg då håller vi oss vakna.

Jag fick en ganska syrlig kommentar från en Pre-Tribbare. "En pre-tribbare väntar var dag på att Herren skall komma som en tjuv om natten - en dag då vi minst anar det. Vi väntar inte på att att antikrist skall uppenbaras först såsom post-tribbaren gör." Vilket artikeln Som En Tjuv Om Natten svarade på.

Här kommer ett utdrag ur artikeln :

 Om Jesus kommer över Pre-Tribbaren som en tjuv om natten då är det för att Pre-Tribbaren lever i mörkret. Du har väl läst och förstått dessa verser?

1 Tess. 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

1 Tess. 5:4  Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Om Jesus kommer över Pre-Tribbaren som en tjuv om natten då är det för att Pre-Tribbaren inte kommer ihåg det han tagit emot och håller det. Han sover!. Du har väl läst och förstått den här versen?

Upp. 3:3 Kom därför ihåg vad du har hört och tagit emot och håll det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma över dig såsom en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Om Jesus kommer över pre-tribbaren som en tjuv om natten då är det för att pre-tribbaren lever i orättfärdighet (är naken och man ser hans skam). Du har väl läst och förstått den här versen?

Upp. 16:15  "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam."

Slutligen så är ”som en tjuv om natten” en beskrivning av Herrens dag och handlar om Jesu återkomst och tidens slut. 

2 Petr. 3:10

  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.

Om någon blir överraskad av ”Den dagen”, då beror det på att denne ignorerat Jesu varningar och alla tecknen som ska föregå tidens slut. Det var just det lärjungarna frågade Jesus om i Matt. 24:3 ”… Säg oss NÄR ska detta ske, och VAD blir tecknet på din ÅTERKOMST och TIDSÅLDERNS SLUT?

Summering: Om du lever i mörkret, om du inte håller dig vaken, om du inte kommer ihåg vad du tagit emot och håller det, då SKA den dagen komma över dig som en tjuv, för ”den dagen” eller ”Herrens dag” talar inte om ett hemligt uppryckande, utan om tidsålderns slut!

Slutsats

Slarvig läsning av berättelsen om Noah ger ett felaktigt stöd för ett Pre-Trib uppryckande. Men när vi läser noggrant och undersöker varje ord ser vi att Jesus ger två olika berättelser.

Förra Delen | Nästa del
Share:

Del 2: Vad är "Allt Detta" som Jesus pekar mot?

Förra Delen | Nästa del

Alla Tecknen

I föregående artikeln liknelsen om fikonträdet fick vi nyckeln till kapitel 24 och 25, Han sa, när vi ser dess kvistar bli mjuka och löven börjar spricka ut, så vet vi att sommaren är nära, och...

Matt. 24:33 Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Men vad menar han med ”allt detta”? 

Jesus pekar tillbaka mot allt som han svarar på när lärjungarna frågade om ändens tid och Han ger oss en detaljerad beskrivning av mängder med tecken och händelser som ska ske innan Hans återkomst i härlighet. 

För följande läsning är det viktigt att komma ihåg att kapitel- och versindelningen lades till på 1200-talet resp. 1600-talet. 

Jag går igenom alla verserna i Matt. 24 och ger mina kommentarer. 

Här kommer ”allt detta”:

Matt. 24:4-5 Se upp så ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.

Korresponderar till Första sigilletEn vit häst

1 Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: Kom och se. 2 Och jag såg, och se, en vit häst, och den som satt på den hade en båge, och åt honom gavs en segerkrans, och hand drog ut segrande och för att segra. Upp. 6:1-2

Matt. 24:6 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet.
Matt. 24:7a För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike,

 Korresponderar till Andra sigilletEn röd häst

3 Och när han bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: Kom och se. 4 Då kom en annan häst ut som var röd, och åt honom som satt på den blev det givet att ta bort freden från jorden, så att de skulle slå ihjäl varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. Upp. 6:3-4

Matt. 24:7b ...och det ska bli hungersnöd...

 Korresponderar till Tredje sigilletEn Svart häst

5 Och när han bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: Kom och se. Och jag såg, och se, en svart häst, och han som satt på den hade en vågskål i sin hand. 6 Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada. Upp. 6:5-6

"Ett mått vete för en denar..." Ett mått vete brukar räcka till en måltid, och en denar räknas som en dagslön. En person arbetar alltså för ett mål mat om dagen. Maten kommer bli dyr, och den som har en familj att försörja kommer lida hungersnöd. 

Matt. 24:7c ...och epidemier och jordbävningar på många platser.

 Korresponderar till Fjärde sigilletEn blekgrön häst

7 Och då han bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: Kom och se. 8 Och jag såg, och se, en blekgrön häst. Och han som satt på den hette Döden, och dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, till att döda med svärd och med hungersnöd och med död och genom de vilda djuren på jorden. Upp. 6:7-8

Matt. 24:8 Men allt detta är början till födslovärkarna.

Pre-Trib säger att även sigillen representerar en del av Guds vrede, men det motsägs alltså av nästa sigill – Det femte sigillet.

Matt. 24:9 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

 Korresponderar till det Femte sigilletMartyrernas själar

9 Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. 10 Och de ropade med hög röst och sa: Herre, du som är helig och sann. Hur länge dröjer du med att döma och utkräva hämnd för vårt blod på dem som bor på jorden? 11 Och åt var och en av dem gavs en vit dräkt, och de blev tillsagda att de skulle vila ännu en liten tid, till dess antalet hade blivit fullt av deras medtjänare och bröder, som skulle bli dödade liksom de själva. Upp. 6:9-11

Pre-Trib håller med om att under det femte sigillet börjar den Stora Vedermödan, och förföljelsen börjar utkräva sina offer och att här martyrerna ger sina liv för Jesus. Därför har de kommit på termen Tribulation Saints. Och de håller även med om att det sker mitt i vedermödan, samtidigt som Förödelsens Styggelse ställs på helig mark. 

Här gäller de heligas uthållighet!

Matt. 24:10 Och ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra.
Matt. 24:11 Och många falska profeter ska träda fram och bedra många.
Matt. 24:12 Och därför att ondskan (laglösheten) tilltar, ska kärleken (agape) kallna hos många.
Matt. 24:13 Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst.
Matt. 24:14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.

I vers 8 säger han att allt detta bara är början på födslovärkarna, alltså Vedermödan har inte kommit igång för fullt än. Alla tecknen han nämner i verserna 4-7 beskriver inledningen till födslovärkarna. Den Stora Vedermödan börjar han beskriva från och med vers 9, vilket även återkommer i vers 21, och han avslutar med vårt segertåg – evangeliet om riket blir predikat i hela världen, trots stort motstånd, till ett vittnesbörd för alla folk. Det är ett ofta använt uttryck – genom martyrernas blod – och här får vi det stora tecknet på att martyrerna kommer genom sitt offer vinna mängder med människor trots fara för livet. Vers 14 visar oss när tidens eller tidsålderns slut kommer. Och vi vet att det endast finns ETT ENDA tidsålderns slut, samma slut som vi ser i verserna 30-31. Innan tidsålderns slut måste det sjätte och sjunde sigillet brytas, men först behöver Jesus ge specifika detaljer till de troende i Israel.

Filmatisering

Matt. 24:15 När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det (den som läser Daniels bok ska förstå) -

Som en duktig filmare eller författare, ger Jesus oss först en panoramabild över hela ändens tid, från början på födslovärkarna (vers 4-7) ända fram till tidsålderns slut (vers 14), för att sedan gå tillbaka i berättelsen till vers 9, och zooma in på en specifik stad och ett specifikt folk – Jerusalem och det judiska folket. Också här ger han oss mängder med tecken vi måste vara vaksamma för som kommer trigga igång den Stora Vedermödan som vi också läste om i vers 9 som sker vid mitten av den sjuttionde årsveckan och den Stora Vedermödan varar därför i 3½ år eller 1260 dagar eller 42 månader. Så här följer händelserna som uppstår INNAN det femte sigillet - Martyrernas själar. När de judiska troende ser förödelsens styggelse stå där den inte ska stå...

Matt. 24:16 då ska de som är i Judeen fly upp till bergen.

Han har nu vänt sig specifikt till de judiska Messiastroende och ger dem följande befallning – att inte värdesätta sina ägodelar eller bekvämlighet mer än sin själ. Och det kommer bli svårt för gravida kvinnor och de familjer med spädbarn, som behöver fly. Vintertiden är en svår tid att rymma på, likaså sabbaten med tanke på att hela Israel stängs ner, inga bussar är i trafik, alla affärerna är stängda, så det blir svårt att plocka upp förnödenheter eller tanka bilen på väg ut.

Matt. 24:17 Den som är på taket ska inte gå ner för att ta något från sitt hus,
Matt. 24:18 och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder.
Matt. 24:19 Men ve dem som väntar barn och dem som ammar på den tiden.
Matt. 24:20 Men be att er flykt inte sker under vintern, inte heller på sabbaten.
Matt. 24:21 För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli.

För efter att förödelsens styggelse står på helig mark sätter den ”Stora Vedermödan” igång! Alltså efter tecknen som Jesus beskrivit i vers 15! Ordet för eller därför pekar tillbaka till något han berättat tidigare. En regel: Om du ser ordet därför, gå tillbaka och se varför!

Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull ska de dagarna bli förkortade.

Eftersom de utvalda befinner sig under stort press och förföljelse (thlipsis) kommer Gud ingripa genom att förkorta den utsatta tiden. Det är för vår skull han griper in. Och hur han griper in kan vi läsa senare i vers 30-31.

Men först zoomar Jesus in på en annan specifik händelse som kommer ske under den Stora Vedermödan.

Matt. 24:23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte.

Några kommer då ha mött ”Kristus” och försöker locka med sig de troende. eller visa de troende var ”Kristus” är. Frestelsen kommer säkert vara nästan outhärdlig 
då vårt saliga hopp är Jesu Kristi återkomst som ska sätta stopp för allt det vi då går igenom.

Matt. 24:24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda.

Och det är möjligt att några troende kommer ha glömt bort den här varningen och låta sig bedras av dessa som utger sig för att vara ”Kristus” och de stora falska profeterna som gör mäktiga tecken och under. Ett hinder är den så kallade OSAS-läran där man får lära sig att det inte går att falla bort om man är en troende. Och ordet ”Sådana” i vers 24 betyder att det är fler än en person som kommer utge sig för att vara Messias. New Age t.ex. påstår att ”vi är Kristus” men en är lite ”mer Kristus” än andra.

Matt. 24:25 Se, jag har sagt er det i förväg.

Jesus varnar oss för att glömma hans profetiska ord.

Matt. 24:26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte.

Nu går Jesus över till att tala om en enda person när han använder ordet ”han”. Nu gäller det att vara skärpt och inte ta till minsta motståndets väg efter en längre tids flykt och lidande, i tron att Herren äntligen har kommit.


Matt. 24:27 För såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så ska också Människosonens ankomst vara.

För Jesus ger oss beskrivningen av en makalös, fantastisk och mäktig återkomst, som INGEN kan missa, och INGEN kan efterapa, nämligen hans återkomst liksom blixten, alltså i storlek och magnitud, inte Imminens eller överraskning. DÅ först har Herren Jesus Kristus i all sin härlighet och makt kommit. Det här är ögonblicket vi alla längtat efter, och det sker med enorm pompa och ståt och härlighet och maktuppvisning.

Matt. 24:28 För varhelst den döda kroppen är, dit samlar sig örnarna.

Den versen har jag uppriktigt inte förstått och undviker därför att ge någon kommentar på den.

Innan HERRENS Dag

Nu zoomar han in på den sista stunden INNAN sin återkomst och ger beskrivningar av HERRENS dag som står för dörren, som också profeten Joel talar om ”Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.” Joel 2:30-32.

Matt. 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlens krafter ska skakas.

 Korresponderar till Sjätte sigilletTecken i Solen, Månen och Stjärnorna

12 Och jag såg när han bröt det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev som blod. 13 Och himlens stjärnor föll ner till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon, när det skakas av en kraftig vind. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. 15 Och kungarna på jorden och stormännen och de rika och befälhavarna och de mäktiga, och alla slavar och alla fria gömde sig i hålor och i bergsklyftor, 16 och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 För hans* vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Upp. 6:12-17

Allt som kan skakas kommer skaka, och det som inte kan skakas består, och det är den av oss som byggt sin tro på klippan, som stormen inte kan rasera eller rycka bort. (Jag kommer skriva om de som var ute på marken, där en togs med och den andre rycktes bort och visa på skillnaden i den beskrivningen som ges.) Först här utgjuts Guds vrede över världen.

Matt. 24:30 Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet.

↕ Korresponderar till Sjunde sigilletHERRENS Dag

Och när han bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Upp. 8:1 

Om du undrar varför det blev tyst i himlen tror jag det är för att Herren och alla hans änglar är här!

Matt. 24:31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda [eklektos G1588] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

Nu först blir Han själv synlig för oss som lever och finns kvar. Folken som förkastat sin Kung, kommer nu att uppleva en sådan ångest och fruktan över sitt felaktiga beslut. De kommer att jämra sig och gömma sig i grottor i tron att Han inte hittar dem där.

Här sänder Han ut sina änglar och här uppstår de döda och vi som är kvar förvandlas, samma ordning som i liknelsen om Såningsmannen och Fisknätet:

Liknelsen om Såningsmannen

Matt. 13:24 ”En annan liknelse framställde han för dem och sa: Himmelriket* är likt en människa, som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sin väg. 26 Men när säden växte upp och bar frukt, då visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna fram till sin herre och sa till honom: Herre, sådde du inte god säd i din åker, varifrån har den då fått ogräs? 28 Då sa han till dem: Det har en ovän gjort. Tjänarna sa till honom: Vill du, att vi går och samlar ihop det nu? 29 Då sa han: Nej, för att ni, när ni samlar ihop ogräset, inte samtidigt ska rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans intill skördetiden. Och i skördetiden ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset, och bind det i knippen till att brännas upp, men samla in vetet i min lada.”

Jesus Förklarar Liknelsen

Matt. 13:36 Sedan skickade Jesus* iväg folket och gick in i huset. Och hans lärjungar kom fram till honom och sa: Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern. 37 Han svarade och sa till dem: Han som sår den goda säden är Människosonen. 38 Och åkern är världen. Och den goda säden är rikets barn, men ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Så som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid denna* tidsålderns slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop från hans rike allt som förorsakar synd och dem som lever i laglöshet, 42 och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. 43 Då ska de rättfärdiga skina som solen i sin Faders rike. Den som har öron till att höra, han må höra!

Liknelsen om Fisknätet

Matt. 13:47-50 Himmelriket är också likt ett nät, som kastades i havet och samlade ihop av alla slag, 48 vilket, när det blev fullt, drogs upp på land och de satte sig ner och samlade de goda i kärl, men de dåliga kastade de bort. 49 Så ska det också ske vid tidsålderns slut: Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan.
Änglarna samlar först de goda i kärl, och de dåliga kastas bort.

De Utvalda 

Det Grekiska ordet episunagõ som översättsförsamla” i vers 31 betyder att samla alla på ett ställe, och de som samlas kallas de utvalda [eklektos]. Ni kanske ser likheten mellan eklektos [G1588] som har betydelsen exklusiv; underförstått favorit: - vald, utvald.” och ekklesia [G1577] som har betydelsen en kallelse ut, det vill säga (konkret) ett populärt möte, särskilt en religiös församling (judisk synagoga, eller kristet samfund av medlemmar på jorden eller heliga i himlen eller båda): - församling, kyrka.” Båda orden har samma rot Ek eller Ex. Av det ser vi att hans eklektos är den ekklesia vi finner i himlen och även här på jorden. [Bild och förklaring]

Förra Delen | Nästa del

Share:

Del 1: Liknelsen om Fikonträdet stöder inte Pre-Trib!

Liknelserna i Matteus 24 och 25

Matteus kapitel 24 och kapitel 25 är en enda lång profetisk berättelse om ändens tid, och när vi läser det får vi mycket information om tecknen som ska föregå återkomsten, om vad som utlöser den stora Vedermödan, om villfarelse och under och tecken, bedrägeriförsök, om vad som ska hända i Judeen runt Jerusalem, om påstådda Kristus-gestalter som uppträder på vissa ställen och var man hittar denne, och vidare om tecken i solen, månen och stjärnorna, det som ska ske FÖRE Herrens dag.

Han ger oss flera berättelser som ska hjälpa oss förstå händelserna och känna igen tiden. Han säger inte, som många påstår, att vi inte kan känna igen tiden för- eller borde bry oss om tiden för hans återkomst. Tvärtom, han undervisar i mängder med berättelser som förklarar HUR vi ska vara förberedda, HUR vi ska känna igen vad som händer för att vi ska vaka och inte sova som de andra i världen och att inte vara likgiltiga och sömnaktiga.

Han tar oss med från det första tecknen tills Han sätter upp sin härlighets tron för att döma de levande (inte de döda som kommer efter tusenårsriket). Av hans liknelser kan vi förstå t.ex. vem som befolkar världen efter Armageddon och vem Hans minsta bröder är, en berättelse som många blitt konfunderat över: Blir vi frälsta genom gärningar eller nåd?

Nu vill jag bemöta Pre-Tribs utsaga att Vi inte kan veta när Herren kommer för sitt folk och att uppryckandet därför är Imminent – det kan ske när som helst. Och den bibelvers som används är Matt. 24:36Men om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader.


Liknelsen om Fikonträdet

Min utgångspunkt i den här artikeln blir liknelsen med fikonträdet för här får vi nyckeln till hela kapitel 24. Har vi egentligen förstått liknelsen om fikonträdet? Många vill tolka det som Israel och landet och folket som åter börjar spira i denna enkla liknelse och så svävar den iväg. Det är en hedervärd metafor. Men vad säger Jesus egentligen?

Matt. 24:32-33 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Vad betyder orden ”Lär nu en liknelse från fikonträdet”?

Efter vintern, vad är det första tecknen på att sommaren närmar sig? Är det inte att vi ser träden börja grönska, och blommorna börjar växa? I vår del av världen får vi oftast snö på vintern. När då snön börjar smälta vet vi att våren snart är här. Och när vi ser träden börja grönska vet vi att sommaren är nära. Så vad blir då lärdomen av Jesu första liknelse, som han använder för att undervisa oss om ändens tid?

Jag tror att Jesus helt enkelt visar oss att på samma sätt som vi avgör att sommaren är nära genom att se löven spricka kan vi förstå att hans återkomst är nära genom de tecken han berättar om från och med vers 3-29. På samma sätt som vi VET att sommaren är nära, kan vi VETA att Jesu återkomst är nära. Det är den enkla utläsningen av denna liknelse. Vi behöver inte göra den svårare än vad den är.

Något som styrker detta är de två Grekiska verben som används i Matt. 24:32-43.

Grekiska Verb

Från och med vers 32 till vers 43 används orden vet och visste 7 gånger, vilket är de Grekiska orden ginõskõ (4 gånger) och eidõ (3 gånger)[Alla verser i NT som använder orden ginõskõ och eidõ

Förklaringar hämtat från Strong’s Concordance:

G1097 Ginõskõ En förlängd form av ett primärt verb; att "veta" (absolut), i en mängd olika applikationer och med många konsekvenser (som visas till vänster, med andra som inte är tydligt uttryckta): - tillåt, vara medveten om (känna), känna, (ha) känt (-kunnighet)), uppfatta, vara löst, kan tala, vara säker, förstå.
G1492 Eidõ Ett primärt verb; används endast i viss förfluten tid, de andra lånas från motsvarande, G3700 och G3708; egentligen att se (bokstavligt eller bildligt); underförstått (endast perfekt) att veta: - var medveten, se, X kan (+ inte berätta), överväga, (ha) känt (- avsats), titta (på), uppfatta, se, vara säker, berätta, förstår, visste, vet. Jämför G3700.

Svenska Reformations Bibeln 2016 översätter ginõskõ med orden Anar, Bekräftat, Besked, Fatta, Förstod, Förstå, Förstår, Förstått, Förvissade, Grekiska, Haft, Igenkänd, Inse, Klarhet, Känd, Kände, Känna, Känner, Känns, Känt, Märkte, Reda, Rörde, Uppfatta, Vet, Veta, Visste, Övertygade

Svenska Reformations Bibeln 2016 översätter eidõ med orden behandla, besöker, förstå, förstår, förstått, inse, insåg, kan, kunskap, kände, känner, känt, se (fick..), ser, sett, såg, tänk, uppskatta, upptäckte, vet, veta, vetat, visste. Kom ihåg: används endast i viss förfluten tid!

Om vi nu tittar på Matt. 24:32-43 kan vi se hur dessa två ord används tillsammans.

32 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så VET [ginõskõ] ni att sommaren är nära. 33 Likaså när ni ser allt detta, så VET [ginõskõ] att det är nära och står för dörren. 34 Sannerligen säger jag er: Denna generation ska inte förgås, förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. 36 Men om den dagen och den stunden VET [eidõ] ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader.

Han säger med andra ord Det här är inte känt sedan tidigare, men ni ska veta och förstå. 

37 Men så som det var på Noas tid, så ska också Människosonens återkomst vara. 38 För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de VISSTE [ginõskõ] ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också Människosonens återkomst vara.

 Han säger med andra ord De förstod ingenting förrän floden kom. 

40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 42 Vaka därför, för ni VET [eidõ] inte vilken stund er Herre kommer.

 Han säger med andra ord Just nu vet ingen vilken tid er Herre kommer.

43 Men det ska ni VETA [ginõskõ] att om husägaren VISSTE [eidõ] vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Han säger med andra ord Om bara husägaren hade vetat, så skulle tjuven inte kommit som en överraskning.

Bra exempel där eidõ och ginõskõ används i samma vers, kan tydliggöra för oss vad Herren vill ha sagt. 

Mark. 4:13 Sedan sa han till dem: Förstår [eidõ] ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förstå [ginõskõ] alla liknelserna?

Ungefär - Om ni inte fattar den här liknelsen hur ska ni då förstå alla de andra kommande liknelser?

Och

Joh. 13:7 Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstår [eidõ] du inte nu, men längre fram ska du förstå [ginõskõ] det.

Ungefär - Nu fattar du inte vad jag gör, med det kommer du göra senare.

[Fler exempel]

Ginõskõ som vi hittar i verserna 32, 33, 39 och 43, visar på den pågående eller kommande förståelsen eller djupare förståelse av ordet känna, veta etc. som exempel mellan en man och en kvinna, eller att förstå någon/något på djupet. Ett par exempel:

Matt. 7:23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig KÄNT [ginõskõ] er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.

eller

Matt. 12:7 Men hade ni VETAT [ginõskõ] vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då hade ni inte dömt de oskyldiga.

Eidõ som enbart har den förflutna betydelsen av såg, visste, kände, tittade, uppfattade, var säkra, berättade, förstod osv.. som finns i Matt. 24:36, 42 och 43, har en mer ytlig betydelse och då ofta i fysisk bemärkelse, Ha sett, såg, förstod/fattade. Några exempel:

Matt. 9:8 När folket SÅG detta, blev de förvånade och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor. 
och

Matt. 11:8 Eller vad gick ni ut för att SE? En människa klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder är i kungapalatsen.

Slutsats

Jesus vill vi ska veta, förstå, inse, att när vi (den generation som lever då) ser allt detta (alla tecknen börjar hända) då står hans återkomst för dörren Likaså VET [ginõskõ] ni att det är nära... och står för dörren”. Och när han säger att vi ska ”veta” i vers 33, då motsäger han inte sig själv i vers 36vet [eidõ] ingen”, som om att vi inte kan veta eller ska bry oss. Om liknelserna har varit svårtydda beror det på att vi inte har gått till grekiskan för att få ett avgörande. 

Jesus säger alltså att ingen har känt till detta sedan tidigare [eidõ] (Det är inte känt sedan tidigare), underförstått, men Ni ska kunna vara medvetna om, känna till, ha kännedom, uppfatta, vara säker och förstå detta [ginõskõ]. Och därför säger han gång på gång att vi ska vaka och kolla efter tecknen.

Att vi inte kan veta när Herren kommer, är en feltolkning av Jesu undervisning som får konsekvenser för hur vi läser alla efterföljande jämförelser med t.ex. Noah och floden, de två ute på åkern, liknelsen om tjuven om natten, och undervisningen om den trogne och otrogne tjänaren. 

Vår utgångspunkt måste vara att han VILL vi ska förstå och att han vill att vi ska känna igen säsongen för hans återkomst utifrån alla de tecken han sagt ska föregå den. 


OBS! Detta är inte att sätta ett datum för Herrens återkomst, ex, Han kommer i år, på natten den 20 september. Många såna falska profetior har uttalats och varenda en har varit fel. 


Nästa Del

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade