1 Tim. 6:6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.

Riv ner församlingsbygget. Vad har en församling för rätt att finnas till om inte den Helige Ande finns där?

Riv ner era kyrkor. Om kyrkorna bara är ett tomt skal utan den Helige Andes närvaro då behövs inga kyrkor, då behövs inga församlingar.

Om det ni har byggt upp är ett verk av människor och inte av Gud varför ska då det få stå kvar? Det blir bara ett skrytbygge över era egna fantastiska tjänst och liv.

Men om Herren inte rör sig i din församling, vad kan då du skryta över?

Varför ska en pastor få hålla fåren fast i en kyrka eller församling om fåren inte får mat av herden? Varför ska pastorer och självutnämnda apostlar få stå kvar i sitt övermåttan stora skryt?

Om en herde är en lejd herde då flyr han när vargarna kommer, och vargarna sliter i stycken fåren.
Dessa har inte gudsfruktan för sina ögon utan tjänar sig själva och sitt eget.

De har sitt uppehälle från en församling vars får inte får mat i rätt tid, fåren lär inte känna den sanna Herden, utan får lära sig följa mänskliga budord och föreskrifter.

Tjäna pengar på Guds ord? Det vi har fått för intet det ska vi också ge för intet. Jag lovar dig, finns det pengar inblandat i en tjänst då finns det vägar in för djävulen att stoppa smörjelsen.
1 Tim. 6:9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.
Är världslig rikedom ett tecken på välsignelse? Ska vi mätas utifrån hur mycket jordiskt välstånd vi har? Är inte målet inför Gud att vi ska välsigna så många vi kan och inte söka ära i något så osäkert som rikedom och välstånd?
Luk. 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
 Riv ner det som inte är byggt på hälleberget, Kristus. Riv ner och låt Jesus Kristus få bygga sin församling.
Fil. 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.
Fil. 3:19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.
Share:

Mat 5:20-22 Ditt dumhuvud och din dåre!

Matt. 5:20-22 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
Det verkar som många påstår sig följa Herren, tillåter sig själv säga vad som helst om andra. Nu menar jag inte att dom som går emot en viss lära för att tillrättavisa, förmana, trösta och uppmuntra, utan jag menar de som använder fult språk för att framföra sina åsikter.

De är som Judas säger; moln utan vatten som drivs bort av vindarna (Jud. 1:12), dessa som inte tyglar sin tunga och som låter fult språk komma ut ur sin mun som Jakob säger:
Jak. 3:9  Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.
Jak. 3:10  Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 
Matt. 5:23-26 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag dig: Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret. 
 Tro inte att du ska få något av Herren. Vänd om!!!

Amen!!!
Share:

Ett annat evangelium? Är det så svårt för andefyllda människor att se skillnad?


Våga stå upp för sanningen! 

Var tog glöden vägen? Var tog elden vägen? Vad predikas i kyrkorna och församlingarna idag? Får vi höra ett rent evangelium från predikostolerna eller är det bara en galning som står och snackar en massa goja och förleder oss? Våga stå upp för Jesus!

Det jag skriver här är en varning och borde läsas av alla som tror. Om du inte vet vad som är det rena evangelium är, råder jag dig, eller då utmanar jag dig att sträckläsa Nya Testamentet från Matteus till Johannes Uppenbarelse. Passa på att be den Helige Ande öppna skrifterna för dig. 

Jag säger så här:

1 Kor. 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 
2 Joh. 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver denhan har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 
2Jn 1:10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 
2Jn 1:11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.
 Och förbannat är den som predikar ett annat evangelium än det vi fått av Herren, säger Paulus.

Gal. 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 
Gal. 1:7fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 
Gal. 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 
Gal. 1:9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.
 Döm själv om det som sägs och görs är gjort i Herren Jesus Kristus eller om det som undervisas i en kyrka eller församling är gjort i rätt ande. Har vi inte fått Herrens smörjelse så vi kan döma vad som är rätt och fel? 
1 Joh. 2:27  Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 
1 Joh. 2:28  Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 
1 Joh. 2:29  Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. 
 Jesus säger: Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och göra under och tecken i mitt namn, men jag ska säga, jag känner er inte.
 Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 
Matt. 7:22Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 
Matt. 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
 Det är dessa som inte följer Guds bud, Jesu budord, han pratar om, dessa som inte älskar sin nästa som sig själv. Det är dessa som är de laglösa och som tror att bara genom att göra under och tecken utan att behöva älska sin broder, så är Herren Jesus med dem. 

Älska Ordet (Läs Jesus), predika Ordet (Läs Jesus) så ska tecken och mirakler följa Ordet. Predika namnet Jesus så kommer tecken och under följa det namnet som är över alla namn. 

Det finns så mycket mer att säga i den här saken. Tyvärr tror jag många kommer ta anstöt av det jag säger, men ska de vara så svårt att fatta att om du inte älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd och din näste som dig själv då hör du inte Kristus till? Är det så svårt att hålla Herrens bud till oss?

Jesus säger:
 Joh. 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
 Vilket är hans bud till oss?
 Joh. 15:12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
 Just det här ser vi är genomgående genom hela nya testamentet, att älska varandra, som Jesus har älskat oss.  
1 Kor. 16:22  Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha. 
1 Kor. 16:23  Herren Jesu nåd vare med er. 
Vill du vara fullkomlig?
 Matt. 5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
 Men hur blr vi fullkomliga? 

Läs verserna innan och få svaret:
Matt. 5:44  Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 
Matt. 5:45  Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 
Matt. 5:46  Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 
Matt. 5:47  Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 
Matt. 5:48  Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
 1 Joh. 4:18  Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
1 Joh. 4:19  Vi älskar därför att han först har älskat oss. 
1 Joh. 4:20  Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 
1 Joh. 4:21  Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder. 
 Se då till att vara fullkomliga i Kristus. Älska Herren av hela ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd och av all din kraft. Och älska din nästa som dig själv. Det är lagens fullbordan och det enda bud Jesus gav oss. 
Upp. 3:2  Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 
 Amen!!!

Share:

Translate this page!

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

Summa sidvisningar

Använder Blogger.

Etiketter

Bloggintresserade